Πεδίον εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 14 έως και 14Μ

14Ν. Οι διατάξεις των άρθρων 14 έως και 14Μ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται και για κρατουμένους που εκτίουν ήδη ποινή φυλάκισης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Φυλακών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2009.