Αρμοδιότητες Συμβουλίου Φυλακών

25. Το Συμβούλιο-

(α) Ακούει και διερευνά οποιαδήποτε αίτηση ή παράπονο το οποίο υποβάλλεται σε αυτό από κρατουμένους και, αν το θεωρεί αναγκαίο, διαβιβάζει το παράπονο μαζί με τις παρατηρήσεις του στον Υπουργό και το Διευθυντή.

(β) Εξετάζει την κατάσταση των κτιρίων των φυλακών και υποβάλλει έκθεση στον Υπουργό αναφορικά με οποιεσδήποτε επιδιορθώσεις, προσθήκες ή μετατροπές θεωρεί αναγκαίες.,

(γ) Διερευνά τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας των κρατουμένων.

(δ) Εξετάζει αν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, η απασχόληση, η επαγγελματική εκπαίδευση και η εν γένει αγωγή που παρέχεται στους κρατουμένους είναι επαρκής και κατάλληλη.

(ε) Υποβάλλει στον Υπουργό και το Διευθυντή είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν οδηγιών του Υπουργού εκθέσεις και απόψεις, όσον αφορά θέματα και γεγονότα.

(στ) Συνεργάζεται με το Διευθυντή σε θέματα που αφορούν την ευημερία των κρατουμένων, όπως και σε θέματα στα οποία η βοήθεια και η συμβολή του Διευθυντή δυνατό να είναι χρήσιμη για το Συμβούλιο.

(ζ) Γνωστοποιεί στο Διευθυντή τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις του αναφορικά με τις συνθήκες των φυλακών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα θεωρεί αναγκαίο.

(η) Μεριμνά ώστε οποιαδήποτε υπερβασία, σε σχέση με τη μεταχείριση των κρατουμένων, περιέρχεται σε γνώση του να γνωστοποιείται στον Υπουργό και το Διευθυντή.

(θ) Διεξάγει μέσα στις φυλακές τις έρευνες ή ανακρίσεις τις οποίες θεωρεί αναγκαίες.