Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος», η οποία υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 73.662·

"Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο«Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος», η οποία υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 73.662·

"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει Συμβούλιο Δήμου και Κοινοτικό Συμβούλιο τα οποία εγκαθιδρύονται δυνάμει των περί Δήμων και των περί Κοινοτήτων Νόμων, αντίστοιχα·

"Αστυνομία" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αστυνομίας Νόμος·

"αστυνομικός" σημαίνει μέλος της Αστυνομίας κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Αστυνομίας Νόμου·

"αυτοματοποιημένη αναζήτηση" σημαίνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων της Δημοκρατίας, άλλου κράτους μέλους ή περισσότερων του ενός κράτους μέλους ή όλων των άλλων κρατών μελών ή των συμμετεχουσών τρίτων χωρών·

"δίωξη" σημαίνει ποινική δίωξη ασκούμενη σε σχέση με πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα κατά παράβαση των νόμων ή των διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες και που καθορίζεται στην ειδοποίηση η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5, ενώ η λέξη "καταδίκη" ερμηνεύεται ανάλογα·

"ειδοποίηση" σημαίνει την ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου·

"εξώδικο πρόστιμο" σημαίνει το πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στους Πίνακες είτε γενικά είτε έναντι των στοιχείων κάθε αδικήματος ή της αναφοράς στη νομοθετική διάταξη, η παράβαση της οποίας συνιστά το αδίκημα, καθώς και τη, σύμφωνα με το άρθρο 5, εκδιδόμενη ειδοποίηση, και περιλαμβάνει πρόσθετη επιβάρυνση επιβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 6·

"ιδιοκτήτης", όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος ταξινόμησης, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, ή, όταν το κράτος μέλος ταξινόμησης δεν είναι η Δημοκρατία, σημαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται το όχημα σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ταξινόμησης·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

"κράτος μέλος ταξινόμησης" σημαίνει τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος που εξέδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διεπράχθη η παράβαση·

"κράτος μέλος της παράβασης" σημαίνει τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση·

"μη χρήση της ζώνης ασφαλείας" σημαίνει την παράβαση των σχετικών με τη χρήση ζώνης ασφαλείας διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου·

"μη χρήση προστατευτικού κράνους" σημαίνει τη μη χρήση προστατευτικού κράτους, όπως ορίζεται στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"μηχανοκίνητο όχημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"μοτοσικλέτα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"οδήγηση σε κατάσταση μέθης" σημαίνει την οδήγηση κατόπιν κατανάλωσης οινοπνεύματος που προκαλεί διαταραχή, όπως ορίζεται στον Πίνακα V του παρόντος Νόμου·

"οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη" σημαίνει τη διέλευση οχήματος με κόκκινο ή παραβίαση άλλου σήματος, όπως ορίζεται  στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (14) του Κανονισμού 58 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών·

"πρόσθετη επιβάρυνση" σημαίνει την επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 6(2)·

"Υγειονομικός Επιθεωρητής" σημαίνει τον υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας·

"υπέρβαση ορίου ταχύτητας" σημαίνει την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στη Δημοκρατία για την οδό και τον τύπο του οικείου οχήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"χρήση απαγορευμένης λωρίδας" σημαίνει στάθμευση ή εγκατάλειψη οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (9) του Κανονισμού 58, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Δ, οδήγηση σε λωρίδα προοριζόμενη για την αντίθετη κατεύθυνση κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Ε, και χρήση της κεντρικής διαχωριστικής λωρίδας κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Θ των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Κάθε αναφορά του παρόντος Νόμου σε άλλο νόμο ή κανονισμό, θεωρείται αναφορά και σε άρθρα του εν λόγω Νόμου ή Κανονισμού που αντικατέστησαν ή τροποποίησαν προϋφιστάμενα άρθρα ή κανονισμούς.

Αδικήματα που τιμωρούνται χωρίς να ασκείται δίωξη

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα αδικήματα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα αν τα αδικήματα αυτά απαντώνται και σε νόμους ή κανονισμούς άλλους από τους αναφερόμενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποιούν, αντικαθιστούν ή προσθέτουν νέους Πίνακες στο Νόμο καθώς και αδικήματα και πρόστιμο για κάθε αδίκημα που περιλαμβάνεται σε αυτούς.

(3) Το κατώτατο όριο των εξώδικων προστίμων που αναγράφονται στους Πίνακες είναι οκτώ ευρώ (€8) και το ανώτατο όριο είναι πεντακόσια ευρώ (€500), νοουμένου ότι το εξώδικο πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό του προστίμου που προβλέπει ο νόμος ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση

4. Τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για εξώδικη ρύθμιση είναι αδικήματα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόμου ή διοικητικής πράξης και που τιμωρούνται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.

Επίδοση ειδοποίησης σε αδικοπραγούντες

5.-(1) Αν αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία του αδικήματος στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκημα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο. Καμιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πριν από την πάροδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει το εν λόγω αδίκημα είναι νομικό πρόσωπο, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους ή κατ' εντολήν του και σε τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι επιδόθηκε δεόντως στο νομικό πρόσωπο που διέπραξε το αδίκημα.

(1Α) Αν αστυνομικός διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11Α, είναι πολίτης κράτους μέλους, τότε για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, η γραπτή ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επιδίδεται στο πρόσωπο αυτό στη γλώσσα του εγγράφου του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης.

(2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό, με βάση το εδάφιο (1), χορηγείται-

(α) Σε τροχονόμο ή σε άλλο υπάλληλο δήμου, για αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν και για αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτών εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρμόδιο για την εφαρμογή νόμων ή διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού.

(γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή Κτηνιατριακών Υπηρεσιών, μόνο για αδικήματα δυνάμει του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα IV.

(ε) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(ζ) Σε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον Υπεύθυνο λειτουργό, ως αυτός ορίζεται στον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και Άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματος του καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία και το χειρισμό των συσκευών φωτοεπισήμανσης, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση το εδάφιο (1) χορηγείται-

(α) σε τροχονόμο ή άλλο υπάλληλο δήμου, εξουσιοδοτημένο από τον οικείο δήμαρχο, στα όρια του οικείου δήμου,

(β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων,

(γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας,

(δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οικεία αρχή.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που προβλέποναι στο εδάφιο (1) του άρθρου 8 του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) χορηγείται σε επθεωρητή ηχητικής ρύπανσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του εν λόγω Νόμου.

Άσκηση δίωξις και αύξηση του εξώδικου προστίμου μετά την επίδοση της ειδοποίησης

6.-(1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) για τα αδικήματα που αναφέρονται στους Πίνακες Ι, ΙΙ και IV, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Mετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της,

(β) σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω ποσού.

Τόπος και τρόπος πληρωμής εξώδικου προστίμου

7. (1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 73 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ανάλογα με την αρχή που εκδίδει το εξώδικο πρόστιμο, η πληρωμή του εν λόγω προστίμου γίνεται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση εκδίδεται από αστυνομικό, η πληρωμή γίνεται σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμβεβλημένη ή συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον η εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές εξώδικων ρυθμίσεων, ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

(β) σε περίπτωση που το αδίκημα έχει διαπραχθεί μέσα στα όρια Δήμου και η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση εκδόθηκε από τροχονόμο ή άλλο εκπρόσωπο του Δήμου, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του Δήμου όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση.

(γ) σε περίπτωση που το αδίκημα έχει διαπραχθεί μέσα στα όρια Κοινοτικού Συμβουλίου ή ορισμένης Επαρχίας και η ειδοποίηση εκδόθηκε από τον Έπαρχο ή άλλο λειτουργό ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των νόμων και των διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες ή από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Επάρχου ή του λειτουργού, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου ή Επάρχου.

(δ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, η πληρωμή γίνεται στα γραφεία του εν λόγω Οργανισμού.

(ε) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πληρωμή γίνεται στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθμό που αναφέρεται στην ειδοποίηση.

(στ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Υγειονομικό Επιθεωρητή, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού ή του Υπεύθυνου Ιατρικού Λειτουργού ή στο Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

(ζ) σε περίπτωση που το αδίκημα αφορά σε παραβίαση διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η καταβολή του επιβληθέντος προστίμου γίνεται σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή στο λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

(2) Το εξώδικο πρόστιμο καταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ορίζει, συμπεριλαμβανομένων της πληρωμής σε μετρητά, της πληρωμής με τραπεζική επιταγή ή μέσω διαδικτύου και, σε περίπτωση πληρωμής σε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με την εν λόγω τράπεζα ή ίδρυμα.

(3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκημα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκημα.

(4) Ο υπεύθυνος του γραφείου του οικείου Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Επάρχου ή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ή του Κτηνιατρικού Σταθμού ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Υπεύθυνος Ιατρικός Λειτουργός ή τα Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπου γίνεται η πληρωμή του εξώδικου προστίμου, εκδίδει σε καθορισμένο τύπο πιστοποιητικό για την πληρωμή αυτή, το οποίο υπογράφει και το οποίο ακολούθως, σε τυχόν ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό πληρωμής εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, αυτό δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται, επίσης, επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.

Περιεχόμενο της ειδοποίησης

8. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάμει του άρθρου 5-

(α) Καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης νόμου ή κανονισμού.

(β) Παρέχει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός.

(γ) Εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα.

(δ) Παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ.

(ε) Παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιμο δύναται να πληρωθεί.

(στ) Παραθέτει τους βαθμούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκημα είναι μεταξύ εκείνων που η εξώδικη ρύθμιση επιτρέπεται μόνο με την επιβολή βαθμών και εξώδικου προστίμου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθμιση απαιτεί σύμφωνα με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι (Αρ. 3) του 2000.

Επικόλληση ειδοποίησης στο όχημα

9.-(1) Σε περίπτωση που αστυνομικός εντοπίζει όχημα αναφορικά με το οποίο εύλογα πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αυτός δύναται να ενεργήσει, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, με τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε εξεύρει το πρόσωπο το οποίο, με βάση το άρθρο 5(1), εύλογα θα πίστευε ότι διέπραξε το αδίκημα και ακολούθως επικολλά στο όχημα την ειδοποίηση, η οποία θεωρείται ότι δόθηκε στο πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκημα.

(2) Η εξουσία που, σύμφωνα με το εδάφιο (1), χορηγείται σε αστυνομικό χορηγείται επίσης και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, αλλά μόνο όσον αφορά αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτά.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο ιδιοκτήτης του οχήματος τεκμαίρεται ότι είναι το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκημα.

Απαγόρευση αφαίρεσης της ειδοποίησης

10. Η αφαίρεση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επέμβαση σε ειδοποίηση που επικολλήθηκε, δυνάμει του άρθρου 9, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο οδηγός ή ο υπεύθυνος για το όχημα ή το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκημα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με την άδεια των πιο πάνω προσώπων συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πενήντα λίρες.

Η πληρωμή εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη

11. Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η πληρωμή εξώδικου προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όμως δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της ποινής σχετικά με τη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών

11A. (1) Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 11Α, 11Β και 11Γ, ως εθνικό σημείο επαφής της Δημοκρατίας ορίζεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

(2) Η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών σχετικά με τις πιο κάτω τροχαίες παραβάσεις, επιτρέπεται όταν οι εν λόγω παραβάσεις διαπράττονται στη Δημοκρατία με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία:

(α) Υπέρβαση ορίου ταχύτητας·

(β) μη χρήση της ζώνης ασφαλείας·

(γ) παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη·

(δ) οδήγηση σε κατάσταση μέθης·

(ε) οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών·

(στ) μη χρήση προστατευτικού κράνους·

(ζ) χρήση απαγορευμένης λωρίδας· και

(η) παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

(3) Για την έρευνα των προβλεπόμενων στο εδάφιο (2) τροχαίων παραβάσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει στα εθνικά σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών, την πρόσβαση στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων, με εξουσία να διεξάγουν, μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος πληροφοριών για οχήματα και άδειες οδήγησης (Eucaris) σύμφωνα με το άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, αυτοματοποιημένη έρευνα όσον αφορά-

(α) Δεδομένα που αφορούν οχήματα, και

(β) δεδομένα που αφορούν ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων.

(4) Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) δεδομένα που είναι αναγκαία για την έρευνα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στον Πίνακα VI.

(5) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της παράβασης, κάθε έρευνα υπό τη μορφή εξερχόμενων αιτήσεων διεξάγεται από την Αστυνομία μέσω του εθνικού σημείου επαφής χρησιμοποιώντας τον πλήρη αριθμό εγγραφής του οχήματος.

(6) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (5) έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του  Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, εκτός ως προς τα δεδομένα που εκτίθενται στο σημείο1 του Κεφαλαίου 3 του  Παραρτήματος της  Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, για ταοποία εφαρμόζεται o Πίνακας VI του παρόντος Νόμου.

(7) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της παράβασης, η Αστυνομία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έλαβε για να εντοπίσει το πρόσωπο που ευθύνεται προσωπικά για τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια.

(8) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν άλλες βάσεις δεδομένων.

