Εξουσία Υπουργικού Συμβουλίου

4. Το Υπουργικόν Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν να καθορίζη περιοχάς εντός των οποίων ρυθμίζεται το είδος, η κατηγορία, η τάξις και ο αριθμός των κέντρων λαμβανομένων υπ’ όψιν απασών των εντός της περιοχής επικρατουσών συνθηκών, ως και των τυχόν πολεοδομικών αρχών αι οποίαι διέπουν την ρύθμισιν και τον έλεγχον της αναπτύξεως εις την περιοχήν, της προαγωγής της ξενοδοχειακής, της επισιτιστικής και τουριστικής εν γένει αναπτύξεως και της εξυπηρετήσεως των τουριστικών αναγκών της περιοχής προς το δημόσιον συμφέρον.