Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2008/615/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος», η οποία υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 73.662·

"Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Απόφαση 2008/616/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2008, για την εφαρμογή της απόφασης 2008/615/ΔΕΥ σχετικά με την αναβάθμιση της διασυνοριακής συνεργασίας, ιδίως όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού εγκλήματος», η οποία υιοθετήθηκε με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπ’ αριθμό 73.662·

"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει Συμβούλιο Δήμου και Κοινοτικό Συμβούλιο τα οποία εγκαθιδρύονται δυνάμει των περί Δήμων και των περί Κοινοτήτων Νόμων, αντίστοιχα·

"Αστυνομία" έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αστυνομίας Νόμος·

"αστυνομικός" σημαίνει ‘μέλος της Αστυνομίας’ κατά την έννοια που προσδίδεται στον όρο αυτό δυνάμει του περί Αστυνομίας Νόμου·

"αυτοματοποιημένη αναζήτηση" σημαίνει τη διαδικασία ηλεκτρονικής πρόσβασης για την εξέταση βάσεων δεδομένων της Δημοκρατίας,  άλλου κράτους μέλους ή περισσότερων του ενός κράτους μέλους ή όλων των άλλων κρατών μελών ή των συμμετεχουσών τρίτων χωρών·

"δίωξη" σημαίνει ποινική δίωξη ασκούμενη σε σχέση με πράξη ή παράλειψη που συνιστά αδίκημα κατά παράβαση των νόμων ή των διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες και που καθορίζεται στην ειδοποίηση η οποία εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 5, ενώ η λέξη "καταδίκη" ερμηνεύεται ανάλογα·

"ειδοποίηση" σημαίνει την ειδοποίηση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

"εξουσιοδοτημένος λειτουργός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου·

"εξώδικο πρόστιμο" σημαίνει το πρόστιμο το οποίο καθορίζεται στους Πίνακες είτε γενικά είτε έναντι των στοιχείων κάθε αδικήματος ή της αναφοράς στη νομοθετική διάταξη, η παράβαση της οποίας συνιστά το αδίκημα, καθώς και τη, σύμφωνα με το άρθρο 5, εκδιδόμενη ειδοποίηση, και περιλαμβάνει πρόσθετη επιβάρυνση επιβαλλόμενη δυνάμει του άρθρου 6·

"ιδιοκτήτης", όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος ταξινόμησης, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμο, ή, όταν το κράτος μέλος ταξινόμησης δεν είναι η Δημοκρατία, σημαίνει το πρόσωπο στο όνομα του οποίου καταχωρίζεται το όχημα σύμφωνα με το δίκαιο άλλου κράτους μέλους ταξινόμησης·

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"κράτος μέλος ταξινόμησης" σημαίνει τη Δημοκρατία ή άλλο  κράτος μέλος που εξέδωσε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο διεπράχθη η παράβαση·

"κράτος μέλος της παράβασης" σημαίνει τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος στο οποίο διαπράχθηκε η παράβαση·

"μη χρήση της ζώνης ασφαλείας" σημαίνει την παράβαση των σχετικών με τη χρήση ζώνης ασφαλείας διατάξεων του Μέρους ΙΙΙ του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου·

"μη χρήση προστατευτικού κράνους" σημαίνει τη μη χρήση προστατευτικού κράτους, όπως ορίζεται  στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"μηχανοκίνητο όχημα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"μοτοσικλέτα" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"οδήγηση σε κατάσταση μέθης" σημαίνει την οδήγηση κατόπιν κατανάλωσης οινοπνεύματος που προκαλεί διαταραχή, όπως ορίζεται στον Πίνακα VI του παρόντος Νόμου·

"οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 9 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου·

"παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη"  σημαίνει τη διέλευση οχήματος με κόκκινο ή παραβίαση άλλου σήματος, όπως ορίζεται  στον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (14) του Κανονισμού 58 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών·

"πρόσθετη επιβάρυνση" σημαίνει την επιβάρυνση που επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 6(2)·

"Υγειονομικός Επιθεωρητής" σημαίνει τον υγειονομικό επιθεωρητή του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας·

"υπέρβαση ορίου ταχύτητας" σημαίνει την υπέρβαση των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στη Δημοκρατία για την οδό και τον τύπο του οικείου οχήματος, σύμφωνα με τον Πίνακα ΙΙ του παρόντος Νόμου·

"χρήση απαγορευμένης λωρίδας" σημαίνει στάθμευση ή εγκατάλειψη οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (9) του Κανονισμού 58, οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Δ, οδήγηση σε λωρίδα προοριζόμενη για την αντίθετη κατεύθυνση κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Ε, και χρήση της κεντρικής διαχωριστικής λωρίδας κατά παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού 66Θ των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών.

(2) Κάθε αναφορά του παρόντος Νόμου σε άλλο νόμο ή κανονισμό, θεωρείται αναφορά και σε άρθρα του εν λόγω Νόμου ή Κανονισμού που αντικατέστησαν ή τροποποίησαν προϋφιστάμενα άρθρα ή κανονισμούς.

Αδικήματα που τιμωρούνται χωρίς να ασκείται δίωξη

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα αδικήματα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα αν τα αδικήματα αυτά απαντώνται και σε νόμους ή κανονισμούς άλλους από τους αναφερόμενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποιούν, αντικαθιστούν ή προσθέτουν νέους Πίνακες στο Νόμο καθώς και αδικήματα και πρόστιμο για κάθε αδίκημα που περιλαμβάνεται σε αυτούς.

(3) Το κατώτατο όριο των εξώδικων προστίμων που αναγράφονται στους Πίνακες είναι οκτώ ευρώ (€8) και το ανώτατο όριο είναι πεντακόσια ευρώ (€500), νοουμένου ότι το εξώδικο πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό του προστίμου που προβλέπει ο νόμος ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.

Αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση

4.Τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για εξώδικη ρύθμιση είναι αδικήματα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόμου ή διοικητικής πράξης και που τιμωρούνται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.

Επίδοση ειδοποίησης σε αδικοπραγούντες

5.-(1) Αν αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκημα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο. Καμιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πριν από την πάροδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει το εν λόγω αδίκημα είναι νομικό πρόσωπο, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους ή κατ’ εντολήν του και σε τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι επιδόθηκε δεόντως στο νομικό πρόσωπο που διέπραξε το αδίκημα.

(1Α) Αν αστυνομικός διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11Α, είναι πολίτης κράτους μέλους, τότε για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, η γραπτή ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επιδίδεται στο πρόσωπο αυτό στη γλώσσα του εγγράφου του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης.

(2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό, με βάση το εδάφιο (1), χορηγείται-

(α) Σε τροχονόμο ή σε άλλο υπάλληλο δήμου, για αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν και για αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρμόδιο για την εφαρμογή νόμων ή διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού.

(γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μόνο για αδικήματα δυνάμει του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα IV.

(ε) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(ζ) Σε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτείται γραπτώς από τον Υπεύθυνο λειτουργό, ως αυτός ορίζεται στον περί Τροχαίων Αδικημάτων (Χρήση Συσκευών Φωτοεπισήμανσης και άλλα Συναφή Θέματα) Νόμο, να εκτελεί για λογαριασμό και εξ ονόματός του καθήκοντα σχετικά με τη λειτουργία και το χειρισμό των συσκευών φωτοεπισήμανσης, σύμφωνα με τον εν λόγω Νόμο.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση το εδάφιο (1) χορηγείται-

(α) σε τροχονόμο ή άλλο υπάλληλο δήμου, εξουσιοδοτημένο από τον οικείο δήμαρχο, στα όρια του οικείου δήμου,

(β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων,

(γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας,

(δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οικεία αρχή.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8 του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) χορηγείται σε επιθεωρητή ηχητικής ρύπανσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του εν λόγω Νόμου.

Άσκηση δίωξις και αύξηση του εξώδικου προστίμου μετά την επίδοση της ειδοποίησης

6.-(1) Μετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον του προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της.

(2) Σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την ημερομηνία της έκδοσης της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) για τα αδικήματα που αναφέρονται στους Πίνακες I, II και VI, ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) Mετά την επίδοση της ειδοποίησης δεν ασκείται δίωξη εναντίον προσώπου στο οποίο επιδόθηκε, αν δεν παρέλθουν σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της,

(β) σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο έχει επιδοθεί η ειδοποίηση δεν πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο που αναφέρεται σε αυτή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής της, το εξώδικο πρόστιμο αυξάνεται με την προσθήκη σε αυτό ποσού ίσου με το μισό του εν λόγω ποσού.