(9) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται κατά τρόπο ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό και διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με την κατά το δυνατό χρήση υφιστάμενων λογισμικών εφαρμογών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, καθώς και τροποποιημένων εκδόσεων των εν λόγω λογισμικών εφαρμογών, σύμφωνα με τον Πίνακα VI του παρόντος Νόμου και με τα  σημεία  2  και  3  του  Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ.

(10) Οι τροποποιημένες εκδόσεις των λογισμικών εφαρμογών διασφαλίζουν τόσο την επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όσο και την ανταλλαγή παρτίδων δεδομένων και η τελευταία επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων σε ένα μόνο μήνυμα.

Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11Β. (1) Η Αστυνομία υποβάλλει ολοκληρωμένη έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 6η Μαΐου 2016 και ακολούθως κάθε δύο (2) έτη.

(2) Η ολοκληρωμένη έκθεση περιλαμβάνει -

(α) Τον αριθμό των αυτοματοποιημένων αναζητήσεων που διεξήχθησαν από την Αστυνομία και απεστάλησαν στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους ταξινόμησης μετά από παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και το είδος των παραβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις και τον αριθμό των αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν· και

(β) περιγραφή της κατάστασης στη Δημοκρατία όσον αφορά  την αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια, με βάση το ποσοστό τέτοιων παραβάσεων που συνοδεύονται από γραπτή ειδοποίηση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

11Γ. (1) Οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου εφαρμόζονται στα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διορθώνονται εντός εύλογης προθεσμίας στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή διαγράφονται ή κλειδώνονται εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και ορίζει προθεσμία για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι,   για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί  Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όλες οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ εφαρμόζονται και επί των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορείται  σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν στη Δημοκρατία, ως κράτους μέλους ταξινόμησης και τα οποία διαβιβάστηκαν στο κράτος μέλος της παράβασης, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας της αίτησης και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους παράβασης.

Έκδοση Κανονισμών

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίσει με την έκδοση Κανονισμών οποιοδήποτε ζήτημα είναι συναφές με την εφαρμογή του Νόμου αυτού και ειδικότερα-

(α) τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνει και τον τόπο πληρωμής του εξώδικου προστίμου.

(β) Τα καθήκοντα των αστυνομικών και άλλων λειτουργών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(γ) Γενικά κάθε ζήτημα που χρήζει καθορισμού, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

13. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 152, και οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων Αδικημάτων Νόμοι του 1963 έως 1991 καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ I - ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ

ΑΙ ΠΕΖΟΙ

 

Τα αδικήματα κατά παράβαση των Νόμων ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.

Αυξ. Αρ. Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1.

Πεζός - δεν υπακούει σε σήματα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών.

Πεζός - δεν υπακούει σε σήματα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών.

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968.

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984.

Καν. 9(δ).

 

 

Καν. 9(δ)

€50
2

Πεζός - δεν χρησιμοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών.

Πεζός - δεν χρησιμοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών.

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968.

 

Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984.

Καν. 9(β).

 

 

Καν. 9(β).

€50
3

Πεζός - διασταυρώνει το δρόμο σε σημείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση.

Πεζός - διασταυρώνει το δρόμο σε σημείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση.

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996.

 

Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975.

Δημ. Καν. 10(1)(β).

 

Καν.10Α.

€50
4 Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των 120 εκατοστών χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 201827(2) 27(2) €85
5 Πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εμπόδιο σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(α) €50
6 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(β) €50
7 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των Κανονισμών περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(γ) €50
8 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(δ) €50
9 Πρόσωπο το οποίο, κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυμουλκείται από άλλο όχημα. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(ε) €50
10 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση ποδηλάτου μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(στ) €50
10Α Μη χρήση προστατευτικού κράνους Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(ζ) €50
11 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(6)(α) €50
12 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το οποίο αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέμνεται από την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(6)(β) €30
13 Ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο γονέας ή ο ασκών τη γονική μέριμνα ανήλικου προσώπου ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(α) €85
14 Ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη διαχείριση ή φύλαξη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(β) €85
15 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(γ) €85
16 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(δ) €85
17 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία δύναται να αναπτύξει ή με την οποία αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των  είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(ε) €85
18 Πρόσωπο το οποίο, κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία ή πεζόδρομο αναπτύσσειταχύτητα πέραν των δέκα (10) χιλιομέτρων ανά ώρα Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(στ) €85
19 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(α) €85
20 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κινείται εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής του. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(β) €50
21 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(γ) €50
22 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δε δίδει προτεραιότητα στη διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί σε διάβαση πεζών, πλατεία ή πεζόδρομο ή όταν διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 17(9)(ε) €50
23 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών που κινούνται στον ίδιο επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(στ) €50

24 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας μεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο ως επιβάτη ο οποίος δεν είναι ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών ή/και δεν είναι καθήμενος σε κατάλληλο κάθισμα ή/και δε φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(ζ) €50
25 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς την πρόθεσή του με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση σήμα χεριού. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(η) €50
26 Πρόσωπο το οποίο σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας του σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(θ) €50
27 Πρόσωπο το οποίο σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας του σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών, ατόμων με αναπηρίες ή άλλων χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ι) €50
28 Πρόσωπο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κινείται έχοντας στα αριστερά του σε παράλληλη πορεία άλλο χρήστη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ποδηλάτη. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ια) €50
29 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας  ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 19(9)(ιβ) €50
30 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιγ) €50
31 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιδ) €50
32 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δε μεριμνά, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 29(9)(ιε) €50
33 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, δε φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιστ) €50
34 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, δεν φέρει κατάλληλα φωσφορίζοντα διακριτικά. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιζ) €50
ΠΙΝΑΚΑΣ II-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΟΧΗΜΑΤΑ - ΟΔΗΓΗΣΗ

Αυξ. Αρ Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1

Άδεια κυκλοφορίας

Οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς άδεια κυκλοφορίας σε ισχύ.

Οι περί Μαχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 17 και Καν. 72 €85
2

Άδεια Οδικής Χρήσης

(α) Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να τη διατηρεί αναρτημένη σε περίοπτο μέρος στο όχημα.

(β) Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να τη διατηρεί καθαρή και σε καλή κατάσταση.

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994.

Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994.

Καν. 8(β)

 

Καν. 8(α)

€20

 

€20

3 Αλεξήνεμο - επιγραφή επί αλεξήνεμου. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50(20) και Καν. 72 €20
4 Ασφαλής πορεία οχημάτων - παράλειψη οδηγού να επιβραδύνει το όχημά του για να επιτρέψει ασφαλή πορεία σε οχήματα ή τροχαία. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(3)(γ) και Καν. 72 €25
5 Αυτοκινητόδρομοι / Δρόμοι Ταχείας Κυκλοφορίας
(α) Αντικανονική στάση / στάθμευση στο έρεισμα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008.
Καν. 66ΣΤ(3)(4) και Καν. 72 €65
(β) Αντικανονική στάση / στάθμευση στο οδόστρωμα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66ΣΤ(1)(2) και Καν. 72 €65
(γ) Αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66(Δ)(2)(α)(ii) και (β)(ii)(iv) και Καν. 72 €65
(δ) Αντικανονική χρήση κυκλικού κόμβου. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66ΙΕ και Καν. 72 €65
(ε) Αντικανονικό προσπέρασμα από αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66(Δ)(2)
(α)(iv) και (β)(iii) και Καν. 72
€65
(στ) Επαναστροφή στο οδόστρωμα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66ΙΔ και Καν. 72 €65
[Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018] [Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018] [Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018] [Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018]
(η) Οδήγηση επί του ερείσματος Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66Γ(1)(ζ), 66Δ(1) και Καν. 72 €65
(θ) Οδήγηση προς τα πίσω. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66Ζ και Καν. 72 €65
(ια) Οδήγηση / στάση / στάθμευση / μετακίνηση πάνω σε διαχωριστική λωρίδα ή παρυφή. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66Θ και Καν. 72 €65
(ιβ) Οδήγηση στην αντίθετη κατεύθυνση. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66Ε και Καν. 72 €65
(ιγ) Παράλειψη συμμόρφωσης στους περιορισμούς για τη μεταφορά ζώων. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66ΙΒ και Καν. 72 €65
6 Βραδυπορία χωρίς λόγο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(10)(δ) και Καν. 72 €25
7 (α) Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Δημ. Καν. 11Γ(α) €85
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965 μέχρι 1996. Δημ. Καν. 11Γ(α) €85
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965 μέχρι 1990. Δημ. Καν. 22(α) €85
(β) Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημά του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Δημ. Καν. 11(Γ)(β) €85
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965 μέχρι 1996. Δημ. Καν. 11Γ(β) €85
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965 μέχρι 1990. Δημ. Καν. 22(β) €85
8 Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημά του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(4)(η) και Καν. 72 €85
Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Καν. 14 (ιβ) €85
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2000 μέχρι 2006. Δημ. Καν. 16(1)(κδ) €85
9 Εγκατάλειψη οχήματος χωρίς τις αναγκαίες προφυλάξεις Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (10)(γ) και Καν. 72 €85
10 Ελαστικά καλύμματα τροχών οχήματος χωρίς τις ελάχιστες καθορισμένες αυλακώσεις. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50(5) και Καν. 72 €50
11 Επιβάτες
(α) αριθμός επιβατών - παράλειψη αναγραφής/δήλωσης τους σε λεωφορείο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 57 και Καν. 72 €25
(β) μεταφορά επιβατών λεωφορείων όχι σε σταθερά καθίσματα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 52 (1) και Καν. 72 €25
(γ) μεταφορά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων σε φορτηγά. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 51 (5) και Καν. 72 €25
(δ) μεταφορά μη εξουσιοδοτημένων προσώπων ή/και υπεράριθμα πρόσωπα σε ελαφρά φορτηγά οχήαμτα με διπλό κουβούκλιο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 51 (5) και Καν. 72 €25
(ε) μεταφορά επιβάτη μοτοσυκλέτας ή μοτοποδηλάτου ηλικίας 12 ετών και άνω. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 59 (1) και Καν. 72 €25
(στ) μεταφορά επιβάτη όχι σε σταθερό κάθισμα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (1)(ε) Καν. 59 (1) και Καν. 72 €25
(ζ) Επιβάτης οχήματος που κάμνει σήματα ή χειρονομίες που δυνατό να εκληφθούν ως σήματα τροχαίας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 62 (δ) και Καν. 72 €25
(η) Επιβάτης οχήματος που παρακωλύει ή παρεμβαίνει στην κανονική λειτουργία του οχήματος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 62 (α) και Καν. 72 €25
(θ) Επιβάτης οχήματος που προβάλλει τα χέρια του ή άλλο μέρος του σώματός του από το παράθυρο του οχήματος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 62 (γ) και Καν. 72 €25
(ι) Επιβάτης οχήματος που αντικανονικά στέκεται μέσα σε όχημα ή κάθεται εκτός των κανονικών καθισμάτων. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 62 (ε) και Καν. 72 €25
(ια) Επιβάτης σε αντικανονική πλευρά του οδηγού (υποχρεώση οδηγού). Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (1)(β)(γ)(δ) και Καν. 72 €25
(ιβ) Επιβάτες υπεράριθμοι - παράβαση όρων άδειας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 72 €25
12

Ζώνες Ασφαλείας - παράλειψη:

(α) εγκατάστασης

(β) χρήσης από οδηγούς

(γ) χρήσης από επιβάτες.

Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986 Άρθρα 14, 15, 15Α και 17(1) (2) (3) (4) (5) €150
Το ποσό των €150 διπλασιάζεται σε €300 σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από τη ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.
13

Θύρες

(α) Πρόσωπο που ανοίγει τη θύρα οχήματος κατά τρόπο ανασφαλή ή ενοχλητικό για άλλα οχήματα.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 63 (α) και Καν. 72 €50
(β) Πρόσωπο που αφήνει θύρα οχήματος ανοιχτή προς την πλευρά κίνησης οχημάτων πέραν του δέοντος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 63 (β) και Καν. 72 €50
14 Καθαριστήρες αλεξηνέμου - μη ύπαρξη ή μη λειτουργία αυτών. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (22) και Καν. 72 €25
15

Καυσαέριο

(α) Λειτουργία μηχανής οχήματος που αναδύει ορατό καπνό ή άλλης φύσης καυσαέριο.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (18) και Καν. 72 €65
(β) Οδήγηση και/ή οδική χρήση οχήματος που αναδύει έγχρωμο, αδιαφανή, ορατό καπνό, σπινθήρα, τέφρα, κλπ. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (7) και Καν. 72 €65
16 Κάτοπτρα - παραβάσεις αναφορικά με αντανακλαστικά κάτοπτρα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (8) και Καν. 72 €25
17 Κόμιστρα - πίνακες κομίστρων ταξί - παράλειψη οδηγού ταξί να διατηρεί σε περίοπτο μέρος του οχήματος του πίνακα κομίστρων σε καθαρή και ευανάγνωστη κατάσταση. Ο περί Ρυμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 13 (ζ) και Καν. 72 €65
18 Κράνος- οδηγός ή επιβάτης οχήματος κατηγορίας L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e ή L7e χωρίς κράνος Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. 59(2α) και Καν. 72 €200
Το ποσό των €200 διπλασιάζεται σε €400 σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από τη ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.
19 Κύριος Δρόμος - είσοδος σε κύριο δρόμο χωρίς στάση ή επιβράδυνση της ταχύτητας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(4) και Καν. 72 €85
20 Λεωφορείο
(α) Αδειούχο λεωφορείο που κυκλοφορεί κατά παράβαση των όρων της άδειας του. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 17(β) €50
(β) Απαγορευτικές πινακίδες - λεωφορείο που δεν φέρει απαγορευτικές πινακίδες για: Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 17 (ια) €20
(ι) το πτύειν μέσα και έξω από το λεωφορείο.
(ii) τη ρίψη αχρήστων αντικειμένων μέσα και έξω από το λεωφορείο.
(γ) Εκκίνηση από μη εγκεκριμένη στάση. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 17 (γ) €25
(δ) Στάθμευση σε μη εγκεκριμένη στάση. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 17 (γ) €25
(ε) Δρομολόγιο - λεωφορείο που δεν ακολουθεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια σε προκαθορισμένα ωράρια. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 17 (γ) €25
(στ) Καθαριότητα - αδειούχο λεωφορείο που δεν διατηρείται εσωτερικά και εξωτερικά σε καθαρή κατάσταση. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994.
Καν. 17 (η) €50
(ζ) Πίνακες δρομολογίων - λεωφορείο που δεν φέρει σε περίοπτα σημεία τις εγκεκριμένες πινακίδες δρομολογίων και τιμολογίων. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 17 (ι) €20
(η) Λεωφορείο που δεν είναι εφοδιασμένο με καθρέφτες πορείας ή καθρέφτες εσωτερικής επίβλεψης. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 10(2)(ιστ) €35
21 Λωρίδες
(α) Αλλαγή λωρίδας κυκλοφορίας χωρίς το κατάλληλο σήμα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(5)(β)(ii) και Καν. 72 €25
(β) Αλεπάλληλη αλλαγή λωρίδων. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (5)(δ) και Καν. 72 €65
(γ) Παραβάσεις σχετικά με την αριστερή λωρίδα ή αντικανονική χρήση της λωρίδας Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(4)(ε) και 5(α)(β)(i)(ii) και Καν. 72 €25
22 Μεταφορά αγαθών στην οροφή μηχανοκίνητου οχήματος χωρίς να τηρούνται οι καθορισμένες προϋποθέσεις. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (8) και Καν. 72 €25
22Α Μεταφορά επιβατών επί μισθώσει με όχημα που δεν είναι εφοδιασμένο με άδεια οδικής χρήσης ταξί Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμοι του 1982-2012 Άρθρα 5, 9, 21 €85
23 Μονόδρομοι
Παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονόδρομου από οδηγούς μηχανοκίνητων οχημάτων. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Καν. 11(2) €25
Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2000 μέχρι 2006. Δημ. Καν. 14(2) €25
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965 μέχρι 1975. Δημ. Καν. 11(2) €25
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965 μέχρι 1996. Δημ. Καν. 12(2) €25
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965 μέχρι 1990. Δημ. Καν. 9(2) €25
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Κυρηνείας του 1965 μέχρι 1981. Δημ. Καν. 185(3) €25
Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου 1963. Καν. 166(3) €25
Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου 1968 μέχρι 1984. Καν. 166(3) €25
Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 10 €25
24 Οδήγηση
(α) Οδήγηση προς τα πίσω Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (10)(β) και (ε) και Καν. 72 €25
(β) Οδήγηση σε φυσικό εμπόδιο, χαραγμένη νησίδα ή γραμμή Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (5)(γ) και Καν. 72 €65
(γ) Οδήγηση, στάση ή στάθμευση σε πεζοδρόμιο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (13) και Καν. 72 €85
(δ) Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (κινητό τηλέφωνο) Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. 58 (14)(α) και Καν. 72 €150
Το ποσό των €150 διπλασιάζεται σε €300 σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο επαναλάβει το ίδιο αδίκημα εντός 3 ετών από τη ημερομηνία έκδοσης της πρώτης ειδοποίησης εξώδικου προστίμου.
(ε) Οδήγηση με μη ελεύθερα χέρια (άλλο αντικείμενο εκτός κινητού τηλεφώνου) Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. 58(14)(α) και Καν. 72 €85
(στ) Οδήγηση κατά παράβαση όρου που του επιβάλλεται από τον Έφορο στην άδεια οδήγησης Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 Άρθρο 49(3) €50
(ζ) Οδήγηση με άδεια οδήγησης η ισχύς της οποίας έχει λήξει Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος του 2001 Άρθρο 49(4) €50
(η) Οδήγηση χωρίς ασφαλιστήριο ευθύνης έναντι τρίτου Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) Νόμος του 2000 Άρθρο 3(1)(α) €200
(θ) Οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό καταλληλόλητας λεωφορείου ή φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος βαρέως τύπου O περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμος του 2007 Άρθρο 12 €300
(ι) Οδήγηση χωρίς πιστοποιητικό καταλληλόλητας οποιουδήποτε άλλου οχήματος που δεν αναφέρεται στο αδίκημα με αύξοντα αριθμό 24(η) O περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Τεχνικός Έλεγχος και Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου) Νόμος του 2007 Άρθρο 12 €150
(ια) Οδήγηση ακινοτοποιημένου οχήματος Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος του 1972 Άρθρο 5Β €85
25 Οδηγίες αστυνομικού - απείθεια στις οδηγίες αστυνομικού με στολή. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. 58(2) (γ) (ε)(στ)(ζ) και Καν. 58 (4) (θ) και Καν. 72 €65
26 Οδηγός
(α) Οδηγός που προβάλλει το χέρι του από το όχημα χωρίς λόγο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008.

Καν. 58 (2)(α) και Καν. 72

€25
(β) Οδηγός σε αντικανονική θέση στο όχημα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (1)(α) και Καν. 72 €25
27 Παράθυρα - υάλινα παράθυρα με περιορισμένη ορατότητα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (21) και Καν. 72 €85
28 Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996 Καν. 13(1) €50
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965 μέχρι 1975. Δημ. Καν. 13(ι) €50
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2000 μέχρι 2006. Δημ. Καν. 16(1)(ιδ) €50
29 Παρακώλυση κυκλοφορίας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (10)(α) και (γ) και Καν. 72 €50
Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Καν. 14(στ) €50
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2000 μέχρι 2006. Δημ. Καν. 16(1)(η) €50
Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965 μέχρι 1975. Δημ. Καν. 4 €50
30 Παράνομη είσοδος μηχανοκίνητων οχημάτων:
(α) σε πεζόδρομο. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996 Δημ. Καν. 11(2) €85
(β) σε δρόμο με περιορισμούς στην κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996 Δημ. Καν. 11(1) και 11(2) €85
31 Παρεμπόδιση διόδου Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968 μέχρι 1984. Καν. 167 €50
Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 167
32 Πινακίδα εγγραφής - παραβάσεις σχετικά με την πινακίδα του αριθμού εγγραφής. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 6 και Καν. 72 €85
33 Πινακίδα επίδειξης ή δοκιμής οχήματος - χρήση μη εγγεγραμμένου ή ακινητοποιημένου οχήματος χωρίς πινακίδα πέραν της καθορισμένης περιόδου. Οι περί Εμπόρων Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος 56 του (Ι) του 2000, (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Άρθρο 6 €85
34 Πινακίδα μαθητευόμενου - παράλειψη ανάρτησης πινακίδας διακριτικού σήματος. Ο περί Άδειας Οδήγησης Νόμος αρ. 94 του 2001, (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). Άρθρο 50 (3) €50
35 Προσπέρασμα
(α) Παράλειψη οδηγού λεωφορείου ή φορτηγού να σταματήσει αριστεραά και να επιτρέψει το προσπέρασμα σε ελαφρότερα οχήματα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (3)(δ) και Καν. 72 €50
(β) Παράλειψη οδηγού να παραμερίζει/ελαττώνει ταχύτητα στα αριστερά για να επιτρέπει την ασφαλή πορεία άλλου οχήματος που προσπερνά. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (3)(β) και Καν. 72 €50
(γ) Προσπέρασμα από αντικανονική πλευρά. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(3)(α) και Καν. 72 €65

(δ) Προσπέρασμα σε:

(i) Συνεχή άσπρη γραμμή

(ii) Άλλο απαγορευτικό σήμα

(iii) Στροφή

(iv) Συμβολή δρόμων

(v) Κυρτή γέφυρα

(vi) [Διαγράφηκε]

(vii) Κορυφή ανάβασης

(viii) Κατά την προσέγγιση οχήματος εξ αντιθέτου

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (4)(α) και Καν. 72 €150
(ε) Προσπέρασμα σε:
Διάβαση πεζών
Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. (4)(α) και Καν. 72 €200
36 Προτεραιότητα
(α) Οδηγός που δεν παραχωρεί δικαίωμα προτεραιότητας σε καθορισμένα οχήματα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (4)(ζ) και Καν. 72 €65
(β) Οδηγός που προτίθεται να στρίψει δεξιά δεν παραχωρεί δικαίωμα προτεραιότητας σε οχήματα κινούμενα εξ΄αντιθέτου και σε ευθεία πορεία ή σε οχήματα που θα στρίψουν αριστερά. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (4)(δ) και Καν. 72 €65
(γ) Οδηγός που δεν παραχωρεί δικαίωμα προτεραιότητας σε οχήματα που κινούνται δεξιά σε κυκλικούς κόμβους ή μη ελεγχόμενες διασταυρώσεις. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (4)(γ) και Καν. 72 €65
(δ) Οδηγός που κινείται σε κατωφέρεια δεν παρέχει προτεραιότητα σε όχημα που κινείται σε ανωφέρεια. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (3)(γ) και Καν. 72 €50
37 Προστατευτικές ράβδοι - στο πίσω μέρος και στα πλευρά μηχανοκίνητου οχήματος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 Α και Καν. 72 €50
38 Πυροσβεστική Αντλία
(α) Αδειούχος δημόσιος μεταφορέας που δεν μεταφέρει σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία, σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 21 (ε) €35
(β) Αδειούχος ιδιώτης μεταφορέας που δεν μεταφέρει σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 22 (β) €25
(γ) Ιδιοκτήτης ταξί που δεν διατηρεί σε αυτό πυροσβεστική αντλία σε χρησιμοποιήσιμη κατάσταση. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 14 (α) €35
39 Πρώτων Βοηθειών Κουτί
(α) Αδειούχος δημόσιος μεταφορέας δεν μεταφέρει σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 21 (ε) €35
(β) Αδειούχος ιδιώτης μεταφορέας δεν μεταφέρει σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 22 (β) €25
(γ) Ιδιοκτήτης ταξί δεν διατηρεί σε αυτό κουτί πρώτων βοηθειών. Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 14 (α) €35
40 Ρυμούλκιση ποδηλατιστή ή μοτοποδηλατιστή ή μοτοσυκλετιστή. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (12) και Καν. 72 €25
41 Σειρήνα
(α) Αντικανονική Χρήση του εγκεκριμένου τύπου σειρήνας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58(6) και Καν. 72 €25
(β) Μηχανοκίνητο όχημα χωρίς σειρήνα ή χωρίς τη δέουσα σειρήνα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (7) και Καν. 72 €25
42 Σήματα Τροχαίας
(α) Παραβιάσεις σημάτων τροχαίας Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (2)(δ) και Καν. 72 €25
Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Καν. 13(η) και 13(θ) €25
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2000 μέχρι 2006. Δημ. Καν. 16(1)(ια) και 16(1)(ιγ) €25
(β) Παράβαση σήματος λεωφορειολωρίδας. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (2)(δ) και Καν. 72 €85
Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965 μέχρι 1996. Καν. 13(η) και (θ)
Οι περί Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του Δήμου Λεμεσού του 2000 μέχρι 2006. Δημ. Καν. 16(1)(ια) και 16(1)(ιγ)
43 Σηματοδοσία - παράλειψη χρήσης ηλεκτρικών σηματοδοτών κατεύθυνσης ή σημάτων χεριού ή παράλειψη του οδηγού να λαμβάνει υπόψη τα σήματα των άλλων οδηγών. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (2)(β) και Καν. 72 €25
44 Σιγαστήρες - έλλειψη σιγαστήρα ή συστήματος εξαγωγής. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (17) και Καν. 72 €85
45 Στάθμευση
(α) Στάθμευση πάνω σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (9)(στ) και Καν. 72 €100
(β) Στάθμευση σε μικρή απόσταση από:

(i) Συμβολή δρόμων

(ii) Φωτεινό σηματοδότη Τροχαίας

 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. 58 (9)(δ) και Καν. 72 €100

(iii) Διάβαση πεζών

(iv) Στάση λεωφορείων


Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 Καν. 58(9)(δ) και Καν. 72 €150

(γ) Στάθμευση σε χώρους στάθμευσης

 

 

 

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (9)(γ) και Καν. 72

 

(ι) για ανάπηρους,

€300
(ιι) ταξί, €50
(ιιι) οχήματα τροφοδοσίας, €50
(δ) [Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018]
[Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018] [Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018] [Διαγράφηκε με το Ν. 135(Ι)/2018]
(ε) Στάθμευση στην αντίθετη πλευρά της πορείας του οχήματος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (9) (β) και Καν. 72 €100
(στ) Στάθμευση σε διπλή, κίτρινη γραμμή. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (2)(δ) και Καν. 72 €100
(ζ) Στάθμευση στην είσοδο/έξοδο: Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (9)(α) και Καν. 72 €65

(i) Πυροσβεστικού Σταθμού

(ii) Αστυνομικού Σταθμού

(iii) Κινηματογράφου ή θεάτρου

(iv) Τράπεζας

(v) Εκκλησίας

(vi) Τεμένους

(vii) Νοσοκομείου

(viii) Κλινικής

(ix) Σχολείου

(x) Χώρου στάθμευσης οικίας ή πολυκατοικίας

(xi) Δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου στάθμευσης ή

(xii) Οποιουδήποτε άλλου δημόσιου ή ιδιωτικού χώρου.

