Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985, 1991 και 1999 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Κέντρων Αναψυχής Νόμοι του 1985 μέχρι 1999.