Τόπος πληρωμής εξώδικου προστίμου

7.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 73 των περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμών, ανάλογα με την αρχή που εκδίδει το εξώδικο πρόστιμο, η πληρωμή του εν λόγω προστίμου γίνεται ως ακολούθως:

(α) Σε περίπτωση που η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση εκδίδεται από αστυνομικό, η πληρωμή γίνεται σε οποιαδήποτε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμβεβλημένη ή συμβεβλημένο με τον πάροχο ή τους παρόχους πληρωμών που επιλέγει η Δημοκρατία, εφόσον η εμπορική τράπεζα ή το συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα συμφωνεί να αποδέχεται πληρωμές εξώδικων ρυθμίσεων, ή οπουδήποτε αλλού υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο·

(β) σε περίπτωση που το αδίκημα έχει διαπραχθεί μέσα στα όρια Δήμου και η ειδοποίηση για εξώδικη ρύθμιση εκδόθηκε από τροχονόμο ή άλλο εκπρόσωπο του Δήμου, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του Δήμου όπως αναφέρεται στην ειδοποίηση·

(γ) σε περίπτωση που το αδίκημα έχει διαπραχθεί μέσα στα όρια Κοινοτικού Συμβουλίου ή ορισμένης Επαρχίας και η ειδοποίηση εκδόθηκε από τον Έπαρχο ή άλλο λειτουργό ο οποίος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των νόμων και των διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες ή από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του Επάρχου ή του λειτουργού, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του οικείου Κοινοτικού Συμβουλίου ή Επάρχου·

(δ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, η πληρωμή γίνεται στα γραφεία του εν λόγω Οργανισμού·

(ε) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, η πληρωμή γίνεται στο Επαρχιακό Κτηνιατρικό Γραφείο ή στον Κτηνιατρικό Σταθμό που αναφέρεται στην ειδοποίηση·

(στ) σε περίπτωση που η ειδοποίηση εκδίδεται από Υγειονομικό Επιθεωρητή, η πληρωμή γίνεται στο γραφείο του Πρώτου Ιατρικού Λειτουργού ή του Υπεύθυνου Ιατρικού Λειτουργού ή στο Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας·

(ζ) σε περίπτωση που το αδίκημα αφορά σε παραβίαση διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων, η καταβολή του επιβληθέντος προστίμου γίνεται σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή στο λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

(2) Το εξώδικο πρόστιμο καταβάλλεται με οποιοδήποτε τρόπο η αρμόδια αρχή ορίζει, συμπεριλαμβανομένων της πληρωμής σε μετρητά, της πληρωμής με τραπεζική επιταγή ή μέσω διαδικτύου και, σε περίπτωση πληρωμής σε εμπορική τράπεζα ή συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα, με οποιοδήποτε τρόπο συμφωνηθεί με την εν λόγω τράπεζα ή ίδρυμα.

(3) Τα ποσά που καταβάλλονται για οποιοδήποτε αδίκημα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, λογίζονται ως πρόστιμο, το οποίο επιβλήθηκε κατόπιν καταδίκης για το εν λόγω αδίκημα.

(4)  Ο υπεύθυνος του γραφείου του οικείου Δήμου ή του Κοινοτικού Συμβουλίου ή του Επάρχου ή του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή του Επαρχιακού Κτηνιατρικού Γραφείου ή του Κτηνιατρικού Σταθμού ή ο Πρώτος Ιατρικός Λειτουργός ή ο Υπεύθυνος Ιατρικός Λειτουργός ή τα Επαρχιακά Γραφεία των Υγειονομικών Υπηρεσιών ή το Λογιστήριο του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, όπου γίνεται η πληρωμή του εξώδικου προστίμου, εκδίδει σε καθορισμένο τύπο πιστοποιητικό για την πληρωμή αυτή, το οποίο υπογράφει και το οποίο ακολούθως, σε τυχόν ποινική διαδικασία, θεωρείται επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που πιστοποιητικό πληρωμής εκδίδεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμής, αυτό δε χρήζει υπογραφής και θεωρείται, επίσης, επαρκής απόδειξη της πληρωμής του εξώδικου προστίμου και της εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος.

Περιεχόμενο της ειδοποίησης

8. Η ειδοποίηση που εκδίδεται, δυνάμει του άρθρου 5-

(α) Καθορίζει το αδίκημα το οποίο φέρεται ότι έχει διαπραχθεί κατά παράβαση συγκεκριμένης διάταξης νόμου ή κανονισμού.

(β) Παρέχει σε συντομία κάθε στοιχείο του αδικήματος που κρίνεται αναγκαίο για να δικαιολογηθεί ο προβαλλόμενος ισχυρισμός.

(γ) Εκθέτει την περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 6, δε θα ασκηθεί δίωξη για το αδίκημα.

(δ) Παραθέτει το ποσό του εξώδικου προστίμου και αναφέρει ότι, αν το ποσό αυτό δεν πληρωθεί μέσα σε δεκαπέντε ημέρες, αυξάνεται κατά το ήμισυ.

(ε) Παραθέτει τη διεύθυνση όπου το πρόστιμο δύναται να πληρωθεί.

(στ) Παραθέτει τους βαθμούς ποινής στην περίπτωση όπου το αδίκημα είναι μεταξύ εκείνων που η εξώδικη ρύθμιση επιτρέπεται μόνο με την επιβολή βαθμών και εξώδικου προστίμου, καθώς επίσης και τα απαραίτητα στοιχεία που η εν λόγω ρύθμιση απαιτεί σύμφωνα με τους περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμους του 1972 μέχρι (Αρ. 3) του 2000.

Επικόλληση ειδοποίησης στο όχημα

9.-(1) Σε περίπτωση που αστυνομικός εντοπίζει όχημα αναφορικά με το οποίο εύλογα πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, αυτός δύναται να ενεργήσει, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, με τον ίδιο τρόπο όπως αν είχε εξεύρει το πρόσωπο το οποίο, με βάση το άρθρο 5(1), εύλογα θα πίστευε ότι διέπραξε το αδίκημα και ακολούθως επικολλά στο όχημα την ειδοποίηση, η οποία θεωρείται ότι δόθηκε στο πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκημα.

(2) Η εξουσία που, σύμφωνα με το εδάφιο (1), χορηγείται σε αστυνομικό χορηγείται επίσης και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 5, αλλά μόνο όσον αφορά αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα τα οποία καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτά.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), ο ιδιοκτήτης του οχήματος τεκμαίρεται ότι είναι το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκημα.

Απαγόρευση αφαίρεσης της ειδοποίησης

10. Η αφαίρεση ή η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο επέμβαση σε ειδοποίηση που επικολλήθηκε, δυνάμει του άρθρου 9, από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δεν είναι ο οδηγός ή ο υπεύθυνος για το όχημα ή το πρόσωπο που ενέχεται στο αδίκημα ή άλλο πρόσωπο που ενεργεί με την άδεια των πιο πάνω προσώπων συνιστά αδίκημα το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι πενήντα λίρες.

Η πληρωμή εξώδικου προστίμου δεν αποτελεί καταδίκη

11. Η εξώδικη ρύθμιση αδικήματος και η πληρωμή εξώδικου προστίμου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δεν αποτελεί καταδίκη. Το δικαστήριο όμως δύναται να λάβει υπόψη του τα πιο πάνω γεγονότα στην επιμέτρηση της ποινής σχετικά με τη διάπραξη άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών

11A. (1) Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 11Α, 11Β και 11Γ, ως εθνικό σημείο επαφής της Δημοκρατίας ορίζεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

(2) Η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών σχετικά με τις πιο κάτω τροχαίες παραβάσεις, επιτρέπεται όταν οι εν λόγω παραβάσεις διαπράττονται στη Δημοκρατία με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία:

(α)  Υπέρβαση ορίου ταχύτητας·

(β)  μη χρήση της ζώνης ασφαλείας·

(γ)  παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη·

(δ)  οδήγηση σε κατάσταση μέθης·

(ε)  οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών·

(στ)  μη χρήση προστατευτικού κράνους·

(ζ)  χρήση απαγορευμένης λωρίδας· και

(η)  παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

(3) Για την έρευνα των προβλεπόμενων στο εδάφιο (2) τροχαίων παραβάσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει στα εθνικά σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών, την πρόσβαση στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων, με εξουσία να διεξάγουν, μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος πληροφοριών για οχήματα και άδειες οδήγησης (Eucaris) σύμφωνα με το άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, αυτοματοποιημένη έρευνα όσον αφορά-

(α) Δεδομένα που αφορούν οχήματα, και

(β) δεδομένα που αφορούν ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων.

(4) Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) δεδομένα που είναι αναγκαία για την έρευνα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στον Πίνακα VIII.

(5) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της παράβασης, κάθε έρευνα υπό τη μορφή εξερχόμενων αιτήσεων διεξάγεται από την Αστυνομία μέσω του εθνικού σημείου επαφής χρησιμοποιώντας τον πλήρη αριθμό εγγραφής του οχήματος.

(6) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (5) έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, εκτός ως προς τα δεδομένα που εκτίθενται στο σημείο 1 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, για τα οποία εφαρμόζεται o Πίνακας VIII του παρόντος Νόμου.

(7) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της παράβασης, η Αστυνομία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έλαβε για να εντοπίσει το πρόσωπο που ευθύνεται προσωπικά για τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια.

(8) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν άλλες βάσεις δεδομένων.

(9) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται κατά τρόπο ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό και διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με την κατά το δυνατό χρήση υφιστάμενων λογισμικών εφαρμογών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, καθώς και τροποποιημένων εκδόσεων των εν λόγω λογισμικών εφαρμογών, σύμφωνα με τον Πίνακα VIII του παρόντος Νόμου και με τα σημεία 2 και 3 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ.

(10) Οι τροποποιημένες εκδόσεις των λογισμικών εφαρμογών διασφαλίζουν τόσο την επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όσο και την ανταλλαγή παρτίδων δεδομένων και η τελευταία επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων σε ένα μόνο μήνυμα.

Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11Β. (1) Η Αστυνομία υποβάλλει ολοκληρωμένη έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 6η Μαΐου 2016 και ακολούθως κάθε δύο (2) έτη.

(2) Η ολοκληρωμένη έκθεση περιλαμβάνει -

(α) Τον αριθμό των αυτοματοποιημένων αναζητήσεων που διεξήχθησαν από την Αστυνομία και απεστάλησαν στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους ταξινόμησης μετά από παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και το είδος των παραβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις και τον αριθμό των αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν· και

(β) περιγραφή της κατάστασης  στη Δημοκρατία όσον αφορά την αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια, με βάση το ποσοστό τέτοιων παραβάσεων που συνοδεύονται από γραπτή ειδοποίηση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

11Γ. (1) Οι διατάξεις  του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου εφαρμόζονται στα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διορθώνονται εντός εύλογης προθεσμίας στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή διαγράφονται ή κλειδώνονται εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και ορίζει προθεσμία για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι,  για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο  εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όλες οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ εφαρμόζονται και επί των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορείται  σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν στη Δημοκρατία, ως κράτους μέλους ταξινόμησης και τα οποία διαβιβάστηκαν στο κράτος μέλος της παράβασης, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας της αίτησης και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους παράβασης.

Έκδοση Κανονισμών

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίσει με την έκδοση Κανονισμών οποιοδήποτε ζήτημα είναι συναφές με την εφαρμογή του Νόμου αυτού και ειδικότερα-

(α)  τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνει και τον τόπο πληρωμής του εξώδικου προστίμου.

(β) Τα καθήκοντα των αστυνομικών και άλλων λειτουργών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(γ) Γενικά κάθε ζήτημα που χρήζει καθορισμού, δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση

13. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων Νόμος, Κεφ. 152, και οι περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Τροχαίων Αδικημάτων Νόμοι του 1963 έως 1991 καταργούνται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ I - ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ

I

ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΙ

 

Τα αδικήματα κατά παράβαση των Νόμων ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.

Αυξ. Αρ. Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1 Πεζός - δεν υπακούει σε σήματα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 9(δ). €50
Πεζός - δεν υπακούει σε σήματα τροχαίας για τον έλεγχο των πεζών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 9(δ).
2 Πεζός - δεν χρησιμοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 9(β). €50
Πεζός - δεν χρησιμοποιεί διάβαση πεζών όταν αυτή βρίσκεται σε απόσταση 300 ποδών. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984.
3 Πεζός - διασταυρώνει το δρόμο σε σημείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ. Καν. 10(1)(β). €50
Πεζός - διασταυρώνει το δρόμο σε σημείο άλλο από διάβαση πεζών όπου υπάρχει τέτοια διάβαση. Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμο-χώστου του 1965-1975. Καν.10Α.
4 Πρόσωπο το οποίο κατασκευάζει ή εισάγει ή θέτει σε κυκλοφορία ή χρησιμοποιεί στη Δημοκρατία ποδήλατο πλάτους πέραν των 120 εκατοστών χωρίς την εξασφάλιση ειδικής άδειας. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(2) €85
5 Πρόσωπο το οποίο τοποθετεί ή εγκαταλείπει οποιοδήποτε εμπόδιο σε οποιοδήποτε σημείο ποδηλατολωρίδας ή ποδηλατοδιαδρόμου. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(α) €50
6 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο χωρίς να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(β) €50
7 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο, το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των προνοιών του Κανονισμού 71 των Κανονισμών περί Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Τροχαίας Κίνησης και των φωτεινών σηματοδοτών τρο-χαίας. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(γ) €50
8 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο και δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(δ) €50
9 Πρόσωπο το οποίο, κατά τη χρήση ποδηλάτου ρυμουλκείται από άλλο όχημα. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(ε) €50
10 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση ποδηλάτου μεταφέρει επιβάτη ή επιβάτες πάνω στο ποδήλατο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(5)(στ) €50
10Α Μη χρήση προστατευτικού κράνους. Ο περί Ρύθμισης της
Διακίνησης
Ποδηλάτων Νόμος του
2018.
27(5)(ζ) €50
11 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο έχοντας στα αριστερά του άλλο ποδηλάτη ή άλλους ποδηλάτες σε παράλληλες πορείες. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(6)(α) €30
12 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ποδήλατο σε ποδηλατολωρίδα ή ποδηλατοδιάδρομο, το οποίο αρνείται ή αμελεί ή παραλείπει να παραχωρήσει προτεραιότητα σε πεζό που κινείται ή έχει εκδηλώσει πρόθεση να κινηθεί σε διάβαση πεζών που τέμνεται από την ποδηλατολωρίδα ή τον ποδηλατοδιάδρομο. Ο περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων Νόμος του 2018 27(6)(β) €30
13 Ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο γονέας ή ο ασκών τη γονική μέριμνα ανήλικου προσώπου ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από το εν λόγω ανήλικο πρόσωπο. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(α) €85
14 Ιδιοκτήτης Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ο κατά νόμον υπεύθυνος για τη διαχείριση ή φύλαξη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να αποτρέψει τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας από πρόσωπα ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(β) €85
15 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε μη επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(γ) €85
16 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(δ) €85
17 Πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας η οποία δύναται να αναπτύξει ή με την οποία αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των  είκοσι (20) χιλιομέτρων ανά ώρα. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(ε) €85
18 Πρόσωπο το οποίο, κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας σε πλατεία ή πεζόδρομο αναπτύσσει ταχύτητα πέραν των δέκα (10) χιλιομέτρων ανά ώρα Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(7)(στ) €85
19 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν συμμορφώνεται με τις ενδείξεις των σημάτων τροχαίας και των φωτεινών σηματοδοτών τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση οχημάτων, μηχανοκίνητων και μη. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(α) €85
20 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κινείται εκτός της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής του. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(β) €50
21 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν υπακούει σε σήματα και υποδείξεις αστυνομικού ο οποίος ρυθμίζει την τροχαία κίνηση ή προσώπου που ρυθμίζει την τροχαία κίνηση σε διάβαση πεζών έξω από σχολείο. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(γ) €50
22 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δε δίδει προτεραιότητα στη διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να κινηθεί σε διάβαση πεζών, πλατεία ή πεζόδρομο ή όταν διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλατολωρίδα. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ. 2) του 2022. 27(9)(ε) €50
23 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των πεζών που κινούνται στον ίδιο επιτρεπόμενο χώρο διακίνησης. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(στ) €50
24 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας μεταφέρει οποιοδήποτε πρόσωπο ως επιβάτη ο οποίος δεν είναι ηλικίας άνω των δώδεκα (12) ετών ή/και δεν είναι καθήμενος σε κατάλληλο κάθισμα ή/και δε φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ζ) €50
25 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δεν εκδηλώνει έγκαιρα και εμφανώς την πρόθεσή του με το κατάλληλο για κάθε περίπτωση σήμα χεριού. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(η) €50
26 Πρόσωπο το οποίο σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας του σε ποδηλατολωρίδα, ποδηλατόδρομο, ποδηλατοδιάδρομο ή οδόστρωμα δρόμου. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(θ) €50
27 Πρόσωπο το οποίο σταθμεύει, τοποθετεί ή εγκαταλείπει τη Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας του σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών, ατόμων με αναπηρίες ή άλλων χρηστών Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ι) €50
28 Πρόσωπο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας κινείται έχοντας στα αριστερά του σε παράλληλη πορεία άλλο χρήστη Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ή ποδηλάτη. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ια) €50
29 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας  ρυμουλκεί ή ωθεί οποιοδήποτε αντικείμενο το οποίο δεν προορίζεται εκ κατασκευής να ρυμουλκείται ή να ωθείται από Συσκευή Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιβ) €50
30 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας ρυμουλκείται από άλλο όχημα, μηχανοκίνητο ή μη. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιγ) €50
31 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο τοποθετημένο σε ή κρεμάμενο από οποιοδήποτε σημείο της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιδ) €50
32 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας δε μεριμνά, ώστε να βρίσκονται σε λειτουργία φανοί. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιε) €50
33 Πρόσωπο το οποίο κατά τη χρήση Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, δε φέρει κατάλληλα προσδεδεμένο προστατευτικό κράνος. Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(9)(ιστ) €50
ΠΙΝΑΚΑΣ II-ΟΧΗΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΗΣΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΗ: Ο ΠΑΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ. ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ Η ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ II

ΟΧΗΜΑΤΑ-ΟΔΗΓΗΣΗ

 

Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/ Κανονισμός
1. Άδεια - παράλειψη ανάρτησης και προσκόμισης άδειας κυκλοφορίας μηχανοκινήτων οχημάτων. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 23.
2. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να διατηρεί αυτή αναρτημένη σε περίοπτο μέρος μέσα στο όχημα. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 8(β).
3. Άδεια - παράλειψη κατόχου άδειας οδικής χρήσης (λεωφορείου, ταξί, μεταφορέα) να διατηρεί αυτή καθαρή και σε καλή κατάσταση. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 8(α).
4. Αλεξήνεμο - επιγραφή  επί αλεξηνέμου. £10 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(20).
5. Απόβαρο Φορτηγού - παράλειψη εγγραφής  απόβαρου σε φορτηγό όχημα. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 51(1).
6. Ασφαλής δίοδος οχημάτων παράλειψη οδηγού να επιβραδύνει το όχημα του για να επιτρέψει ασφαλή δίοδο σε οχήματα ή τροχαία. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2)(δ).
7. Βραδυπορία χωρίς λόγο. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(η).
8. Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(α).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(α).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση μαθητών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 22(α).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημα του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(β).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημα του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11Γ(β).
Διαβάσεις μαθητών - οδηγός εκκινεί το όχημα του προτού ο τροχονόμος ή εξουσιοδοτημένο, από το Δημοτικό Συμβούλιο, πρόσωπο επιτρέψει τούτο. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 22(β).
10. Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(κε).
Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας 1965-1996. Καν. 14(ιβ).
Διαβάσεις πεζών - οδηγός παραλείπει να σταματήσει το όχημα του και να επιτρέψει τη διάβαση πεζών που χρησιμοποιούν τις καθορισμένες διαβάσεις πεζών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 182Α(β).
11. Ελαστικά καλύμματα τροχών Μηχανοκίνητο όχημα χωρίς πνευστά ελαστικά καλύμματα τροχών. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(5).
12. Ελαστικά καλύμματα τροχών οχήματος σε επικίνδυνη κατάσταση. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(5).
13. Επιβάτες - αριθμός επιβατών - παράλειψη εγγραφής του σε λεωφορείο. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 57.
14. Επιβάτες - λεωφορείων που δεν κάθονται σε σταθερά καθίσματα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 52(1).
15. Επιβάτες- £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 51(5).
(α) εξουσιοδοτημένα πρόσωπα μεταφερόμενα σε ανασφαλή καθίσματα.
(β) μη εξουσιοδοτημένα ή και υπεράριθμα πρόσωπα σε φορτηγά οχήματα.
16. Επιβάτης - μοτοσυκλέτας που δεν κάθεται ιππαστί. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 59(2).
17. Επιβάτης μοτοσυκλέτας που κάθεται μπροστά από μοτοσικλετιστή. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 59(1).
18. Επιβάτης(ες) που δεν κάθεται (ονται) σε σταθερά καθίσματα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(δ).
19. Επιβάτης οχήματος που κάμνει σήματα ή χειρονομίες που δυνατό να εκληφθούν ως σήματα τροχαίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(δ).
20. Επιβάτης οχήματος που παοακωλύει ή παρεμβαίνει στη κανονική λειτουργία του οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(α).
21. Επιβάτης οχήματος που προβάλλει τα χέρια του ή άλλο μέρος του σώματος του από το παράθυρο του οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(γ).
22. Επιβάτης οχήματος που στέκεται μέσα σε όχημα το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτημένο να μεταφέρει ιστάμενους επιβάτες. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(ε).
23. Επιβάτης σε αντικανονική πλευρά του οδηγού. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(β).
24. Επιβάτες υπεράριθμοι - παράβαση όρων άδειας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 72.
25. Ζώνες ασφάλειας - παράλειψη: £15 Ο περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος του 1986. Άρθρο 14,15 και 17.
(α) εγκατάσταση
(β) χρήση από οδηγούς και επιβάτες
26. Θύρες - πρόσωπο που ανοίγει τη θύρα οχήματος κατά τρόπο ανασφαλή ή ενοχλητικό για άλλα οχήματα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 63(a).
27. Θύρες - πρόσωπο που αφήνει τη θύρα οχήματος ανοικτή προς τη πλευρά κίνησης οχημάτων πέραν του δέοντος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 63(β).
28. Καθαριστήρες αλεξηνέμου - μη ύπαρξη ή μη λειτουργία αυτών. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(22).
29. Καυσαέριο - λειτουργία μηχανής οχήματος που αναδύει έγχρωμο ή αδιαφανή καπνό κλπ. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(18).
30. Καυσαέριο - χρήση οχήματος που αναδύει έγχρωμο ή αδιαφανή καπνό κλπ. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(3).
31. Κάτοπτρα - παραβάσεις αναφορικά με αντανακλαστικά κάτοπτρα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 50(8).
32. Κόμιστρα - πίνακες κομίστρων ταξί - παράλειψη οδηγού ταξί να διατηρεί σε περίοπτο μέρος του οχήματος του πίνακα κομίστρων σε καθαρή και ευανάγνωστη κατάσταση. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 13(ζ).
33. Κράνος - οδηγός ή επιβάτης μοτοσικλέτας χωρίς κράνος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 59(3).
34 Κύριος δρόμος - είσοδος σε κύριο δρόμο χωρίς στάση ή επιβράδυνση της ταχύτητας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιστ).
35. Λεωφορείο - αδειούχο λεωφορείο που κυκλοφορεί κατά παράβαση των όρων της άδειας του. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(β).
36. Λεωφορείο - αντικανονική μεταφορά εμπορευμάτων στην οροφή λεωφορείου. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(κβ).
37. Λεωφορείο - απαγορευτικές πινακίδες - λεωφορείο που δεν φέρει απαγορευτικές πινακίδες για: £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν.17(ια).
(α) το πτύειν μέσα και έξω από το λεωφορείο.
(β) την ρίψη άχρηστων αντικειμένων μέσα και έξω από το λεωφορείο.
38. Λεωφορείο - £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(γ).
(α) Εκκίνηση από μη εγκεκριμένη στάση.
(β) Στάθμευση σε μη εγκεκριμένη στάση.
(γ) Δρομολόγιο - λεωφορείο που δεν ακολουθεί τα εγκεκριμένα δρομολόγια σε προκαθορισμένα ωράρια.
39. Λεωφορείο - καθαριότητα - αδειούχο λεωφορείο που δεν διατηρείται εσωτερικά και εξωτερικά σε καθαρή κατάσταση. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(η).
40. Λεωφορείο - κάπνισμα - οδηγός μηχανοκινήτου οχήματος λεωφορείου που καπνίζει ενώ οδηγεί αυτό. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 23(β).
41. Λεωφορείο - πινακίδες δρομολογίων - λεωφορείο που δεν φέρει σε περίοπτα σημεία τις εγκεκριμένες πινακίδες δρομολογίων και τιμολογίων. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 17(ι).
42. Λεωφορείο - που δεν είναι εφοδιασμένο με πυροσβεστικές συσκευές, καθρέφτες πορείας, καθρέφτες εσωτερικής επίβλεψης και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν.10(2)(ιστ).
43 Λωρίδες και πορεία στα αριστερά - παραβάσεις σχετικά με πορεία στα αριστερά ή αντικανονική χρήση λωρίδας κυκλοφορίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2)(α).
44. Μαθητευόμενος - οδηγός που δεν συνοδεύεται από αδειούχο οδηγό. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν.30(4)(α).
45. Μαθητευόμενος οδηγός οχήματος που μεταφέρει επιβάτη εκτός του επόπτη. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 30(4)(α).
46. [Διαγράφηκε]. [Διαγράφηκε]. [Διαγράφηκε]. [Διαγράφηκε].
47. Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1966. Καν. 11(2).

Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ.Καν. 180(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Δημ. Καν. 11(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 12(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 9(2).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Κυρήνειας του 1965-1981. Δημ.Καν. 185(3).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 166(3).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Χωρίων Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 166(3).
Μονόδρομοι - παραβάσεις που αφορούν κατεύθυνση μονοδρόμου από οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 10.
48. Οδήγηση προς τα πίσω. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(1)(στ).
49. Οδηγίες αστυνομικού - απείθεια στις οδηγίες αστυνομικού εν στολή. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ι) και 58(ιβ).
50. Οδηγός - οδηγός που προβάλλει το χέρι του από το όχημα χωρίς λόγο. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(γ).
51. Οδηγός - οδηγός σε αντικανονική θέση στο όχημα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1 )(α).
52. Παράθυρα - υάλινα παράθυρα με περιορισμένη ορατότητα. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(21).
53. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 13(ι).
Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Δημ. Καν. 13(ι).
Παρακώλυση ελεύθερης διόδου από μηχανοκίνητο όχημα. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 182(ι).
54. Παρακώλυση ελεύθερης διόδου προσώπου οχήματος, αλόγου ή κτήνους με αμέλεια ή θεληματικά. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιδ).
55. Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 14(στ).
Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 173.
Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Δημ. Καν. 4.
Παρακώλυση κυκλοφορίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ζ).
56. Παράνομη είσοδος μηχανοκινήτων οχημάτων σε πεζόδρομο. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ.Καν. 11(2).
57. Παράνομη είσοδος μηχανοκινήτων οχημάτων σε δρόμο με περιορισμούς στην κυκλοφορία μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ. Καν. 11(1) και 11(2).
58. Παρεμπόδιση - διόδου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 167.
Παρεμπόδιση - διόδου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 167.
59. Πινακίδα εγγραφής - παραβάσεις σχετικά με τη πινακίδα του αριθμού εγγραφής. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 6(5), και 6(7) Δεύτερο Παράρτημα.
60. Πινακίδα επίδειξης οχήματος (D.L.). £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996 Καν. 11(3).
61. Πινακίδα μαθητευόμενου - παράλειψη ανάρτησης πινακίδας "L". £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 30(4)(γ).
62. Πινακίδες λεωφορείων υπερβολικού μήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R.". £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996 Καν. 52(5).
63. Πινακίδες Φορτηγών υπερβολικού μήκους - παράλειψη ανάρτησης πινακίδων "R.R.". £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996 Καν. 51(4).
64. Προτεραιότητα - οδηγός που δεν παρέχει προτεραιότητα σε οχήματα που έρχονται από τα δεξιά του, σε κόμβους ή μη ελεγχόμενες διασταυρώσεις. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιζ).
65. Προτεραιότητα - οδηγός που προτίθεται να στρίψει δεξιά δεν παρέχει δικαίωμα προτεραιότητας σε οχήματα ευθείας πορείας που έρχονται από την αντίθετη κατεύθυνση. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιη).
65A Πρόσωπο το οποίο οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα οποιασδήποτε κατηγορίας και οποιουδήποτε είδους ή μεγέθους, χωρίς να λαμβάνει μέτρα προστασίας έναντι των χρηστών Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας. €85 Οι περί Ρύθμισης της Διακίνησης Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας  Νόμοι του 2018 έως (Αρ.2) του 2022. 27(7)(ζ)
66. Προσπέρασμα - από αντικανονική πλευρά. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1995. Καν. 58(2)(β).
67. Προσπέρασμα βαρέων οχημάτων - οδηγός φορτηγού ή λεωφορείου αυτοκινήτου παραλείπει να σταματήσει και να επιτρέψει το πέρασμα ελαφρότερων μηχανοκινήτων οχημάτων. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2)(ε).
68. Προσπέρασμα - παράλειψη οδηγού να ελαττώσει τη ταχύτητα του και να παραμερήσει όταν προσπερνάται από άλλο όχημα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(2){γ).
69. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος δημόσιος μεταφορέας που δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1954-1994. Καν. 21 (ε).
70. Πυροσβεστική αντλία - αδειούχος ιδιώτης μεταφορέας που δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση πυροσβεστική αντλία. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 22(β).
71. Πυροσβεστική αντλία - ταξί - ιδιοκτήτης ταξί που δεν διατηρεί σε αυτό πυροσβεστική αντλία και κιβώτιο πρώτων βοηθειών. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 14(a).
72. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος δημόσιος μεταφορέας δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 21 (ε).
73. Πρώτων βοηθειών κουτί - αδειούχος ιδιώτης μεταφορέας δεν μεταφέρει μέσα σε αυτό και σε κατάλληλη θέση κουτί πρώτων βοηθειών. £5 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 22(β).
74. Πρώτων βοηθειών κουτί - ταξί - ιδιοκτήτης ταί δεν διατηρεί σε αυτό κουτί πρώτων βοηθειών. £15 Ο περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 14(a).
75. Ρυμούλκηση ποδηλατιστή ή μοτοσικλετιστή. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ε).
76. Σειρήνα - αντικανονική χρήση του εγκεκριμένου τύπου σειρήνας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ιθ).
77. Σειρήνα - μηχανοκίνητο όχημα χωρίς σειρήνα ή χωρίς τη δέουσα σειρήνα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(7).
78. Σήματα τροχαίας - παραβάσεις σημάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(ια), και Καν. 58(ιγ).
Σήματα τροχαίας - παραβάσεις σημάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. £15 Ο περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 13(η) και 13(θ).
Σήματα τροχαίας - παραβάσεις σημάτων ή γνωστοποιήσεων τροχαίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν.182(η) και 182(θ).
79. Σηματοδοσία - παράλειψη σηματοδοσίας από οδηγό. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(θ).
80. Σιγαστήρες - έλλειψη σιγαστήρα ή συστήματος εξαγωγής. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(17).
81. Στάθμευση - αντικανονική ακινητοποίηση οχήματος ή εγκατάλειψη του σε χώρο στάθμευσης ή σε οδό κατά τρόπο αντίθετο προς την επιτρεπόμενη φορά οδήγησης οχημάτων. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(κδ)(ιι)
82. Στάθμευση - δημόσιος μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που δεν καθορίζεται στην άδεια του. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 21 (η).
83. Στάθμευση επικίνδυνη - μηχανοκίνητο όχημα σταθμευμένο σε επικίνδυνη θέση. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (αρ. 2) 1996. Άρθρο 14.
84. Στάθμευση - ιδιωτικός μεταφορέας σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που δεν καθορίζεται στην άδεια του. £5 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 22(δ).
85. Στάθμευση - σε μικρή απόσταση από γωνία, φώτα τροχαίας κλπ. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (αρ. 2) 1996. Καν. 58(1)(κγ).
86. Ταχύτητα - παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας. £1 ανά χιλιόμετρο Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμοι του 1972 έως (αρ. 2) 1996. Άρθρο 6(2) και 6(3).
87. Τρίγωνα - παράλειψη μεταφοράς αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. £5 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 58(1)(κστ).
88. Φορτίο επιβάτη - επιβάτης οχήματος που μεταφέρει ογκώδες και επικίνδυνο φορτίο μέσα σε όχημα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 62(β).
89. Φορτία - που προεξέχουν ή είναι επικίνδυνα. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(16).
90. Φορτίο σε ταξί - χρήση ταξί νια τη μεταφορά ογκώδους φορτίου αγαθών. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964-1994. Καν. 13(γ).
91. Φτερά οχήματος - Φτερά οχήματος που δεν είναι αποτελεσματικά. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(26).
92. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τα μικρά πλάγια φώτα υπερμεγέθους λεωφορείου. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 52(4).
93. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τα μικρά πλάγια φώτα υπερμεγέθους φορτηγού οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 51(3).
94. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τους φανούς και φώτα μηχανοκινήτου οχήματος. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(10).
95. Φώτα - παραβάσεις αναφορικά με τα φώτα  στάθμευσης και τοποθέτησης αντανακλαστικών τριγώνων κινδύνου. £15 Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Κανονισμοί του 1984-1996. Καν. 50(11).
ΠΙΝΑΚΑΣ III - ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ III