(η) Στάση σε λωρίδα κυκλοφορίας σε μικρή απόσταση από: Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (4)(στ) και Καν. 72 €50

(i) Συμβολή δρόμων

(ii) Οδοδείκτη

(iii) Φωτεινό σηματοδότη

(iv) Διάβαση πεζών

(v) Στάση λεωφορείου

(θ) Στάση σε μονή, κίτρινη γραμμή. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (2)(δ) και Καν. 72 €50
(ι) Στάθμευση - δημόσιος μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που δεν καθορίζεται στην άδειά του. Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 21 (η) €20
(ια)  Στάθμευση - ιδιωτικός μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που δεν καθορίζεται στην άδειά του. Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 22 (δ) €20
45Α Ταξίμετρο - Παράλειψη οδηγού ταξί να θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-2007 Καν. 9(3) €85
46 [Διαγράφηκε με τον Ν. 90(Ι)/2012] [Διαγράφηκε με τον Ν. 90(Ι)/2012] [Διαγράφηκε με τον Ν. 90(Ι)/2012] [Διαγράφηκε με τον Ν. 90(Ι)/2012]
47 Τρίγωνα - παράλειψη μεταφοράς δύο κόκκινων αντανακλαστικών τριγωνικών ισόπλευρων πινακίδων κινδύνου με βάση. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 58 (11) και Καν. 72 €20
48 Φορτίο επιβάτη - επιβάτης οχήματος που μεταφέρει ογκώδες και επικίνδυνο φορτίο μέσα σε όχημα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 62 (β) και Καν. 72 €50
49 Φορτία - που προεξέχουν ή είναι επικίνδυνα. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (16) και Καν. 72 €50
50 Φορτίο σε ταξί - χρήση ταξί για τη μεταφορά ογκώδους φορτίου αγαθών. Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964 μέχρι 1994. Καν. 13 (γ) και Καν. 72 €50
51 Φτερά οχήματος - φτερά οχήματος που δεν είναι αποτελεσματικά. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (26) και Καν. 72 €25
52 Φώτα οχημάτων
(α) Παραβάσεις αναφορικά με τους φανούς και φώτα μηχανοκίνητου οχήματος. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (10) και Καν. 72 €50
(β) Φώτα μοτοσικλέτας/μοτοποδηλάτου που δεν είναι αναμμένα (ημέρα ή νύκτα). Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (10)(α) και Καν. 72 €50
(γ) Χρήση συγκεντρωτικού προβολέα από φορτηγό όχημα στο οδικό δίκτυο. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι (Αρ. 4) του 2022. Καν. 50(10)(γ) €150
53

Φώτα στάθμευσης και τρίγωνα κινδύνου

Παραβάσεις αναφορικά με τα φώτα στάθμευσης και τοποθέτησης αντανακλαστικής τριγωνικής πινακίδας.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 50 (11) και Καν. 72 €50
54

Φωτεινοί σηματοδότες τροχαίας - παράλειψη συμμόρφωσης.

Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984 μέχρι 2008. Καν. 66Α και Β και Καν. 72 €300
55 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να προσαρμόζει την ταχύτητα και την πορεία του οχήματός του ώστε να διευκολύνεται η διακίνηση ποδηλάτη. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(3)(α) €85
56 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος προβαίνει σε ελιγμούς του οχήματός του που παρεμποδίζει τη διακίνηση του ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 2(3)(β) €85
57 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αλλάζει λωρίδα κυκλοφορίας ή προβαίνει σε στροφή που παρεμποδίζει ή αποκόπτει την ελεύθερη πορεία ποδηλάτη ή τον θέτει σε κίνδυνο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(3)(γ) €85
58 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρεί προτεραιότητα στη διακίνηση του ποδηλάτη. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(3)(δ) €85
59 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να οδηγεί το όχημά του με αυξημένη φροντίδα και προσοχή, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια υπό τις περιστάσεις για την προστασία του ποδηλάτη. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(3)(ε) €85
60 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη, αναμένοντας την ασφαλή διέλευσή του πριν επιχειρήσει να διασταυρώσει ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 €27(3)(στ) €85
61 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος, επιχειρώντας να εισέλθει ή κινηθεί σε ποδηλατόδρομο, αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παράσχει προτεραιότητα σε ποδηλάτη. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(3)(ζ) €85
62 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατολωρίδα. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(4)(α) €85
63 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατοδιάδρομο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(4)(β) €85
64 Οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος ο οποίος διακινείται ή σταματά ή σταθμεύει το όχημά του σε ποδηλατόδρομο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(4)(γ) €85
65 Κυκλοφορία ορισμένων οχημάτων σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986 18.Β-(1)
18.Β-(2)
€85
65Α Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, χωρίς να λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι των χρηστών Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(ζ) €85
ΠΙΝΑΚΑΣ III - ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ III

ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/ Κανονισμός
1. Διαφημιστικός πίνακας - Έκθεση αγγελίας σε διαφημιστικό πίνακα χωρίς άδεια. £10 Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 153(1) και 156Α.
2. Διαφημιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφημιστικού πίνακα χωρίς άδεια. £10 Δημοτικός Κανονισμός Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 154(1) και 156Α.
Διαφημιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφημιστικού πίνακα χωρίς άδεια. £10 Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977. Δημ. Καν. 4(1).
3. Εμπορεύματα προς πώληση σε δρόμο. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 168(στ).
Εμπορεύματα προς πώληση σε δρόμο. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Στροβόλου του 1951-1953. Καν. 168(στ).
4. Εμπορεύματα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Δημ. Καν. 6Ε(β).
Εμπορεύματα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(β).
5. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δημόσιο χώρο ή κατοικία με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από αστικό ταξί. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 13(στ).
6. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δημόσιο χώρο με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστημένου μέσα σε δημόσιο μεταφορέα. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 21 (ζ).
7. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δημόσιο χώρο με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστημένου μέσα σε ιδιωτικό μεταφορέα. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 22(γ).
8. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε επιβάτες και σε δημόσιους χώρους με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από υπεραστικό ή αγροτικό λεωφορείο. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 17(ιε).
9. Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 4(2).
Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968- 1984. Καν. 4(2).
10. Μετρητής - αντικανονική στάθμευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισμένο με γραμμές για κάθε χώρο στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Μ(1)(γ).
Μετρητής - αντικανονική στάθμευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισμένο με γραμμές για κάθε χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1996. Δημ. Καν. 172(3)(γ).
Μετρητής - αντικανονική στάθμευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισμένο με γραμμές για κάθε χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 31Α.
11. Μετρητής - επέμβαση ή απόπειρα επέμβασης σε μετρητή στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Ν.
Μετρητής - επέμβαση ή απόπειρα επέμβασης σε μετρητή στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172(3)(δ).
12. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το μετρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας 1965-1996. Καν. 61(α) και (β).
13. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το μετρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Καν. 172(3)(α).
14. Μετρητής - τέλος στάθμευσης Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Μ(1)(β).
Μετρητής - τέλος στάθμευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 31Α(1)(β) Καν. (2).
Μετρητής - τέλος στάθμευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172(3)(β).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(στ).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1963-1996. Δημ. Καν. 31(Α)(β).
15.

Μετρητής - τέλος στάθμευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Μ(1)(α).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 31Α(1)(α) και (2).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172(3)(α).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1995. Δημ. Καν. 4Δ(ε).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 31Α(α).
16. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που ελέγχεται με μετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το μετρητή με την εισαγωγή κίβδυλου κέρματος ή άλλου αντικειμένου ή επεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία του μετρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 31 Β.
Μετρητής  - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που ελέγχεται με μετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το μετρητή με την εισαγωγή κίβδυλου κέρματος ή άλλου αντικειμένου ή επεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία του μετρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1995. Δημ. Καν. 3(8).
17. Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Ε(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Δ(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. (2)(β).

18. Πεζοδρόμιο - διέλευση, ώθηση. έλξη. στάση ή στάθμευση μη μηχανοκίνητου οχήματος επί πεζοδρομίου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 13.

Πεζοδρόμιο - διέλευση, ώθηση, έλξη. στάση ή στάθμευση μη μηχανοκίνητου οχήματος επί πεζοδρομίου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 13.

19. Πλύση, συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ. Καν.6Ε(δ).
Πλύση, συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(δ).
20. Ραδιόφωνα - εγκατάσταση ραδιοφώνου ή άλλου τύπου αναμετάδοσης ήχου μέσα σε αστικό λεωφορείο. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 18(1).
21. Σήματα. διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο προσομοιάζον προς οδικό σήμα τροχαίας - ανέγερση επί υποστατικού εντός αποστάσεως 20 ποδών από σήμα τροχαίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 17.
22. Σκύβαλα - οίψη σκυβάλων εκτός του ειδικού χώρου που ορίζει ο Δήμος. £20 Κανονισμοί Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977-1984. Καν. 123.
23. Σκύβαλα - ρίψη σκυβάλων σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. £20 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 102 και 226.
24. Στάθμευση - αντικανονική στάση ή στάθμευση μηχανοκινήτου οχήματος. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 3.
Στάθμευση - αντικανονική στάση ή στάθμευση μηχανοκινήτου οχήματος. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968- 1984. Καν. 3.
Στάθμευση - αντικανονική στάση ή στάθμευση μηχανοκινήτου οχήματος. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Δημ. Καν. 3(1), (2) και (3).
25. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Δ(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(α).
26. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης -πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Δ(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(β).
27. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Δ(γ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν.172Α(1)(γ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(γ).

Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(γ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(γ).
28. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Δ(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(δ).
29. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Δ(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου 1965-1975. Καν. 3Γ(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(ε).
30. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Δ(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(στ).
31. Στάθμευση - στάση ή στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος κατ' αντίθετη φορά της κίνησης. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 11 (δ).
32. Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Ε(γ).
Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(2)(γ).
Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(γ).
Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(γ).
33.

Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς

χώρους στάθμευσης.

£15

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996.

Καν. 6Ε(ε).
Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(ε).
Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(ε).
Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Κανονισμοί Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977-1984. Καν. 167.
34. Υγειονομικά δοχεία - προμήθεια κατάλληλου μεταλλικού υγειονομικού δοχείου, το οποίο να φέρει κάλυμμα και να διατηρείται καλυμμένο εκτός όταν ανοίγεται για εκκένωση. £10 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 99(1), 99(2), 100 και 226.
35. Υγειονομικά δοχεία - διατήρηση των σε καθαρή κατάσταση και απολύμανση των. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 99(3) και 226.
36. Υποστατικό - διατήρηση καθαρού του υποστατικού και απαλλαγμένου από ξηρά χόρτα τα οποία δυνατόν να γίνουν εστία δημιουργίας κουνουπιών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 103(1)(στ) και 226.
37. Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Ε(α).
Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Δ(α).
Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(α).
Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(α).
Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977. Καν. 4(ι).
ΠΙΝΑΚΑΣ IV - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τα αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων/κανονισμών που εκτίθενται στην τέταρτη στήλη των Νόμων ή Κανονισμών που αναφέρονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα, με το πρόστιμο που αναφέρεται στην πέμπτη στήλη.

