Σύνθεση Συμβουλίου Φυλακών

23.—(1) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Στην απόφαση του το Υπουργικό Συμβούλιο καθορίζει τον αριθμό και τη θητεία των μελών του Συμβουλίου.

(3) Ο Έπαρχος Λευκωσίας αποτελεί πάντοτε ex-officio μέλος του Συμβου λίου Φυλακών.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να τερματίσει τη θητεία οποιουδή ποτε μέλους του Συμβουλίου, όποτε κρίνει αυτό σκόπιμο ή αναγκαίο.