ΟΧΛΗΡΙΕΣ - ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

 

Αυξ. Αρ. Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/ Κανονισμός
1. Διαφημιστικός πίνακας - Έκθεση αγγελίας σε διαφημιστικό πίνακα χωρίς άδεια. £10 Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 153(1) και 156Α.
2. Διαφημιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφημιστικού πίνακα χωρίς άδεια. £10 Δημοτικός Κανονισμός Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 154(1) και 156Α.
Διαφημιστικός πίνακας - Ανέγερση διαφημιστικού πίνακα χωρίς άδεια. £10 Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί του Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977. Δημ. Καν. 4(1).
3. Εμπορεύματα προς πώληση σε δρόμο. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Αγίου Δομετίου του 1968. Καν. 168(στ).
Εμπορεύματα προς πώληση σε δρόμο. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί Στροβόλου του 1951-1953. Καν. 168(στ).
4. Εμπορεύματα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Δημ. Καν. 6Ε(β).
Εμπορεύματα προς πώληση ή πλανοδιοπώληση σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(β).
5. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δημόσιο χώρο ή κατοικία με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από αστικό ταξί. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 13(στ).
6. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δημόσιο χώρο με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστημένου μέσα σε δημόσιο μεταφορέα. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 21 (ζ).
7. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε δημόσιο χώρο με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., εγκατεστημένου μέσα σε ιδιωτικό μεταφορέα. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 22(γ).
8. Θόρυβος - πρόκληση οχληρίας σε επιβάτες και σε δημόσιους χώρους με τη χρήση ραδιοφώνου κλπ., από υπεραστικό ή αγροτικό λεωφορείο. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 17(ιε).
9. Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 4(2).
Λεωφορείο - αντικανονική στάση λεωφορείου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968- 1984. Καν. 4(2).
10. Μετρητής - αντικανονική στάθμευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισμένο με γραμμές για κάθε χώρο στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Μ(1)(γ).
Μετρητής - αντικανονική στάθμευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισμένο με γραμμές για κάθε χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1996. Δημ. Καν. 172(3)(γ).
Μετρητής - αντικανονική στάθμευση. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο άλλο από τον καθορισμένο με γραμμές για κάθε χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 31Α.
11. Μετρητής - επέμβαση ή απόπειρα επέμβασης σε μετρητή στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Ν.
Μετρητής - επέμβαση ή απόπειρα επέμβασης σε μετρητή στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172(3)(δ).
12. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το μετρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας 1965-1996. Καν. 61(α) και (β).
13. Μετρητής - παράλειψη να θέσει σε λειτουργία το μετρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Καν. 172(3)(α).
14. Μετρητής - τέλος στάθμευσης Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Μ(1)(β).
Μετρητής - τέλος στάθμευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 31Α(1)(β) Καν. (2).
Μετρητής - τέλος στάθμευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172(3)(β).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(στ).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητή πέραν της καθορισμένης χρονικής περιόδου για την οποία καταβλήθηκε το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1963-1996. Δημ. Καν. 31(Α)(β).
15.

Μετρητής - τέλος στάθμευσης. Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Μ(1)(α).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 31Α(1)(α) και (2).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172(3)(α).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1995. Δημ. Καν. 4Δ(ε).

Μετρητής - τέλος στάθμευσης.

Οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος, σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης ελεγχόμενο με μετρητές και δεν καταβάλλει το τέλος στάθμευσης.

£5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 31Α(α).
16. Μετρητής - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που ελέγχεται με μετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το μετρητή με την εισαγωγή κίβδυλου κέρματος ή άλλου αντικειμένου ή επεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία του μετρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 31 Β.
Μετρητής  - οδηγός, κάτοχος ή ιδιοκτήτης οχήματος σταθμεύει σε χώρο στάθμευσης που ελέγχεται με μετρητή και θέτει ή αποπειράται να θέσει σε λειτουργία το μετρητή με την εισαγωγή κίβδυλου κέρματος ή άλλου αντικειμένου ή επεμβαίνει στην ομαλή λειτουργία του μετρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1995. Δημ. Καν. 3(8).
17. Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Ε(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Δ(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(στ).
Οδήγηση - σε χώρο στάθμευσης. Πρόσωπο οδηγεί με ταχύτητα πέραν των οκτώ χιλιομέτρων την ώρα ή χρησιμοποιεί άλλο όργανο που εκπέμπει ήχο, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. (2)(β).

18. Πεζοδρόμιο - διέλευση, ώθηση. έλξη. στάση ή στάθμευση μη μηχανοκίνητου οχήματος επί πεζοδρομίου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 13.

Πεζοδρόμιο - διέλευση, ώθηση, έλξη. στάση ή στάθμευση μη μηχανοκίνητου οχήματος επί πεζοδρομίου. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968-1984. Καν. 13.

19. Πλύση, συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Δημ. Καν.6Ε(δ).
Πλύση, συντήρηση ή επιδιόρθωση οχήματος εκτός της αλλαγής ελαστικού, σε περίπτωση βλάβης, σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(δ).
20. Ραδιόφωνα - εγκατάσταση ραδιοφώνου ή άλλου τύπου αναμετάδοσης ήχου μέσα σε αστικό λεωφορείο. £15 Οι περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Κανονισμοί του 1964- 1994. Καν. 18(1).
21. Σήματα. διαφημίσεις, γνωστοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο προσομοιάζον προς οδικό σήμα τροχαίας - ανέγερση επί υποστατικού εντός αποστάσεως 20 ποδών από σήμα τροχαίας. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 17.
22. Σκύβαλα - οίψη σκυβάλων εκτός του ειδικού χώρου που ορίζει ο Δήμος. £20 Κανονισμοί Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977-1984. Καν. 123.
23. Σκύβαλα - ρίψη σκυβάλων σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο χωρίς άδεια του Δημοτικού Συμβουλίου. £20 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 102 και 226.
24. Στάθμευση - αντικανονική στάση ή στάθμευση μηχανοκινήτου οχήματος. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 3.
Στάθμευση - αντικανονική στάση ή στάθμευση μηχανοκινήτου οχήματος. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Στροβόλου του 1968- 1984. Καν. 3.
Στάθμευση - αντικανονική στάση ή στάθμευση μηχανοκινήτου οχήματος. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Δημ. Καν. 3(1), (2) και (3).
25. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Δ(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(α).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν ακολουθεί οδηγίες του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(α).
26. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης -πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Δ(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(β).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και δεν συμμορφώνεται με τα σήματα της τροχαίας και το περιεχόμενο των πινακίδων και σημάνσεων που αφορούν τον εν λόγω χώρο. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(β).
27. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Δ(γ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν.172Α(1)(γ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(γ).

Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(γ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο σταθμεύει το όχημα του σε δημοτικό χώρο στάθμευσης αντικανονικά ή κατά παράβαση της υπόδειξης του επιθεωρητή. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(γ).
28. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Δ(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(δ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή διακόπτει την ελεύθερη διακίνηση προσώπων ή οχημάτων. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(δ).
29. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Δ(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου 1965-1975. Καν. 3Γ(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(ε).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης δεν πληρώνει το ορισθέν τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(ε).
30. Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Δ(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(1)(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Δ(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Γ(στ).
Στάθμευση σε χώρο στάθμευσης  - πρόσωπο χρησιμοποιεί δημοτικό χώρο στάθμευσης και αφήνει το όχημα του σε αυτό μετά την εκπνοή του χρόνου για τον οποίο καταβλήθηκε το τέλος. £5 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Γ(στ).
31. Στάθμευση - στάση ή στάθμευση μηχανοκίνητου οχήματος κατ' αντίθετη φορά της κίνησης. £5 Οι περί Χωρίων (Διοίκησις και Βελτίωσις) Κανονισμοί (Τροχαίας Κινήσεως) Έγκωμης του 1968. Καν. 11 (δ).
32. Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965- 1996. Καν. 6Ε(γ).
Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 172Α(2)(γ).
Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(γ).
Συνθήματα - αναγραφή ή απεικόνιση συνθημάτων κλπ., σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(γ).
33.

Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς

χώρους στάθμευσης.

£15

Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996.

Καν. 6Ε(ε).
Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακος του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(ε).
Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(ε).
Υγρά - έκχυσις υγρών σε δημοτικούς χώρους στάθμευσης. £15 Κανονισμοί Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977-1984. Καν. 167.
34. Υγειονομικά δοχεία - προμήθεια κατάλληλου μεταλλικού υγειονομικού δοχείου, το οποίο να φέρει κάλυμμα και να διατηρείται καλυμμένο εκτός όταν ανοίγεται για εκκένωση. £10 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 99(1), 99(2), 100 και 226.
35. Υγειονομικά δοχεία - διατήρηση των σε καθαρή κατάσταση και απολύμανση των. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 99(3) και 226.
36. Υποστατικό - διατήρηση καθαρού του υποστατικού και απαλλαγμένου από ξηρά χόρτα τα οποία δυνατόν να γίνουν εστία δημιουργίας κουνουπιών. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λεμεσού του 1965-1995. Δημ. Καν. 103(1)(στ) και 226.
37. Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι περί Τροχαίας Δημοτικοί Κανονισμοί Λευκωσίας του 1965-1996. Καν. 6Ε(α).
Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Αμμοχώστου του 1965-1975. Καν. 3Δ(α).
Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Λάρνακας του 1965-1996. Δημ. Καν. 3Δ(α).
Φυλλάδια κλπ. - διανομή, διασπορά ή απόρριψη φυλλαδίων ή άλλων εγγράφων διαφημιστικού περιεχομένου ή υλικών ή άχρηστων αντικειμένων, αναμμένων ή σβησμένων τσιγάρων σε δημοτικό χώρο στάθμευσης. £15 Οι Δημοτικοί Κανονισμοί Πάφου του 1965-1990. Δημ. Καν. 4Ε(α).
Οι περί Ελέγχου Επιδείξεως Διαφημίσεων Κανονισμοί Συμβουλίου Βελτιώσεως Αγίας Νάπας του 1977. Καν. 4(ι).
ΠΙΝΑΚΑΣ IV - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τα αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων/κανονισμών που εκτίθενται στη δεύτερη στήλη των Νόμων ή Κανονισμών που αναφέρονται στην πρώτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που αναφέρεται στην τρίτη στήλη.

ΝΟΜΟΙ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΑ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Ο περί:
Ζώων (Πιστοποιητικό) Νόμος, Κεφ. 29. 4, 5 και 6 £20
Κυνών Νόμος, Κεφ. 52 και Νόμοι 56 του 1964, 37 του 1969, 30 του 1971, 41 του 1977, 38 του 1985 και 38 του 1986. 7 £20
Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 και Νόμοι 22 του 1961, 17 του 1964, 8 του 1972, 52 του 1975, 21 του 1987, 126 του 1989,11 του 1990, 251 του 1990,40 του 1991, 87 του 1991, 234 του 1991, 15(Ι) του 1992, 41(Ι) του 1992, 61(Ι) του 1992, 103(Ι) του 1992, 7(Ι) του 1993, 19(Ι) του 1993, 27(Ι) του 1993, 37(Ι) του 1993, 4(Ι) του 1994, 34(Ι) του 1994, 51(Ι) του 1994, 75(Ι) του 1994. 3 £50
Προστασίας των Ελαίων και άλλων Προϊόντων Νόμος, Κεφ.76 και Νόμος 35 του 1980. 4 και 5 £5
Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82. 5 £15
Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 και Νόμος Α2/1960. 3(ε) και 3(ια) £20
Προβάτων και Αιγών (Αδεια ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος, Κεφ. 91 και Νόμοι 61 του 1965, 63 του 1970 και 64 του 1989. 3, 5,7,12 και 13 £20
Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος, Κεφ. 115 και Νόμοι 13 του 1968, 6 του 1978,156 του 1989 και 62(Ι) του 1995. 28 £20
Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος, Κεφ. 259 και Νόμοι 81 του 1963, 5 του 1983, 71 του 1987, 169 του 1991, 37(Ι) του 1992, 84(Ι) του 1992 και 89(Ι) του 1994. 7 και 11 £15
Αγροφυλάκων Νόμος, Κεφ. 287 και Νόμοι 5 του 1961, 49 του 1969, 27 του 1972, 109 του 1973, 112 του 1985 και 6 του 1990. 46 £10
Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος, Κεφ. 341 και Νόμοι 129 του 1968, 51 του 1972, 1 του 1977, 50(Ι) του 1994 και 1(Ι) του 1996. 28 £10
Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμος, Κεφ. 342 και Νόμοι 130 του 1968, 5 του 1978 και 47 του 1991. 38 £20
Υδατοπρομήθειας Χωρίων για Οικιακούς Σκοπούς Νόμος, Κεφ. 349 και Νόμος 66 του 1990. 31 £20
Φρεάτων Νόμος, Κεφ. 351 και Νόμοι 47 του 1961, 19 του 1962, 88 του 1984 και 7 του 1992. 13 £20
Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι, 32 του 1964, 35 του 1965,17 του 1975 και 209 του 1990. 4, 5 και 7 £20

Δήμων Νόμοι.

(111 του 1985, 1 του 1986, 8 του 1986, 25 του 1986, 39 του 1986, 50 του 1986,114 του 1986, 121 του 1986, 149 του 1986, 14 του 1987, 63 του 1987,165 του 1987, 320 του 1987, 39 του 1988, 204 του 1988,119 του 1990,143 του 1991, 190 του 1991, 223 του 1991, 40(Ι) του 1992, 54(Ι) του 1992, 87(Ι) του 1992, 23(Ι) του 1994, 37(Ι) του 1995, και 8(Ι) του 1996.

124(Ι)(α)

124(Ι)(γ)

124(Ι)(δ)

124(Ι)(στ)(ϊ)-(ν)

124(Ι)(ζ)

124(Ι)(η)

124(Ι)(θ)

124(Ι)(ι)

124(Ι)(ια)

124(Ι)(ιβ)

124(Ι)(ιγ)

