Αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση

4. Τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για εξώδικη ρύθμιση είναι αδικήματα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόμου ή διοικητικής πράξης και που τιμωρούνται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή/και με τις δύο αυτές ποινές.