Απόδραση ή απουσία χωρίς άδεια

17.—(1) Σε περίπτωση απόδρασης του κρατουμένου ή απουσίας του από τις Φυλακές χωρίς την άδεια του Διευθυντή, η περίοδος της απουσίας του δεν υπολογίζεται στο χρόνο έκτισης της ποινής του.

(2) Κρατούμενος ο οποίος απουσιάζει από τις Φυλακές χωρίς την άδεια του Διευθυντή θεωρείται δραπέτης από νόμιμη κράτηση και υπόκειται σε σύλληψη. Εφόσον συλληφθεί, οδηγείται στις Φυλακές χωρίς την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης.

(3) Κατάδικος ο οποίος εκτίει μέρος της ποινής του με το μέτρο του κατ’ οίκον περιορισμού και-

(α) Εσκεμμένα καταστρέφει το σύστημα δέκτη ή την ηλεκτρονική συσκευή που εφαρμόστηκε στο άκρο του ή

(β) παραβιάζει τα καθορισμένα επιτρεπτά όρια διακίνησής του κατά τις ώρες και μέρες που καθορίζονται στην  απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης, χωρίς την άδεια του Διευθυντή ή κατά παράβαση των όρων που αναφέρονται στην απόφαση της Επιτροπής Κατάταξης,

και δεν ανταποκριθεί εντός δέκα (10) λεπτών από την υποβολή της ενδεδειγμένης κλήσης ή δεν ακολουθήσει τις οδηγίες του υπεύθυνου αξιωματικού για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου, θεωρείται δραπέτης από νόμιμη κράτηση και υπόκειται σε σύλληψη και εφόσον συλληφθεί οδηγείται στις Φυλακές χωρίς την έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης.