Συνεδριάσεις Συμβουλίου Φυλακών

24.—(1) Ο Πρόεδρος συγκαλεί τις συνεδρίες του Συμβουλίου και προε δρεύει αυτών. Σε περίπτωση απουσίας του, τα μέλη που παρευρίσκονται εκλέγουν μεταξύ τους τον Πρόεδρο της συνεδρίας.

(2) Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται πέντε τουλάχιστο μέλη.

(3) Το Συμβούλιο συνεδριάζει στις φυλακές μία τουλάχιστο φορά κάθε τρεις μήνες ή σε συχνότερα διαστήματα, αν ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κρίνει αυτό αναγκαίο.