Αδικήματα που τιμωρούνται χωρίς να ασκείται δίωξη

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για τα αδικήματα που περιγράφονται στην πρώτη στήλη των Πινάκων, ανεξάρτητα αν τα αδικήματα αυτά απαντώνται και σε νόμους ή κανονισμούς άλλους από τους αναφερόμενους στη δεύτερη στήλη των Πινάκων.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο τροποποιούν, αντικαθιστούν ή προσθέτουν νέους Πίνακες στο Νόμο καθώς και αδικήματα και πρόστιμο για κάθε αδίκημα που περιλαμβάνεται σε αυτούς.

(3) Το κατώτατο όριο των εξώδικων προστίμων που αναγράφονται στους Πίνακες είναι οκτώ ευρώ (€8) και το ανώτατο όριο είναι πεντακόσια ευρώ (€500), νοουμένου ότι το εξώδικο πρόστιμο δεν υπερβαίνει το μέγιστο ποσό του προστίμου που προβλέπει ο νόμος ή η διοικητική πράξη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.