Ερμηνεία

2. Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν εκ του κειμένου προκύπτη διάφορος έννοια-

“άδεια λειτουργίας” σημαίνει άδειαν λειτουργίας κέντρου εκδιδομένην δυνάμει του άρθρου 6·

“Γενικός Διευθυντής” σημαίνει τον Γενικόν Διευθυντήν του Οργανισμού·

“Διοικητικόν Συμβούλιον” σημαίνει το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού·

“Επιτροπή” σημαίνει την υπό του άρθρου 11, καθιδρυομένην Επιτροπήν Κέντρων·

“επιχειρηματίας” σημαίνει το πρόσωπον, φυσικόν ή νομικόν, επ’ ονόματι του οποίου εκδίδεται η άδεια λειτουργίας κέντρου, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 6·

“Κανονισμοί” σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδομένους Κανονισμούς·

“κέντρον” σημαίνει κατάστημα-

(α) λειτουργούν εντός των περιοχών των πόλεων, κωμοπόλεων, συμβουλίων βελτιώσεως και παραλιακών περιοχών· ή

(β) λειτουργούν εκτός των ως άνω περιοχών και το οποίον το Διοικητικόν Συμβούλιον θέλει ορίσει ονομαστικώς λόγω της μορφής των υπ’ αυτού προσφερομένων υπηρεσιών ή λόγω τοποθεσίας, συγκεντρώσεως ή κινήσεως πελατών, ταξιδιωτών, περιηγητών ή παραθεριστών,

εν τω οποίω παρέχονται επί πληρωμή εστίασις, ή πάσης φύσεως φαγητά, ποτά ή γλυκίσματα, ανεξαρτήτως του εάν εις το κατάστημα προσφέρεται μουσική ή καλλιτεχνικόν πρόγραμμα:

Νοείται ότι δεν περιλαμβάνονται στον όρο αυτό:

(i) Τα καφενεία,

(ii) τα καταστήματα των οποίων οι προσφερόμενες υπηρεσίες περιορίζονται αποκλειστικά στην κατανάλωση εκτός του καταστήματος (TAKE AWAY),

(iii) τα κυλικεία ή οι καντίνες σωματείων και συλλόγων που λειτουργούν βάσει σχετικών νομοθεσιών,

(iv) τα κυλικεία ή οι καντίνες εργοστασίων και σχολείων· και

(v) τα καταστήματα των οποίων ο χώρος εξυπηρέτησης είναι μικρότερος των οκτώ τετραγωνικών μέτρων και τα οποία δεν προσφέρουν οινοπνευματώδη ποτά.

“Οργανισμός” σημαίνει τον Κυπριακόν Οργανισμόν Τουρισμού τον καθιδρυθέντα δυνάμει των περί Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Νόμων του 1969 έως 1985·

“πελάτης” σημαίνει παν πρόσωπον εις το οποίον παρέχεται παρά κέντρου υπηρεσία ως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω·

“υπηρεσία” σημαίνει-

(α) παροχήν εστιάσεως ή πάσης φύσεως φαγητών, ποτών ή γλυκισμάτων, ανεξαρτήτως του εάν προσφέρεται μουσική ή καλλιτεχνικόν πρόγραμμα·

(β) διοργάνωσιν χοροεσπερίδων, δεξιώσεων, συνεστιάσεων συγχαρητηρίων επισκέψεων ή άλλων εκδηλώσεων παρομοίας φύσεως·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργόν Εμπορίου και Βιομηχανίας·

“υγειονομικόν πιστοποιητικόν” σημαίνει το υγειονομικόν πιστοποιητικόν το οποίον εκδίδεται υπό της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας ή δημοτικής υγειονομικής υπηρεσίας, αναλόγως της περιπτώσεως.