Άδεια εξόδου από τις Φυλακές

16.—(1) Κρατούμενος ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης διά βίου και έχει εκτίσει τουλάχιστο το ένα τρίτο της ποινής του, δύναται να ζητήσει με γραπτή αίτηση του από το Διευθυντή να του παρασχεθεί άδεια εξόδου από τις Φυλακές, με ή χωρίς συνοδεία, για εύλογους σοβαρούς οικογε νειακούς, προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους ή για οποιοδήποτε ειδικό σκοπό που αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του και το κοινωνικό του περιβάλλον ή στην επαγγελματική του αποκατάσταση μετά την αποφυλάκισή του.

(2) Κρατούμενος ο οποίος έχει καταδικαστεί στην ποινή της ισόβιας φυλά κισης και έχει εκτίσει τουλάχιστο δέκα χρόνια φυλάκισης, δύναται να ζητήσει με γραπτή αίτησή του από το Διευθυντή να του παρασχεθεί άδεια εξόδου από τις φυλακές με συνοδεία, για εύλογους σοβαρούς οικογενειακούς ή προσωπικούς λόγους ή για οποιοδήποτε σκοπό που αποβλέπει στην ενίσχυση των δεσμών του κρατουμένου με την οικογένειά του και το κοινω νικό του περιβάλλον.