Εξουσίες και καθήκοντα του Διευθυντή

19.—(1) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία των φυλακών και αρμόδιος για την εκδίκαση και επιβολή ποινών για πειθαρχικά παραπτώματα που διαπράττονται από τους κρατουμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονι σμών.

(2) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια στις φυλακές, μεριμνά για την τήρηση της πειθαρχίας και της τάξης, ορίζει τα καθήκοντα του προσω πικού, είναι αρμόδιος για την ενεργοποίηση της διαδικασίας εκδίκασης των πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται από μέλη του προσωπικού των Φυλακών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανο νισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, κατευθύνει τον τρόπο μεταχείρισης των κρατουμένων και εκδίδει για τους σκοπούς αυτούς, καθώς και για κάθε άλλη δραστηριότητα στις Φυλακές, τις απαιτούμενες διαταγές και οδηγίες.

(3) Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένης της ανταρσίας, της σύρραξης ή της ομαδικής ανυπακοής στους κανόνες λειτουργίας των Φυλακών, ο Διευθυντής προβαίνει στις, κατά την κρίση του, απαιτούμενες ενέργειες και λαμβάνει τα μέτρα τα οποία θεωρεί αναγκαία, υποβάλλοντας συγχρόνως έκθεση στον Υπουργό.

(4) Ο Διευθυντής έχει την εξουσία με έγγραφο που υπογράφεται από αυτόν να εκχωρεί ορισμένες από τις πιο πάνω εξουσίες ή τα καθήκοντα που έχει δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε Λειτουργό ή Λειτουργούς των Φυλακών.

(5) Ο Διευθυντής έχει την εξουσία να ορίζει Υποδεκανείς μόνιμους Δεσμοφύλακες που κατέχουν τα αναγκαία για προαγωγή στη θέση Αρχιδεσμοφύλακα προσόντα για την εκτέλεση αυξημένων καθηκόντων. Ο αριθμός των Υποδεκανέων και το μηνιαίο επίδομα που καταβάλλεται σ' αυτούς, καθορίζο νται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και από τον Υπουργό Οικονομικών.

(6) Ο Διευθυντής έχει την εξουσία με την έγκριση του Υπουργού να προσ λαμβάνει δεσμοφύλακες σε έκτακτη βάση, τηρουμένων των διατάξεων του εκάστοτε ισχύοντος, περί προσλήψεως Εκτάκτων Υπαλλήλων (Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία) Νόμου.

(7) Σε περίπτωση απουσίας του Διευθυντή για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι μία ημέρες αυτός αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Λειτουργό των Φυλακών.