Α/Α Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής
Νομοθεσία
συμπεριλαμβανομένων
Κανονισμών
Άρθρο/
Κανονισμός
Καθορισμένο
Πρόστιμο
1. Αγορά και κατοχή ζώου χωρίς πιστοποιητικό ιδιοκτησίας. Ο Περί Ζώων (Πιστοποιητικό) Νόμος, Κεφ. 29. 4 και 6. £50.
2. Παράλειψη πωλητή να παραδώσει το παλιό πιστοποιητικό ιδιοκτησίας στον Κοινοτάρχη. Ο Περί Ζώων (Πιστοποιητικό) Νόμος, Κεφ. 29. 5 και 6. £20
3. Διατήρηση σκύλου χωρίς άδεια. Ο Περί Κυνών Νόμος Κεφ. 52 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7(1)(α) £20
4. Διατήρηση σκύλου κατά παράβαση των διατάξεων του περί Κυνών Νόμου. Ο Περί Κυνών Νόμος Κεφ. 52 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7(1)(β) £20
5. Ενέργεια με πρόθεση εξαπάτησης της αρμόδιας αρχής κατά την εγγραφή ή έλεγχο σκύλου. Ο Περί Κυνών Νόμος Κεφ. 52 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7(1)(γ) £20
6. Περιφορά σκύλου σε δημόσιο μέρος κατά τρόπο που προκαλεί οχληρία. Ο Περί Κυνών Νόμος Κεφ. 52 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7(1)(δ) £20
7. Πρόκληση οχληρίας σε περιοίκους από δυνατό και συνεχές γαύγισμα. Ο Περί Κυνών Νόμος Κεφ. 52 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7(1)(ε) £20
8. Εκσκαφή, εξαγωγή, φόρτωση ή συσσώρευση λίθων, βοτσάλων, χαλίκων, άμμου και άλλης ύλης σε καθορισμένο τμήμα της παραλίας. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(1)(α) και 3(3) £50
9. Απόρριψη απορριμάτων, σκυβάλων, οικιακών ακαθαρσιών, ελαίων, λιπαντικών κλπ. σε καθορισμένο τμήμα της παραλίας ή της θάλασσας, από αποβάθρα, προκυμαία κλπ ή πλοίο που διέρχεται από τα χωρικά ύδατα της Κύπρου. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(1)(β) και 3(3) £50
10. Στάθμευση, τοποθέτηση, εγκατάλειψη, ανέγερση, σε καθορισμένο τμήμα της παραλίας, μηχανοκίνητου οχήματος, σκάφους, τροχοσπίτου, κάρου, χειράμαξας, δοχείου εμπορικών ειδών, υλικών, οργάνων, περιπτέρου, σκηνής ή άλλων παρόμοιων αντικειμένων. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(1)(γ) και 3(3) £50
11. Κατασκευή ή τοποθέτηση κατασκευασμάτων στην παραλία, χωρίς άδεια. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(1) και 5Κ(1) £50
12. Τοποθέτηση αντικειμένων στην παραλία χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5Β(2)(α) και 5Κ(1) £50
13. Διοργάνωση παιχνιδιών στην παραλία χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5Β(2)(β) και 5Κ(1) £50
14. Παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία χωρίς άδεια ή κατά παράβαση των όρων της. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5Γ(1) και 5Κ(1) £50
15. Οδήγηση οχήματος, διέλευση ή λούσιμο ζώου, ρύπανση παραλίας. Ο Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5Δ και 5Κ(1) £50
16. Μετακίνηση, μεταφορά πετρών, κεράμων, χαλικιών, άμμου, χώματος ή άλλης ουσίας από την κοίτη, όχθες ή τοιχώματα ποταμού. Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(1)(α) £15
17. Εκφόρτωση σκουπιδιών, σκύρων στην κοίτη, όχθες ή σε άλλο μέρος ποταμού. Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(1)(β) £15
18. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση οποιουδήποτε οχήματος, μηχανήματος ή άλλου αντικειμένου σε κοίτη, όχθηή τοίχο ποταμού υπό συνθήκες που δημιουργούν εύλογη υποψία ότι η τοποθέτηση ή εγκατάσταση οποιουδήποτε τέτοιου μηχανήματος ή ετέρου αντικειμένου έγινε προς το σκοπό μετακίνησης ή μεταφοράς λίθων, άμμου ή άλλων ουσιών. Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(1)(γ) £15
19. Μεταφορά πετρών, χαλικιών κλπ από ποταμό, κατά παράβαση άδειας του Επάρχου. Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(2)(α) £15
20. Εκφόρτωση σκουπιδιών, σκύρων κλπ σε ποταμό, κατά παράβαση άδειας του Επάρχου. Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(2)(β) £15
21. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση οχήματος, μηχανήματος ή άλλου αντικειμένου σε κοίτη, όχθη ή τοίχο ποταμού κατά παράβαση Γνωστοποίησης του Επάρχου ή όρου της. Ο περί Δημόσιων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5(2)(γ) £15
22. Κατασκευή ή ανέγερση σήματος τροχαίας, εκτός της αρμόδιας αρχής. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(γ) και 5 £30
23. Τοποθέτηση αντικειμένων σε δημόσιο δρόμο. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(δ) και 5 £25
24. Κατεδάφιση, καταστροφή, εξάλειψη χιλιομετροδείκτη, πάσσαλου ή σήματος τροχαίας σε δημόσιο δρόμο. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(ε) και 5 £50
25. Ανασκαφή ή πρόκληση βλάβης/ζημιάς σε δημόσιο δρόμο. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(στ) και 5 £50
26. Ρύπανση δημόσιου δρόμου. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(ζ) και 5 £50
27. Διεξαγωγή παιχνιδιού σε δημόσιο δρόμο και οχληρία ή παρεμπόδιση τροχαίας κίνησης. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(ι) και 5 £50
28. Εκούσια παρεμπόδιση ελεύθερης διέλευσης σε δημόσιο δρόμο. Ο περί Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3(ιδ) £20
29. Φροντίδα ή έλεγχος ποιμνίου σε μη περίκλειστο χώρο, χωρίς άδεια από τον Έπαρχο. Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νομος, Κεφ. 91 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3 και 13 £10
30. Παράλειψη μεταφοράς, προσωρινής άδειας βοσκού που εκδόθηκε από Κοινοτάρχη. Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νομος, Κεφ. 91 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5, 7 και 13 £10
31. Παράλειψη μεταφοράς άδειας βοσκού και έλεγχος από αρμόδιο πρόσωπο. Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νομος, Κεφ. 91 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7 και 13 £10
32. Μετακίνηση ποιμνίου κατά τη νύκτα (από δύσεως μέχρι ανατολής ηλίου) χωρίς άδεια Επάρχου. Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νομος, Κεφ. 91 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 12 και 13 £10
33. Φύλαξη μεγαλύτερου αριθμού ζώων, κατά παράβαση των προνοιών της άδειας ή εγκατάλειψη ανεπιτήρητου κοπαδιού. Ο περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νομος, Κεφ. 91 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 13(γ) και (δ) £10
34. Εκούσια επέμβαση στη ροή ή διανομή νερού, το οποίο συνδέεται με υδατικό έργο. Περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος, Κεφ. 115 (όπως τροποποιήθηκε) μεταγενέστερα). 28(1)(α) £20
35. Αφαίρεση ή εκτροπή, για ιδίαν χρήση ή για άλλο πρόσωπο, νερού, σε σχέση με υδατικό έργο. Περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος, Κεφ. 115 (όπως τροποποιήθηκε) μεταγενέστερα). 28(1)(β) £20
36. Παρεμπόδιση εξουσιοδοτημένου από τον Έπαρχο προσώπου να διενεργήσει υπηρεσία σύμφωνα με τον Περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμο. Περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος, Κεφ. 115 (όπως τροποποιήθηκε) μεταγενέστερα). 28(2)(α) £20
37. Ενέργεια κατά παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης με τις πρόνοιες του Περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμο. Περί Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος, Κεφ. 115 (όπως τροποποιήθηκε) μεταγενέστερα). 28(2)(β) £20
38. Παράλειψη, Κοινοτάρχη, μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου και Αγροφύλακα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τον περί Αγροφυλάκων Νόμο. Περί Αγροφυλάκων Νόμος, Κεφ. 287 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 46(1) £10
39. Παρεμπόδιση Κοινοτάρχη, μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου και Αγροφύλακα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Περί Αγροφυλάκων Νόμος, Κεφ. 287 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 46(2) £10
40. Παράλειψη συμμόρφωσης με τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του περί Αγρφυλάκων Νόμου. Περί Αγροφυλάκων Νόμος, Κεφ. 287 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 46(3) £10
41. Καταστροφή ή πρόκληση ζημιάς σε υδατικό έργο. Περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος, Κεφ. 341 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 28(1) και (2) £10
42. Κλοπή, μετακίνηση, εκμετάλλευση νερού από υδατικό έργο χωρίς άδεια. Περί Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος, Κεφ. 341 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 28(3) και (4) £10
43. Επέμβαση στη ροή και διανομή νερού σε υδατικό έργο. Περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμος, Κεφ. 342 (όπως τροποποιήθηκε). 38 £20
44. Οικειοποίηση νερού από υδατικό έργο. Περί Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρίων) Νόμος, Κεφ. 342 (όπως τροποποιήθηκε). 38 £20
45. Ανόρυξη, διεύρυνση, εκβάθυνση, καθαρισμός φρέατος χωρίς άδεια. Περί Φρεάτων Νόμος, Κεφ. 351 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3 και 13 £20
46. Άντληση, λήψη, χρησιμοποίηση ή εκμετάλλευση υπόγειου νερού χωρίς άδεια. Περί Υδατοπρομήθειας (Εδικά Μέτρα) Ν. αρ. 32/64 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 4(1)(α) £20
47. Διεύρυνση, εκβάθυνση, επέκταση, καθάρισμα, επισκευή φρέατος ή άλλου έργου για σκοπό τη λήψη υπόγειου νερού χωρίς άδεια. Περί Υδατοπρομήθειας (Εδικά Μέτρα) Ν. αρ. 32/64 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 4(1)(β) £20
48. Παράβαση όρου ή περιορισμού άδειας. Περί Υδατοπρομήθειας (Εδικά Μέτρα) Ν. αρ. 32/64 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5 £20
49. Παρακώλυση ή παρεμπόδιση Επάρχου ή άλλου αρμόδιου υπαλλήλου, από του να εισέλθει σε οποιαδήποτε γη όπου βρίσκεται φρέαρ ή άλλο έργο για έλεγχο. Περί Υδατοπρομήθειας (Εδικά Μέτρα) Ν. αρ. 32/64 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7 £20
49Α. Κατανάλωση νερού με χρήση λάστιχου για πλύσιμο πεζοδρομίων ή δρόμων ή βεράντων ή κιγκλιδωμάτων ή μηχανοκίνητων οχημάτων Ο περί Εξοικονομήσεων Νερού (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι του 1991 και 1998 3 €85,00
50. Πλανοδιοπώληση χωρίς άδεια. Ο περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 111 £50
51. Λειτουργία θεάτρου χωρίς άδεια. Ο περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 116 και 117 £50
52. Ελεύθερο ζώο χωρίς φύλαξη. Ο περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(α) £50
53. Επικίνδυνα ανοίγματα σε δρόμο εντός δημοτικών ορίων (λάκκο, υπόγειο υπόνομο κλπ) κατά τρόπο που δεν παρεμποδίζεται η πτώση προσώπου εντός αυτών. Ο περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(γ) £50
54. Έκχυση ή διέλευση νερού ή άλλου υγρού από δρόμο ή αυλάκι δρόμου. Ο περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(δ) £50
55. Παρακώλυση δρόμου με μηχανοκίνητο όχημα, άμαξα, φορτηγό, χειράμαξα, ζώο ή άλλο μέσο. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(στ)(ι) £50
56. Τοποθέτηση επίπλων, αγαθών, εμπορευμάτων, βαρελιών, σκαφών, καλάθων, κάδου, βάθρου, καθίσματος, έδρας, στασιδίου, διαφημιστικής πινακίδας, πτυσσόμενου παραθυρόφυλλου, προεξοχής, κλπ σε δρόμο Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(στ)(ιι) £50
57. Τοποθέτηση, ανάρτηση, έκθεση προς πώληση αγαθών ή εμπορευμάτων κλπ που προεξέχουν κατά τρόπο που παρενοχλείται η διέλευση πεζών στο δρόμο. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(στ)(iii) £50
58. Μετακύλιση ή μεταφορά βαρελιών, σκαφών, τροχών, κλίμακας, ξύλων κλπ σε πεζοδρόμιο εκτός για σκοπούς φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(στ)(iv) £50
59. Τοποθέτηση σχοινιού, ιστού, ενδυμάτων για στέγνωση, διαφημίσεων, συνθημάτων, κλπ, εγκάρσια ή καταμήκος δρόμου. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(στ)(v) £50
60. Άσκοπη περιφορά και παρενόχληση διαβατών, για σκοπούς πορνείας. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(ζ) £50
61. Ίππευση ζώου με υπερβολική ή επικίδυνη ταχύτητα ή οδήγηση οχήματος με ταχύτητα. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(η) £50
62. Εκτίναξη ή ξεσκόνισμα χαλιών ή άλλων αντικειμένων σε δρόμο. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(θ) £50
63. Πρόκληση ζημιάς ή βλάβης σε δρόμο. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(ι) £50
64. Ρίψη χωμάτων, νερών, κεραμιδιών, σκυβάλων ή άλλων οικοδομών από οικοδομή. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(ια) £50
65. Ρίψη ή τοποθέτηση αντικειμένων ή πραγμάτων σε δρόμο. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(ιβ) £50
66. Ρίψη αντικειμένων σε υπόγειο αγωγό. Περί Δήμων Νόμος αρ. 111 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 124(1)(γ) £50
67. Ρίψη ή εναπόθεση σε δημόσιο δρόμο ή άλλο δημόσιο χώρο ακαθαρσιών, απορριμάτων, πέτρων, ξύλων, χαρτιών, φλούδων, φρούτων, κενών φιάλων, κουτιών, ή άλλων άχρηστων αντικειμένων ή ουσιών. Ο περί Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίψν Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος, αρ. 19(Ι) του 1992 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3 £20
68.

