Διεύθυνση Φυλακών

18. Ο Διευθυντής προΐσταται όλων των υπηρεσιών των Φυλακών και υπό την εποπτεία του Υπουργού είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, την επίβλεψη και γενικά τη διοίκηση των Φυλακών.