Άδεια εξόδου από τις Φυλακές

16.—(1) Κρατούμενος ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης διά βίου και έχει εκτίσει τουλάχιστο το ένα τρίτο της ποινής του, δύναται να ζητήσει με γραπτή αίτηση του προς το Διευθυντή να του παρασχεθεί άδεια εξόδου από τις Φυλακές, με ή χωρίς συνοδεία, για εύλογους σοβαρούς οικογενειακούς, προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ή για οποιοδήποτε ειδικό σκοπό που αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του και το κοινωνικό του περιβάλλον ή στην επαγγελματική του αποκατάσταση μετά την αποφυλάκισή του.

(2) Κρατούμενος ο οποίος έχει καταδικαστεί στην ποινή της ισόβιας φυλάκισης και έχει εκτίσει τουλάχιστο δέκα χρόνια φυλάκισης, δύναται να ζητήσει με γραπτή αίτησή του προς το Διευθυντή να του παρασχεθεί άδεια εξόδου από τις φυλακές με συνοδεία, για εύλογους σοβαρούς οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους ή για οποιοδήποτε σκοπό που αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του και το κοινωνικό του περιβάλλον.

(3) Οι αιτήσεις προς το Διευθυντή για παραχώρηση αδειών εξόδου εξετάζονται και αποφασίζονται από την Επιτροπή Κατάταξης η οποία καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 21Α του παρόντος Νόμου.