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος (Αρ. 19(Ι) του 1992). 3 £20
Ο περί Λοιμοκάθαρσης Νόμος, (Κεφ. 260), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και Διατάγματα. 6, 6Α και 7 €300
ΠΙΝΑΚΑΣ V - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Αυξ.Αρ. Περιγραφή αδικήματος
και καθορισμένο πρόστιμο
Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/
Κανονισμός
1. Ταχύτητα – παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος Άρθρο 6(2) και 6(3)
(α)Παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου μέχρι 30% του επιτρεπόμενου €1 ανά χιλιό-μετρο
(β) Παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 31% μέχρι 50% του επιτρεπόμενου €2 ανά χιλιό-μετρο
(γ) Παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 51% μέχρι 75% του επιτρεπόμενου €3 ανά χιλιό-μετρο
2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος Άρθρο 5
(α) Η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 36μ g/100ml ή των 82mg/100ml, αντίστοιχα €100
(β) η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35μ g/100ml ή τα 80mg/100ml, αντίστοιχα και και είναι μικρότερη  των 56μ g/100ml ή των 127mg/100ml, αντίστοιχα €200
(γ) η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55μ g/100ml ή τα 125mg/100ml, αντίστοιχα και είναι μικρότερη των 71μ g/100ml ή 161mg/100ml, αντίστοιχα €300.
ΠΙΝΑΚΑΣ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών (Άρθρο/ Κανονισμός)
1. Ταχύτητα – παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου
(α) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου μέχρι 30% του επιτρεπόμενου €2 ανά χιλιόμετρο
(β) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 31% μέχρι 50% του επιτρεπόμενου €3 ανά χιλιόμετρο
(γ) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 51% μέχρι 75% του επιτρεπόμενου €5 ανά χιλιόμετρο
2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης Άρθρο 5 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986
(α) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(α) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986:
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 36 μg/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα, €125
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 μg/100ml ή των 81 mg/100ml, αντίστοιχα και είναι μικρότερη των 56 μg/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, €250
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 μg/100ml ή τα 126 mg/100ml αντίστοιχα αλλά είναι μικρότερη των 71 μg/100ml ή των 161 mg/100ml αντίστοιχα∙ €500
(β) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(β) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986:
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 23 µg/100ml ή των 52 mg/100ml αντίστοιχα, €125
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 µg/100ml ή τα 51 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 36 µg/100ml ή των 82mg/100ml αντίστοιχα, €250
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 µg/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι µικρότερη των 56 µg/100ml ή των 127 mg/100ml αντίστοιχα. €500
3. Συνδυασμός παράβασης ορίου ταχύτητας και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης Εδάφιο (8) του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου
Εκδίδονται δύο εξώδικα πρόστιμα, ένα για κάθε παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση του συνδυασμού των παραβάσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις των αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 1 και 2 του παρόντος Πίνακα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΠΙΝΑΚΑΣ VII

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ 2017

Τα αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων ή Κανονισμών που παρατίθενται στην τέταρτη στήλη του Νόμου ή των Κανονισμών που αναγράφονται στην τρίτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που καθορίζεται στην πέμπτη στήλη.
Αύξων Αριθμός Περιγραφή Αδικήματος Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/ Κανονισμός Καθορισμένο Πρόστιμο
1. Κάπνισμα σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 11 €85
2. Κάπνισμα σε οχήματα δημόσιας χρήσης ή ιδιωτικής χρήσης στα οποία επιβαίνουν ανήλικα άτομα. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 12 €300
3. Παράλειψη τοποθέτησης πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 13 €85
4. Κάπνισμα σε εσωτερικό ή κλειστό χώρο εργασίας. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 14 €85
5. Παρακώλυση λειτουργών στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017. 15 €85
6. Παράλειψη τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος. Ο περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμος του 2017.

25

Μόνο σε σχέση με το αδίκημα της παράλειψης τοποθέτησης απαγορευτικής πινακίδας σε χώρο απαγόρευσης του καπνίσματος.

€85
Οι περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Κανονισμοί του 2017.

4

ΠΙΝΑΚΑΣ VIII - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Πίνακας VIII 
(Άρθρο 11Α)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Στοιχείο | Υ/Π [1] | Παρατηρήσεις | 
Δεδομένα σχετικά με το όχημα | Υ | | 
Κράτος μέλος ταξινόμησης| Υ | | 
Αριθμός αδείας κυκλοφορίας | Υ | (A [2]) | 
Δεδομένα σχετικά με την παράβαση | Υ | | 
Κράτος μέλος της παράβασης | Υ | | 
Ημερομηνία αναφοράς της παράβασης | Υ | | 
Χρόνος αναφοράς της παράβασης | Υ | | 
Σκοπός της έρευνας | Υ | Κωδικός που αναφέρει τον τύπο της παράβασης, όπως καταγράφονται στο άρθρο 11Α  
1 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας 
2 Οδήγηση σε κατάσταση μέθης 
3 Μη χρήση της ζώνης ασφαλείας 
4 Παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη 
5 Χρήση απαγορευμένης λωρίδας 
10 Οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών 
11 Μη χρήση προστατευτικού κράνους 
12 Παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση |

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 11Α

Μέρος I. Δεδομένα που αφορούν οχήματα

Στοιχείο | Υ/Π [3] | Παρατηρήσεις | 
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας | Υ | | 
Αριθμός πλαισίου/VIN | Υ | | 
Κράτος μέλος ταξινόμησης | Υ | | 
Μάρκα | Υ | (D.1 [4]) π.χ. Ford, Opel, Renault | 
Εμπορικός τύπος του οχήματος | Υ | (D.3) π.χ. Focus, Astra, Megane | 
Κωδικός κατηγορίας ΕΕ | Υ | (J) π.χ. μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, αυτοκίνητα |

Μέρος II. Δεδομένα που αφορούν κατόχους ή ιδιοκτήτες οχημάτων

Στοιχείο | Υ/Π [5] | Παρατηρήσεις | 
Δεδομένα που αναφέρονται στους κατόχους του οχήματος | | (C.1 [6]) Τα δεδομένα αναφέρουν τον κάτοχο της συγκεκριμένης άδειας κυκλοφορίας. | 
Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας | Υ | (C.1.1)
Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το ονοματεπώνυμο, τα συνθετικά, τους τίτλους κ.λπ. και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή | 
Όνομα | Υ | (C.1.2) Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για το όνομα και τα αρχικά του και κοινοποιείται το όνομα υπό εκτυπώσιμη μορφή | 
Διεύθυνση | Υ | (C.1.3) Χρησιμοποιούνται χωριστά πεδία για την οδό, τον αριθμό της οικίας και των προσαρτημάτων της, τον ταχυδρομικό κώδικα, τον τόπο κατοικίας, τη χώρα κατοικίας κ.λπ. και κοινοποιείται η διεύθυνση υπό εκτυπώσιμη μορφή.| 
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ | 
Ημερομηνία γέννησης: | Υ | | 
Νομικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. | 
Τόπος γέννησης | Π | | 
Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία | 
Δεδομένα που αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος | | (C.2) Τα δεδομένα αναφέρονται στους ιδιοκτήτες του οχήματος | 
Ονοματεπώνυμο (εταιρική επωνυμία) του ιδιοκτήτη | Υ | (C.2.1) | 
Όνομα | Υ | (C.2.2) | 
Διεύθυνση | Υ | (C.2.3) | 
Φύλο | Π | Άρρεν, θήλυ | 
Ημερομηνία γέννησης: | Υ | | 
Νομικό πρόσωπο | Υ | Πρόσωπο, όμιλος, εταιρεία, επιχείρηση κ.λπ. | 
Τόπος γέννησης | Π | | 
Αριθμός ταυτότητας/στοιχεία αναγνώρισης | Π | Στοιχείο αναγνώρισης που προσδιορίζει κατά τρόπο μοναδικό το πρόσωπο ή την εταιρεία. |  
| | Σε περίπτωση αποσυρμένων οχημάτων, κλεμμένων οχημάτων ή πινακίδων κυκλοφορίας ή οχημάτων με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη/κάτοχο. Αντ’ αυτού, επιστρέφεται το μήνυμα "Μη κοινοποιήσιμη πληροφορία". | 
[1] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό. 
[2] Εναρμονισμένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (ΕΕ L 138 της 1.6.1999, σ. 57). 
[3] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό. 
[4] Εναρμονισμένη σύντμηση εγγράφου, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ. 
[5] Υ = Υποχρεωτικό όταν διατίθεται στο εθνικό μητρώο, Π = προαιρετικό. 
[6] Εναρμονισμένος κώδικας, βλέπε οδηγία 1999/37/ΕΚ.

Σημείωση
5 του Ν. 44(Ι)/2016Έναρξη της ισχύος του Ν. 44(Ι)/2016

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 44(Ι)/2016] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017.

Σημείωση
8 του Ν. 132(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2020]

8.Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 132(Ι)/2000] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 133(Ι)/2020Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2020

3. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 133(Ι)/2020] τίθενται σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2020.

Σημείωση
3 του Ν. 137(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 137(Ι)/2022

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 137(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
Σημείωση
4 του Ν. 138(Ι)/2022Έναρξη της ισχύος του Ν. 138(Ι)/2022

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 138(Ι)/2022] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (β) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 138(Ι)/2022], αναφορικά με τα αδικήματα τα οποία προστίθενται δυνάμει της εν λόγω παραγράφου στον Πίνακα Ι του βασικού νόμου με αύξοντες αριθμούς 17 και 18, τίθενται σε ισχύ την 1η Μαρτίου 2023.