Συμβούλιο Φυλακών

22. Καθιδρύεται Συμβούλιο Φυλακών, το οποίο θα μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των Φυλακών σε σχέση με την εφαρμογή του Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.