Αδικήματα που επιδέχονται εξώδικη ρύθμιση

4. Τα αδικήματα τα οποία περιλαμβάνονται στους Πίνακες ως κατάλληλα για εξώδικη ρύθμιση είναι αδικήματα που αφορούν παραβάσεις οποιουδήποτε νόμου ή διοικητικής πράξης, και που τιμωρούνται με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις £2.000 ή με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και με τις δύο ποινές.