Σύνθεση Συμβουλίου Φυλακών

23.(1) Το Συμβούλιο Φυλακών διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή του στην οποία καθορίζει τον αριθμό και τη θητεία των μελών του Συμβουλίου.

(2) Πρόεδρος του Συμβουλίου Φυλακών διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (1) ο εκάστοτε Έπαρχος Λευκωσίας.

(3) Μέλη του Συμβουλίου Φυλακών διορίζονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους που έχουν γνώση ή εμπειρία στα ζητήματα που αφορούν στις εξουσίες του Συμβουλίου και τα οποία δεν έχουν οποιαδήποτε διοικητική, θεσμική ή άλλη σχέση με τις Φυλακές και δεν έχουν ή δεν θα αποκτήσουν οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό ή άλλο συμφέρον ή όφελος από την άσκηση των καθηκόντων της θέσης του μέλους.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη θητεία οποιουδή ποτε μέλους του Συμβουλίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο.