Κατηγορίαι και τάξεις κέντρων

5.-(1) Δι’ έκαστον κέντρον, εξαιρουμένων των λειτουργούντων εντός αδειούχων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, διενεργείται υπό του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τον καθοριζόμενον τρόπον και διαδικασίαν, κατάταξις αναλόγως της φύσεως των υπ’ αυτού παρεχομένων υπηρεσιών και εφ’ όσον πληρούνται οι οικείοι Κανονισμοί, εις μίαν ή περισσοτέρας των ακολούθων κατηγοριών-

(α) εστιατόριον ή ταβέρνα,

(β) καφετηρία ή πιτσαρία,

(γ) μπυραρία ή μπαρ,

(δ) μουσικοχορευτικόν,

(ε) δισκοθήκη,

(στ) σνακ μπαρ,

(ζ) καμπαρέ.

(2) Τα κέντρα εκάστης κατηγορίας δύνανται να διακρίνονται εις τάξεις αναλόγως προς την αξίαν και ποιότητα της κατασκευής των, επίπλωσιν, εξοπλισμόν, τελειότητα λειτουργικής οργανώσεως ως και το επίπεδον των παρεχομένων ανέσεων και υπηρεσιών, μέχρι τριών τάξεων.

(3) Οι όροι τους οποίους δέον να πληρώσι τα κέντρα ίνα καταταγώσιν εις εκάστην ή οιανδήποτε των εν τω εδαφίω (2) προνοουμένων τάξεων, θέλουσι καθορισθή.