Συνεδριάσεις Συμβουλίου Φυλακών

24.—(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του Συμβουλίου και προεδρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του, τα μέλη που παρευρίσκονται εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της συνεδρίας.

(2) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται πέντε τουλάχιστο μέλη.

(3) Το Συμβούλιο συνεδριάζει στις φυλακές μία τουλάχιστο φορά κάθε τρεις μήνες ή σε συχνότερα διαστήματα, αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κρίνει αυτό αναγκαίο.

(4) Το Συμβούλιο Φυλακών τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεων τα οποία υποβάλλονται στον Υπουργό για ενημέρωσή του.