(α) Κάπνισμα σε χώρους, όπου το κάπνισμα απαγορεύεται.

(β) Πρόσωπο που έχει την ευθύνη στο χώρο απαγόρευσης καπνίσματος στον οποίο διαπιστώνεται η παράβαση.

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 75(Ι) Νόμος του 2002 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 10 €85
68Α. Διαφήμιση προϊόντος καπνού ή προβολή, συμμετοχή κ.τ.λ. σε διαφήμιση προϊόντος καπνού. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 75(Ι) Νόμος του 2002 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) 6 €85
69. Κάπνισμα σε όχημα δημόσιας χρήσης. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 75(Ι) Νόμος του 2002, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 11 €85
69Α. Κάπνισμα σε όχημα ιδιωτικής χρήσης, στο οποίο επιβαίνει άτομο κάτω των δεκαέξι ετών Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 75(Ι) Νόμος του 2002 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) 12 €85
69Β. Παράληψη ανάρτησης καθορισμένου τύπου απαγορευτικών πινακίδων σε χώρους απαγόρευσης καπνίσματος ή σε οχήματα δημόσιας χρήσης.

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 75(Ι) Νόμος του 2002 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα)

Κ.Δ.Π. 151/2004

13 και 19

 

 

Καν. 3

€85
70. Άγρα Πελατών. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 188Α £50
71. Παρεμπόδιση ελεύθερης διέλευσης δημόσιας διόδου ή δημόσιου χώρου με την τοποθέτηση υλικών ή άλλων πραγμάτων. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(α) £25
72. Τοποθέτηση ή εγκατάλειψη σε δημόσια δίοδο ή δημόσιο χώρο σκυβάλων ή απορριμάτων. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(β) £15
73. Παράλειψη τοποθέτησης φαναριού ή φωτός, τη νύχτα, κατά τη διάρκεια έργων επισκευής σε δημόσια δίοδο ή σε δημόσιο χώρο. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(γ) £25
74. Ρίψη απορριμάτων ή άλλων αντικειμένων σε δημόσια δίοδο ή σε δημόσιο χώρο. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(δ) £25
75. Επισκευή ή κατεδάφιση ετοιμόρροπης/επικίνδυνης οικοδομής. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(ε) £25
76. Καθορισμός ή επισκευή καμινιού, καπνοδόχου, εργαστηρίου ή εργοστασίου. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(στ) £25
77. Πυροδότηση πυροτεχνημάτων σε δημόσια δίοδο ή δημόσιο χώρο. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(ζ) £25
78. Πυροβολισμός σε όρια πόλης, χωριού ή άλλης κατοικημένης περιοχής. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(η) £25
79. 'Αρνηση αποδοχής ονομαστικής αξίας νομίσματος ή χαρτονομίσματος. Ποινικός Κώδικας Κεφ. 154 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 374(θ) £25
80. Παράλειψη εγγραφής για σκοπούς έκδοσης πολιτικής ταυτότητας. Ο περί Εγγραφής Κατοίκων, Κεφ. 85 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 19 £25
81. Παράβαση βασικών υποχρεώσεων έναντι των ζώων. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 4 και 27 £50
82. Κακομεταχείριση ζώων. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 5 και 27 £50
83. Παράλειψη παροχής γενικής φροντίδας ζώων. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 6 και 27 £50
84. Μεταφορά ζώων υπό συνθήκες άσκοπης ταλαιπωρίας Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 12 και 27 £50
85. Αντικανονική θεραπευτική αγωγή ζώων. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 13 και 27 £50
86. Παράλειψη αναισθητοποίησης ζώων και πουλερικών για σφαγή. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 15 και 27 £50
87. Παράλειψη χρησιμοποίησης ειδικών μεθόδων αναισθησίας. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 16 και 27 £50
88. Παράλειψη επείγουσας θανάτωσης ή σφαγής ζώων σε ορισμένες περιπτώσεις κατά τον καθορισμένο τρόπο. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 17 και 27 £50
89. Σύλληψη, κράτηση, στείρωση ή θανάτωση αδέσποτων ζώων κατά παράβαση των καθορισμένων διαδικασιών. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 18 και 27 £50
90. Παράβαση όρων άδειας ή έγκρισης. Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμος αρ. 46(Ι) του 1994. 27 £50
91. Πώληση ή έκθεση προς πώληση ποτού χωρίς άδεια. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 3 και 25 £50
92. Πώληση, διάθεση ή χορήγηση ποτού σε πρόσωπο κάτω των 18 χρόνων. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 5Α και 25 €300
93. Είσοδος σε υποστατικά (μπυραρία, δισκοθήκη, καμπαρέ κλπ) προσώπου κάτω των 16 χρόνων. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 59(5) και (6) £35
94. Παράβαση ωραρίου κλεισίματος υποστατικού. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 8 £50
95. Μέθη, άτακτη ή οχαλαγωγική συμπεριφορά, προσφορά ποτού σε αστυνομικό, σε ώρα καθήκοντος κλπ. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 9 £30
96. Μη ανάρτηση άδειας ποτού και ληγμένη άδεια. Ο περί Πώλησης Οινοπνευματωδών Ποτών Νόμος, Κεφ. 144 (όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα). 11 και 19 £30
97. Πώληση οινοπνευματοδών ποτών και τσιγάρων σε παιδιά κάτω των 14 χρόνων. Ο περί Προστασίας Παιδιών Νόμος, Κεφ. 352 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 56 £50
98. Προώθηση ανηλίκων σε επαιτεία. Ο περί Προστασίας Παιδιών Νόμος, Κεφ. 352 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 57 £50
99. Ασφάλεια παιδιών στη διάρκεια αναψυχής των. Ο περί Προστασίας Παιδιών Νόμος, Κεφ. 352 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 59 £50
100. Προμήθεια καπνού σε ανήλικο (κάτω των 18 χρόνων). Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) 75(Ι) Νόμος του 2002 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3 €85
101. Απασχόληση παιδιού κάτω των 15 χρόνων. Ο περί Απασχολήσεως Ανηλίκων Νόμος, Κεφ. 178 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3, 18 και 19 £50
102. Απασχόληση ή εργασία παιδιών κάτω των 18 χρόνων, η οποία λόγω της φύσης ή των συνθηκών υπό τις οποίες διεξάγεται δυνατό να παραβλάψει την υγεία, ασφάλεια ή ηθική των. Ο περί της Συμβάσεως για το Κατώτατο Όριο Ηλικίας Εισόδου των Απασχόληση (Κυρωτικός) Νόμος αρ. 17 (ΙΙΙ) του 1997. 3 £50
103. Απασχόληση παιδιού σε πλανώδιο εμπόριο. Ο περί Απασχολήσεως Ανηλίκων Νόμος, Κεφ. 178 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 14(3), 18 και 19 £50
104. Απασχόληση παιδιού σε πλανώδιο εμπόριο ή δημόσιο μέρος μεταξύ 7 μ.μ. - 6 π.μ. Ο περί Απασχολήσεως Ανηλίκων Νόμος, Κεφ. 178 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7, 18 και 19 £50
105. Παράταση ωραρίου κλεισίματος καταστημάτων, όπως καθορίζεται δυνάμει των άρθρων 4, 5 και 6 του Κεφ. 185.
[ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 372/2007]
Ο περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμος, Κεφ. 185(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 4, 5, 6, και 12 £50
106. Παράλειψη ανάρτησης καταλόγου βοηθών καταστημάτων και ωραρίου εργασίας των. Ο περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμος, Κεφ. 185(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 11 £50
107. Παρεμπόδιση Επιθεωρητών και Αστυνομικών για είσοδο και έλεγχο σε καταστήματα. Ο περί Βοηθών Καταστημάτων Νόμος, Κεφ. 185(όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 13 £50
108. Λειτουργία καταστήματος κατά τη διάρκεια μεταμεσημβρινής αργίας. Ο περί Θερινής Μεταμεσημβρινής Ανάπαυσης Νόμος, Κεφ. 186 (όπως μεταγενέστερα). 5, 6 και 7 £50
109. Διεξαγωγή εμπορίου κατά τη διάρκεια του ωραρίου κλεισίματος  καταστημάτων. Ο περί Θερινής Μεταμεσημβρινής Ανάπαυσης Νόμος, Κεφ. 186 (όπως μεταγενέστερα). 8 £50
110. Παράβαση ωραρίου λειτουργίας κέντρων αναψυχής. Ο περί Κέντρων Αναψυχής Νόμος αρ. 29 του 1985 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 19 £50
111. Παράβαση περιορισμών ή όρων άδειας. Ο περί Εράνου Νόμος, Κεφ. 95. 5(3) και 9 £50
112. Έρανος χωρίς άδεια. Ο περί Εράνου Νόμος, Κεφ. 95. 4(2) και 9 £50
113. Ενέργεια συλλέκτη χωρίς άδεια. Ο περί Εράνου Νόμος, Κεφ. 95. 4(3) και 9 £50
114. Χρήση "καζαντί" κατά [αραάβαση όρων άδειας. Ο Περί Στοιχημάτων Νόμος, Κεφ. 151 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). £50
115. Είσοδος σε υποστατικό με μηχανες παιγνίου σε άτομα κάτω των 12 χρόνων. Ο περί Μηχανών Παιγνίου και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος αρ. 32(Ι) του 1996. 9 και 15(1)(α) £50
116. Χρήση μηχανής παιγνίου για σκοπούς κέρδους. Ο περί Μηχανών Παιγνίου και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος αρ. 32(Ι) του 1996. 15(1)(δ) £50
117. Παράβαση όρου άδειας. Ο περί Μηχανών Παιγνίου και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος αρ. 32(Ι) του 1996. 15(1)(ε) £50
118. Μη ανάρτηση ειδοποίησης για απαγόρευση εισόδου. Ο περί Μηχανών Παιγνίου και Μηχανών Ψυχαγωγίας Νόμος αρ. 32(Ι) του 1996. 15(1)(στ) £50
Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 159 του 1998. Καν. 7(α) £50
119. Αγορά ή πώληση λαχνού σε ψηλότερη τιμή. Ο περί Λαχείων Νομος, Κεφ. 74 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5 £50
Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 418 του 1956. Καν. 14(1)(α) £50
120. Πώληση ή προσφορά για πώληση λαχνού. Ο περί Λαχείων Νομος, Κεφ. 74 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5 και 11 £50
Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 418 του 1956. Καν. 14(1)(β) £50
121. Αγορά λαχνού, που κέρδισε, σε χαμηλότερη τιμή. Ο περί Λαχείων Νομος, Κεφ. 74 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 5 και 11 £50
Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 418 του 1956. Καν. 14(2) £50
122. Διάθεση μικρών λαχνών κατά παράβαση των καθορισμένων προϋποθέσεων. Ο περί Λαχείων Νομος, Κεφ. 74 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 6(1) και (2) £50
123. Διάθεση ιδιωτικών λαχείων κατά παράβαση των καθορισμένων όρων. Ο περί Λαχείων Νομος, Κεφ. 74 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 7 £50
124. Παράνομοι διαγωνισμοί. Ο περί Λαχείων Νομος, Κεφ. 74 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 8 και 11 £50
125. Πώληση και αγορά ανταλλακτικών κυνηγετικών όπλων χωρίς άδεια. Ο περί Πυροβόλων Όπλων Νόμος αρ. 38 του 1984. 19 £50
126. Παράλειψη ειδοσποίησης απώλειας ή καταστροφής πυροβόλου όπλου. Ο περί Πυροβόλων Όπλων Νόμος αρ. 38 του 1984. 25 £50
127. Παράλειψη γνωστοποίησης αλλαγής τόπου διαμονής κατόχου άδειας πυροβόλο όπλου. Ο περί Πυροβόλων Όπλων Νόμος αρ. 38 του 1984. 26 £20
128. [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014]
129. [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014]
130. [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014]
131. [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014] [Διαγράφηκε με την Κ.Δ.Π. 249/2014]
132. Καταστροφή, παραμόρφωση, σχεδιασμός, χάραξη αρχαίου μνημείου ή αρχαιότητας. Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος, Κεφ. 31 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 10 £50
133. Ζώα σε αρχαιολογικούς χώρους. Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος, Κεφ. 31 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 10(2) £30
134. Απόρριψη ακαθαρσιών ή σκυβάλων σε αρχαίο μνημείο. Ο περί Αρχαιοτήτων Νόμος, Κεφ. 31 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 10(3) £50
135. Φωτογράφιση αρχαιοτήτων και παραστάσεις σε αρχαίο μνημείο, χωρίς άδεια. Ατομική Διοικητική Πράξη με αρ. 756 του 1967. £30
136. Άναμμα φωτιάς σε κρατικό δάσος χωρίς δικαίωμα. [ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 811/2004] Ο περί Δασών Νόμος αρ. 14 του 1967 (όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε). 13(1) £50
137.

Επεμβάσεις σε κρατικό δάσος.
[ΔΙΑΓΡΑΦΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ Κ.Δ.Π. 811/2004]

Ο περί Δασών Νόμος αρ. 14 του 1967 (όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε). 13(2) £50
138. Άναμμα φωτιάς χωρίς άδεια. Ο περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμος αρ. 220 του 1988. 5(α) £50
139. Εγκατάλειψη άσβεστης φωτιάς. Ο περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμος αρ. 220 του 1988. 5(β) £50
140. Απόρριψη αναμμένου σπίρτου ή τσιγάρου ή άλλου αντικειμένου. Ο περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμος αρ. 220 του 1988. 5(γ) £50
141. Παράβαση όρων αδείας. Ο περί Πρόληψης και Κατάσβεσης Πυρκαγιών στην Ύπαιθρο Νόμος αρ. 220 του 1988. 4(1) και 5(ε) £50
142. Παράνομη αποθήκευση πετρελαιοειδών. Ο περί Πετρελαιοειδών Νόμος, Κεφ. 272 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) 4(1) και 4(4) £50
143. Παράβαση ωραρίου. Κανονιστική Διοικητική Πράξη αρ. 13 του 1993. Καν. 4 £50
143. Διέλευση/ελλιμενισμός ή στάθμευση μηχανοκινήτων οχημάτων ή ακάτων σε απαγορευμένη περιοχή. Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμος Αρ. 72 του 1968. 4(1) και 4(2) £50
144. Χρησιμοποίηση δικτύων ή ψαροντούφεκου σε απαγορευμένη περιοχή. Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμος Αρ. 72 του 1968. 4(Α) £50
145. Επέμβαση σε σημαντήρα εντός της θάλασσας. Ο περί Προστασίας των Λουομένων εν τη Θαλάσση Νόμος Αρ. 72 του 1968. 4(Β) £50
146. Παράλειψη ανάρτησης πινακίδας και διατήρηση αποδεικτικών εγγράφων κυριότητας. Ο περί Ταχυπλόων Σκαφών Νομος αρ. 56(Ι) του 1992. 3 και 19 £50
147. Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους χωρίς άδεια. Ο περί Ταχυπλόων Σκαφών Νομος αρ. 56(Ι) του 1992. 4 και 19 £50
148. Παράλειψη μεταφοράς άδειας χειριστή, σωσιβίου κλπ. Ο περί Ταχυπλόων Σκαφών Νομος αρ. 56(Ι) του 1992. 5(1) και 19 £50
149. Δημιουργία/πρόκληση θορύβου, ο οποίος προκαλεί οχληρία στους περιοίκους κατά τις απαγορευμένες ώρες ανάπαυσης. Ο περί Διασφάλισης και Προστασίας της Κοινής Ησυχίας Νόμος αρ. 91 του 1968. 3 £50
149Α. Λειτουργία κέντρου αναψυχής χωρίς άδεια εκπομπής ήχου. Ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμος. 8(1)(α) €85
150. Ανέγερση διαφημιστικού πίνακα ή έκθεση διαφήμισης, εκτός διαφημιστικού πίνακα που ανηγέρθη νόμιμα. Ο περί Τοιχοκολλήσεων Διαφημίσεων Νόμος, Κεφ. 50 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα). 3, 4 και 5 £50
151. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7Α αυτού, παράβαση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων. Ο περί Λοιμοκάθαρσης Νόμος, (Κεφ. 260), όπως τροποποιήθκε μεταγενέστερα και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και Διατάγματα. 6, 6Α και 7. €300
ΠΙΝΑΚΑΣ V - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Κ.Ο.Τ.)

Τα αδικήματα, κατά παράβαση των άρθρων ή κανονισμών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη, των Νόμων ή Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη, ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.

Α/Α Περιγραφή Αδικήματος Νόμος/Κανονισμοί Άρθρο/Κανονισμός Πρόστιμο
1. Παράλειψη ανάρτησης της άδειας λειτουργίας Οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 μέχρι 2002 6(5), 18(7) 85,43
2. Παράλειψη αναγραφής/ανάρησης του εγκεκριμένου ονόματος " 10, 18(7) 85,43
3. Παράλειψη υποβολής τιμοκαταλόγων προς έγκριση " 13(2),(3), 18(7) 85,43
4. Παράλειψη ανάρτησης εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων εις περίοπτο μέρος " 13(5), 18(7) 85,43
5. Είσπραξη μεγαλύτερου ποσού από την εγκεκριμένη τιμή " 13(6) 85,43
6. Παράλειψη έκδοσης αριθμημένων λογαριασμών " 15(1), 18(1)(γ) 85,43
7. Παράλειψη έκδοσης αναλυτικών λογαριασμών " 15(1),(3)(α), 18(1)(γ) 85,43
8. Παράλειψη υπόδειξης Διευθυντή " 16(1), 18(7) 85,43
9. Απασχόληση προσωπικού άνευ υγειονομικού πιστοποιητικού. " 17(2), 18(7) 85,43
10. Παράβαση ωραρίου λειτουργίας Κέντρων " 19(4) 85,43
11. Παράλειψη κατασκευής και προσφοράς εδεσμάτων/ποτών σύμφωνα με την κατηγορία του κέντρου και τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο Οι περί Κέντρων Αναψυχής Κανονισμοί του 1986 μέχρι 2005 9(2), 32 85,43
12. Παράλειψη αναγραφής τομοκαταλόγου εις την ελληνική " 9(3), 32 85,43
13. Παράλειψη διάθεσης ορχήστρας και χώρου πίστας " 18(4), 32 85,43
14. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς εξοπλισμού αποχωρητηρίων " 19(1), 32 85,43
15. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων αποχωρητηρίων " 19(3), 32

85,43

16. Παράλειψη διάθεσης αερισμού των αποχωρητηρίων " 19(5), 32 85,43
17. Παράλειψη διάθεσης κατάλληλης σηματοδότησης των αποχωρητηρίων " 19(6), 32 85,43
18. Παράλειψη τοποθέτησης προφυλακτήρων εκ λεπτού πλέγματος στο μαγειρείο " 20(4), 32 85,43
19. Παράλειψη διάθεσης ιδιαίτερου νιπτήρα για χρήση από το προσωπικό " 20(8)(δ), 31 85,43
20. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων μαγειρείου " 20(9), 32 85,43
21. Παράλειψη διάθεσης αδιαπότιστου και λείου δαπέδου στο μεγειρείο/παρασκευαστήριο " 10(10), 32 85,43
22. Παράλειψη διάθεσης εξαερισμού και φωτισμού απάντων των χώρων του Κέντρου " 21, 32 85,43
23. Παράλειψη διάθεσης αποθήκης σκυβάλων " 22(2)(δ), 32 85,43
24. Παράλειψη απασχόλησης του αναγκαίου και κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού " 27, 32 85,43
25. Μη αρμόζουσα προς την ειδικότητα του απασχολούμενου προσωπικού στολή " 28, 32 85,43
26. Μη άρτια συντήρηση και άμεμπτος καθαριότητα όλων των χώρων της επίπλωσης και του εξοπλισμού του κέντρου " 30(α), 32 85,43
27. Παράλειψη παροχής των προσφερόμενων και διαφημιζομένων υπηρεσιών και ανέσεων " 30(δ), 32 85,43
28. Μη κατάλληλη φύλαξη και διατήρηση των τροφίμων και των ποτών " 30(ε), 32 85,43
29. Παράλειψη αναγραφής/ανάρτησης του εγκεκριμένου ονόματος Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμοι του 1969 έως 2005. 9(1), 23Α(7) 85,43
30. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδας Σταθερών Τιμών " 10(2), 23Α(7) 85,43
31. Παράλειψη προσφοράς και αριθμού είδους εδεσμάτων προσφερομένων προς εκλογή " 10Β(1),(2), 23Α(7) 85,43
32. Παράλειψη υπόδειξης Διευθυντή " 11(1), 23Α(7) 85,43
33. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδας Ευθυνών του Ξενοδοχείου " 14(10), 23Α(7) 85,43
34. Παράλειψη υποβολής προς έγκριση των διαφημιστικών εντύπων " 15Α(1),(2), 23Α(7) 85,43
35. Παράλειψη έκδοσης, φύλαξης, παρουσίασης λογαριασμών Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Γενικοί) Κανονισμοί του 1985 έως 2005. 8(1),(2),(3), 11(1) 85,43
36. Παράλειψη τήρησης στοιχείων και στατιστικών στοιχείων " 10(1), 11(1) 85,43
37. Παράλειψη υποβολής στατιστικών στοιχείων " 10(3), 11(1) 85,43
38. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς ύδρευσης " 17(1),(2), 76 85,43
39. Παράλειψη διάθεσης αερισμού κοινόχρηστων αποχωρητηρίων, λουτρών ή ντους " 27(7), 76 85,43
40. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων κοινόχρηστων αποχωρητηρίων, λουτρών ή ντους " 27(7), 76 85,43
41. Παράλειψη διάθεσης κατάλληλου εξοπλισμού λουτρών και ντους υπνοδωματίων " 30(2), 73 85,43
42. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων λουτρών ή ντους υπνοδωματίων " 30(3), 76 85,43
43. Παράλειψη διάθεσης αερισμού λουτρών και ντους υπνοδωματίων " 30(5), 76 85,43
44. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς φωτισμού και αερισμού μαγειρείου " 33(2), 76 85,43
45. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων μαγειρείου " 33(5), 76 85,43
46. Παράλειψη διάθεσης και λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού/θέρμανσης " 43(1),(2),(3), 76 85,43
47. Πράλειψη διάθεσης επαρκούς και κατάλληλης επίπλωσης, σκευών και ιματισμού " 46, 76 85,43
48. Παράλειψη εκμίσθωσης κενών δωματίων/διαμερισμάτων " 49(1), 76 85,43
49. Παράλειψη διάθεσης υπηρεσίας υποδοχής επί εικοσιτετραώρου βάσεως " 49(2), 76 85,43
50. Λύση μίσθωσης πρό της προελεύσεως του συμφωνηθέντος χρόνου " 55(1), 76 85,43
51. Παράλειψη κράτησης κενών δωματίων/διαμερισμάτων " 56(1), 76 85,43
52. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδας Σταθερών τιμών εντός δωματίου " 59(1), 73 85,43
53. Παράλειψη ανάρτησης πινακίδων και τιμοκαταλόγων εδεσμάτων, ποτών και τηλεφωνημάτων " 60, 76 85,43
54. Παράλειψη διάθεσης αριθμού σωσιβίων " 66(1), 76 85,43
55. Παράλειψη διάθεσης ναυαγοσώστη ή κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού " 66(2), 76 85,43
56. Παράλειψη απασχόλησης του αναγκαίου και κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού " 69, 76 85, 43
57. Παράλειψη διάθεσης κατάλληλων προς την ειδικότητα του προσωπικού ξενοδοχείων 5, 4, 3 και 2 αστέρων στολών " 70, 76 85,43
58. Παράλειψη συντήρησης και καθαρισμού απάντων των χώρων, επίπλωσης και εξοπλισμού " 73, 76 85,43
59. Άρνηση προσφοράς δωματίου προς ικανοποίηση του εσωτερικού τουρισμού " 74(3), 76 85,43
60. Παράλειψη υποβολής των τομοκαταλόγων των φαγητών/ποτών προς έγκριση Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Οργανωμένα Διαμερίσματα και Τουριστικά Χωριά) Κανονισμοί του 1993 και 2005 7(2), 12 85,43
61. Παράλειψη έκδοσης λογαριασμού σε πελάτη " 9(1), 12 85,43
62. Παράλειψη φύλαξης λογαριασμών " 9(2), 12 85,43
63. Παράλειψη τήρησης στοιχείων εισπράξεων " 9(3), 12 85,43
64. Παράλειψη τήρησης στοιχείων και στατιστικών για πελάτες " 11(1), 12 85,43
65. Παράλειψη υποβολής στοιχέιων πελατών στον Οργανισμό " 11(3), 12 85,43
66. Παράλειψη διάθεσης αερισμού κοινοχρήστων αποχωρητηρίων " 25(2), 52 85,43
67. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων κοινοχρήστων αποχωρητηρίου " 25(5), 52 85,43
68. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς φωτισμού και αερισμού μαγειρείου και εξοπλισμού μαγειρείου " 31(2), 52 85,43
69. Παράλειψη διάθεσης εξοπλισμού ιδιαίτερων λουτρών και ντους διαμερίσματος " 32(2), 52 85,43
70. Παράλειψη επένδυσης και χρωματισμού τοίχων ιδιαίτερων λουτρών και ντους διαμερίσματος " 32(6), 52 85,43
71. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς αερισμού ιδιαίτερων λουτρών και ντους διαμερίσματος " 32(8), 52 85,43
72. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και κατάλληλης επίπλωσης σκευών και ιματισμού " 33(2),(5), 52 85,43
73. Παράλειψη εξασφάλισης συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των συσκευών και εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε κάθε διαμέρισμα " 33(3)(α), 52 85,43
74. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς καθαριότητας των διαμερισμάτων " 33(3)(γ), 52 85,43
75. Παράλειψη διάθεσης και λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού και θέρμανσης " 44(1),(2)(3), 52 85,43
76. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς ύδρευσης Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικαί Κατασκηνώσεις) Κανονισμοί του 1977-2005 23(1), 32 85,43
77. Παράλειψη επαρκούς διάθεσης και κένωσης των δοχείων απορριμάτων " 24, 32 85,43
78. Παράλειψη διάθεσης τηλεφωνικής εγκατάστασης " 26,32 85,43
79. Εγκατάσταση σκηνών ή στάθμευση τροχοσπίτων σε απαγορευμένους χώρους " 29, 32 85,43
80. Παράλειψη έκδοσης λογαριασμών σε πελάτη Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τουριστικά Διαμερίσματα) Κανονισμοί του 1985 μέχρι 2005 7(1), 10 85,43
81. Παράλειψη φύλαξης και τήρησης στοιχείων " 7(2),(3), 10 85,43
82. Παράλειψη τήρησης στοιχείων και στατιστικών πελατών " 9(1), 10 85,43
83. Παράλειψη υποβολής στατιστικών στον Οργανισμό " 9(2), 10 85,43
84. Παράλειψη υπόδειξης Διευθυντή " 12 85,43
85. Παράλειψη εξασφάλισης συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των συσκευών και εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε κάθε διαμέρισμα " 16(2)(α) 85,43
86. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς καθαριότητας των διαμερισμάτων " 16(2)(γ) 85,43
87. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και κατάλληλης επίπλωσης σκευών και ιματισμού " 16(5) 85,43
88. Παράλειψη προσφοράς υπηρεσιών σε πελάτες " 22(1) 85,43
89. Παράλειψη προσφοράς υπηρεσιών υποδοχής και τηλεφώνου " 22(4) 85,43
90. Παράλειψη προσφοράς υπηρεσιών καθαρισμού " 22(5) 85,43
91. Παράλειψη διάθεσης ομοιόμορφων προς την ειδικότητα του προσωπικού στολών " 22(7) 85,43
92. Λύση μίσθωσης προ της παρελεύσεως του συμφωνηθέντος χρόνου " 26(1) 85,43
93. Παράλειψη κράτησης κενών διαμερισμάτων " 27(5) 85,43
94. Πααράλειψη ανάρτησης Πινακίδων σταθερών τιμών στα διαμερίσματα πελατών " 30(1) 85,43
95. Παράλειψη ανάρτησης Πινακίδων και τιμοκαταλόγων εδεσμάτων και ποτών " 31 85,43
96. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και κατάλληλης επίπλωσης, σκευών και ιματισμού " 15(2), 24 85,43
97. Παράλειψη εξασφάλισης της σωστής και απρόσκοπτης λειτουργίας των συσκευών και εγκαταστάσεων που υπάρχουν σε κάθε έπαυλη. " 15(3)(α),24 85,43
98. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς καθαριότητας " 15(3)(β)(γ), 24 85,43
99. Παράλειψη διάθεσης τηλεφωνικού κέντρου και επαρκών γραμμών σύνδεσης του με το κεντρικό εξωτερικό δίκτυο " 16, 24 85,43
100. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς ύδρευσης " 18(1), 24 85,43
101. Παράλειψη διάθεσης και λειτουργίας συστημάτων κλιματισμού/θέρμανσης " 20(1),(2), 24 85,43
102. Παράλειψη έκδοσης λογαριασμών, φύλαξης και τήρησης στοιχείων εισπράξεων Οι περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Παραδοσιακές Οικοδομές) Κανονισμοί του  1993 και 2005 8(1), 11, 20 85,43
103. Παράλειψη τήρησης και υποβολής στον Οργανισμό στοιχείων και Στατιστικών μελετών " 10(1),(2), 11, 20 85,43
104. Παράλειψη διάθεσης επαρκούς και κατάλληλης επίπλωσης σκευών και ιματισμού " 15(1),(2)(5), 20 85,43
105. Παράλειψη εξασφάλισης της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των συσκευών και εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε διαμέρισμα ή δωμάτιο " 15(3)(α), 20 85,43
106. Παράλειψη εξασφάλισης επαρκούς καθαριότητας " 15(3)(β)(γ), 20 85,43
107. Παράλειψη υπόδειξης Διευθυντή " 17(1), 20 85,43
108. Παράλειψη υπόδειξης Διευθυντή Οι περί Γραφείων Τουρισμού και Ταξιδίων  και Ξεναγών Νόμοι του 1995 μέχρι 2004 5(1), 18 85,43
109. Παράλειψη διάθεσης πλήρης, ανεξάρτητης και τέτοιων διαστάσεων κτιριακή εγκατάσταση, κατάλληλη επίπλωση και εξοπλισμό " 9(1)(α), 18 85,43
110. Παράλειψη στελέχωσης με κατάλληλλο και ικανοποιητικό σε αριθμό προσωπικό " 9(1)(β), 18 85,43
111. Διεξαγωγή άλλης επιχείρησης ή εργασίας στο κατάστημα που χρησιμοποιείται ως Γραφείο πέραν των εργασιών που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Νόμο " 9(2), 18 85,43
112. Διαφήμιση Γραφείου χωρίς την εγκεκριμένη ονομασία " 10(1), 18 85,43
113. Παράλειψη γνωστοποίησης των αλλαγών στη διεύθυνση γραφείου ή στη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου νομικού προσώπου κατόχου άδειας ίδρυσης και λειτουγίας Γραφείου " 10(6), 18 85,43
114. Παράλειψη υποβολής διαφημιστικών και άλλων εντύπων " 12(2)(α), 18 85,43
115. Παράλειψη υποβολής στατιστικών στοιχείων που αφορούν τις δραστηριότητες του γραφείου " 12(2)(β), 18 85,43
116. Άσκηση επαγγέλματος ξεναγού χωρίς άδεια " 14, 19 85,43
117. Παράλειψη διάθεσης ικανοποιητικής επίπλωσης και διακόσμησης Οι περί Τουριστικών Επαγγελμάτων και Σωματείων Κανονισμοί του 1980 μέχρι 1992 5, 18 85,4
118. Παράλειψη αναγραφής του ονόματος και της έδρας τοιυ Γραφείου " 7(1),(2),(3), 18 85,43
119. Λειτουργία Υποκαταστημάτων Γραφείων άνευ ονόματος του Γραφείου " 8(1), 18 85,43
120. Παράλειψη παρουσίασης της άδειας ξεναγού " 11(4), 18 85,43
121. Παράλειψη παρουσίασης διακριτικού σήματος " 12, 18 85,43
122. Παράβαση υποχρεώσεων ξεναγού " 14, 18 85,43
ΠΙΝΑΚΑΣ VI - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ VI

