Έγκρισις μελετών και σχεδίων προτεινομένων κέντρων

3.-(1) Αι μελέται και τα σχέδια των νεοανεγειρομένων ή διαρρυθμιζομένων υφισταμένων οικοδομών προς τον σκοπόν χρησιμοποιήσεως αυτών ως κέντρων, καθώς και πάσαι μεταγενέστεραι τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή επεκτάσεις τούτων δέον να καταρτίζωνται συμφώνως προς τας διατάξεις των Κανονισμών και να προσαρμόζωνται προς τους διά την επιδιωκομένην τάξιν καθοριζομένους όρους.

(2) Αι μελέται και τα σχέδια των κέντρων δέον όπως υποβάλλωνται εις τον Οργανισμόν, προς θεώρησιν και έγκρισιν προ της υποβολής των εις την αρμοδίαν Αρχήν διά την έκδοσιν της αδείας οικοδομής.

(3) Η παρά του Οργανισμού θεώρησις και έγκρισις των μελετών και σχεδίων δεν αποκλείει ούτε δεσμεύει την αρμοδίαν αρχήν από της ασκήσεως των αρμοδιοτήτων αυτής εις ό,τι αφορά την χορήγησιν ή μη αδείας οικοδομής.

(4) Ο Οργανισμός δύναται προ της εγκρίσεως των μελετών και σχεδίων να επιβάλη τας κατά την κρίσιν αυτού ενδεικνυομένας τροποποιήσεις αυτών, λαμβανομένων υπ’ όψιν των ειδικών συνθηκών, της θέσεως, των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών του γηπέδου και της περιοχής και της κατηγορίας δι’ ην προορίζεται έκαστον κέντρον:

Νοείται ότι τα κέντρα τα λειτουργούντα εντός ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εξαιρούνται των προνοιών του παρόντος άρθρου.