Μεταφορά κρατουμένου εκτός των Φυλακών

15. Ο Διευθυντής έχει στις ακόλουθες περιπτώσεις την εξουσία να επιτρέπει τη μεταφορά κρατουμένου με κατάλληλη συνοδεία, εκτός των Φυλακών:

(α) Για την ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική ή ιατρείο με τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου ιατρικού λειτουργού, εκτός αν πρόκειται για περιστατικό επείγουσας φύσης, οπότε η μεταφορά του δύναται να επιτραπεί από το Διευθυντή ή τον επί καθήκοντι αξιωματικό των Φυλακών,

(β) για να παραστεί στην κηδεία στενού συγγενούς του,

(γ) για να επισκεφθεί σοβαρά ασθενούντα στενό συγγενή του,

(δ) για να τελέσει το γάμο ή τους αρραβώνες του,

(ε) για να παραστεί στο γάμο ή τους αρραβώνες ή τη γέννηση ή τη βάπτιση τέκνου του,

(στ) για να παραστεί στο γάμο αδελφού ή αδελφής εγγονού ή εγγονής του,

(ζ) για να παραστεί ενώπιον δικαστηρίου ως διάδικος ή μάρτυρας,

(η) για να συμμετάσχει σε αθλητικές, καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και άλλες εκδηλώσεις που οργανώνονται ή προγραμματίζονται ή διευθε τούνται από το Διευθυντή,

(θ) χωρίς να επηρεάζονται οι εξουσίες του Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 15, για λόγους δημόσιου συμφέροντος έπειτα από αίτηση του Αρχηγού της Αστυνομίας προς τον Υπουργό και παροχή γραπτής εξουσιοδότησης του Υπουργού προς το Διευθυντή.