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

 

Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών (Άρθρο/Κανονισμός)
1. Ταχύτητα – παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου
(α) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου μέχρι 30% του επιτρεπόμενου €2 ανά χιλιόμετρο
(β) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 31% μέχρι 50% του επιτρεπόμενου €3 ανά χιλιόμετρο
(γ) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 51% μέχρι 75% του επιτρεπόμενου €5 ανά χιλιόμετρο
2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης Άρθρο 5 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986
(α) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(α) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986:
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 36 μg/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα, €125
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 μg/100ml ή των 81 mg/100ml, αντίστοιχα και είναι μικρότερη των 56 μg/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, €250
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 μg/100ml ή τα 126 mg/100ml αντίστοιχα αλλά είναι μικρότερη των 71 μg/100ml ή των 161 mg/100ml αντίστοιχα∙ €500
(β) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(β) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986:
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 23 µg/100ml ή των 52 mg/100ml αντίστοιχα, €125
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 µg/100ml ή τα 51 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82mg/100ml αντίστοιχα, €250
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 56 µg/100ml ή των 127 mg/100ml αντίστοιχα. €500
3. Συνδυασμός παράβασης ορίου ταχύτητας και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης Εδάφιο (8) του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου
Εκδίδονται δύο εξώδικα πρόστιμα, ένα για κάθε παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση του συνδυασμού των παραβάσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις των αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 1 και 2 του παρόντος Πίνακα.
ΠΙΝΑΚΑΣ VII - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017

Τα αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων ή Κανονισμών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη του Νόμου ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.

Αύξων αριθμός Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1 Κάπνισμα σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 11 €85
2

Κάπνισμα σε οχήματα δημόσιας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης στα οποία επιβαίνουν ανήλικα άτομα.

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 12 €300
3 Παράλειψη τοποθέτησης πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 13 €85
4 Κάπνισμα σε εσωτερικό ή κλειστό χώρο εργασίας. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 14 €85
5 Παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 15 €85
6 Παράλειψη τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος.

Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017.

 

 

Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2017.

25

Μόνο σε σχέη με το αδίκημα της παράλειψης τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος.

 

4

 

 

€85


ΠΙΝΑΚΑΣ VIII - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII

(Άρθρο 11Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Στοιχείο | Υ/Π [1] | Παρατηρήσεις |
Δεδομένα σχετικά με το όχημα | Υ | |
Κράτος μέλος ταξινόμησης| Υ | |
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας | Υ | (A [2]) |
Δεδομένα σχετικά με την παράβαση | Υ | |
Κράτος μέλος της παράβασης | Υ | |
Ημερομηνία αναφοράς της παράβασης | Υ | |
Χρόνος αναφοράς της παράβασης | Υ | |
Σκοπός της έρευνας | Υ | Κωδικός που αναφέρει τον τύπο της παράβασης, όπως καταγράφονται στο άρθρο 11Α
1 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας
2 Οδήγηση σε κατάσταση μέθης
3 Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας
4 Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη
5 Χρήση απαγορευμένης λωρίδας
10 Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών
11 Μη χρήση προστατευτικού κράνους
12 Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση |

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Μέρος I. Δεδομένα που αφορούν οχήματα

Στοιχείο | Υ/Π [3] | Παρατηρήσεις |
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας | Υ | |
Αριθμός πλαισίου/VIN | Υ | |
Κράτος μέλος ταξινόμησης | Υ | |
Μάρκα | Υ | (D.1 [4]) π.χ. Ford, Opel, Renault |
Εμπορικός τύπος του οχήματος | Υ | (D.3) π.χ. Focus, Astra, Megane | 
Κωδικός κατηγορίας ΕΕ | Υ | (J) π.χ. μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα |


Μέρος II. Δεδομένα που αφορούν κατόχους ή ιδιοκτήτες οχημάτων

Στοιχείο | Υ/Π [5] | Παρατηρήσεις |
Δεδομένα που αναφέρονται στους κατόχους του οχήματος | | (C.1 [6]) Τα δεδομένα αναφέρουν τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας. |
Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας | Υ | (C.1.1)
Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το ονοματεπώνυμο, τα συνθετικά, τους τίτλους κ.λπ. και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή |
Όνομα | Υ | (C.1.2) Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το όνομα και τα αρχικά του και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή |
Διεύθυνση | Υ | (C.1.3) Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για την οδό, τον αριθμό της οικίας και των προσαρτημάτων της, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον τόπο κατοικίας, τη χώρα κατοικίας κ.λπ. και κοινοποιείται η διεύθυνση υπό εκτυπώσιμη μορφή. |
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ |
Ημερομηνία γέννησης: | Υ | |
Νομικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. |
Τόπος γέννησης | Π | |
Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία |
Δεδομένα που αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος | | (C.2) Τα δεδομένα αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος |Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του ιδιοκτήτη | Υ | (C.2.1) |
Όνομα | Υ | (C.2.2) |
Διεύθυνση | Υ | (C.2.3) |
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ |
Ημερομηνία γέννησης: | Υ | |
Νομικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. |
Τόπος γέννησης | Π | |
Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία. | 
|   |   Σε   περίπτωση   αποσυρμένων   οχημάτων,   κλεμμένων   οχημάτων   ή   πινακίδων κυκλοφορίας ή οχημάτων με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη/κάτοχο. Αντ’ αυτού, επιστρέφεται το μήνυμα "Μη κοινοποιήσιμη πληροφορία". |
[1] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό.
[2]  Εναρμονισμένος  κώδικας,  βλέπε  οδηγία  1999/37/ΕΚ  του  Συμβουλίου,  της  29ης
Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ.
57).
[3] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό.
[4] Εναρμονισμένη σύντμηση εγγράφου, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ.
[5] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό.
[6] Εναρμονισμένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ.

Σημείωση
4 της Κ.Δ.Π. 15/2010Έναρξη ισχύος του Διατάγματος της Κ.Δ.Π. 15/2010

Το παρόν Διάταγμα [Σ.Σ.: δηλαδή το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 15/2010] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2010.

Σημείωση
5 του Ν. 44(Ι)/2016Έναρξη ισχύος του Ν. 44(Ι)/2016

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 44(Ι)/2016] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σημείωση
8 του Ν. 132(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του Ν. 132(Ι)/2020

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 133(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του Ν. 133(Ι)/2020

Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 137(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 137(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 137(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
4 του Ν. 138(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 138(Ι)/2022

(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 138(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 138(Ι)/2022], αναφορικά με τα αδικήματα τα οποία προστίθενται δυνάμει της εν λόγω παραγράφου στον Πίνακα Ι του βασικού νόμου με αύξοντες αριθμούς 17 και 18, τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2023.