Εξουσία του Διευθυντή Φυλακών να ζητά παράδοση δείγματος ούρων από κρατούμενο

19Α(1)  Ο Διευθυντής Φυλακών έχει εξουσία να ζητήσει παράδοση δείγματος ούρων από κρατούμενο, με σκοπό τη διαπίστωση χρήσης ελεγχόμενου φαρμάκου, τοξικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών.

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής φυλακών ζητήσει την παράδοση δείγματος ούρων από κρατούμενο, δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου (1) τυγχάνουν εφαρμογής τα ακόλουθα:

(α) O λειτουργός Φυλακών στον οποίο ο Διευθυντής ήθελε αναθέσει την αρμοδιότητα για λήψη του δείγματος  ενημερώνει τον κρατούμενο ότι:

(i) έχει ζητηθεί η παράδοση δείγματος ούρων από τον ίδιο, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(ii) σε περίπτωση που ο κρατούμενος αρνηθεί να δώσει δείγμα ούρων, ο Διευθυντής Φυλακών, μπορεί να προχωρήσει στη λήψη πειθαρχικών μέτρων εναντίον του.

(β) Ο λειτουργός Φυλακών ζητά από τον κρατούμενο πρόσφατο και ανόθευτο δείγμα ούρων.

(γ) Ο λειτουργός Φυλακών  ο οποίος ζητά δείγμα ούρων θα πρέπει να προβεί στις αναγκαίες διευθετήσεις για το σκοπό αυτό και να δώσει στον κρατούμενο οδηγίες ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε αλλοίωση στο δείγμα.

(δ) Ο κρατούμενος  από τον οποίο ζητείται δείγμα ούρων μπορεί να κρατηθεί μακρυά από τους άλλους κρατούμενους για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τη μια ώρα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διευθετήσεις για την παράδοση του δείγματος.

(ε) Σε περίπτωση που ο κρατούμενος δεν μπορεί να δώσει  δείγμα  ούρων μέσα στο χρονικό διάστημα της μιας ώρας μπορεί να κρατηθεί σε ειδικό χώρο που καθορίζει ο Διευθυντής Φυλακών και του παρέχεται μικρή ποσότητα νερού. Η διαδικασία αυτή σε καμιά περίπτωση δε θα υπερβαίνει τις πέντε (5) ώρες.

(στ) Σε περίπτωση που ο κρατούμενος μετά από παρέλευση τεσσάρων (4) ωρών δεν παραδίδει δείγμα ούρων ή αρνείται να λάβει  νερό, ενημερώνεται ότι διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα.

(ζ) Η διαδικασία παράδοσης δείγματος ούρων από κρατούμενο θα πρέπει να γίνεται υπό συνθήκες που να διασφαλίζεται ο σεβασμός του ατόμου και να ανατίθεται σε λειτουργό Φυλακών  του ιδίου φύλου.

(η) Σε περίπτωση που ο κρατούμενος αρνηθεί ή παραλείψει να παραδώσει δείγμα ούρων, σύμφωνα με την οδηγία του Διευθυντή ή σε περίπτωση που ο κρατούμενος παραδίδει νοθευμένο δείγμα ούρων διαπράττει πειθαρχικό παράπτωμα.

(θ) Η χρήση ή κατοχή ή παραλαβή ή απόπειρα παραλαβής ελεγχόμενου φαρμάκου, τοξικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών από κρατούμενο εκτός από ποινικό αδίκημα συνιστά και πειθαρχικό παράπτωμα.

(3) (α)  Για τη χρήση ή κατοχή ή παραλαβή ή  απόπειρα παραλαβής ελεγχόμενου φαρμάκου, τοξικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών εφαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 7 όπως καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος Β των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών.

(β) Για την άρνηση ή παράλειψη παράδοσης δείγματος ούρων για εντοπισμό ελεγχόμενου φαρμάκου, τοξικών ή άλλων απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για την παράδοση νοθευμένου δείγματος ούρων εφαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 6 όπως καθορίζονται στη δεύτερη στήλη του Παραρτήματος Γ των περί Φυλακών (Γενικών) Κανονισμών.