Εξαιρέσεις

5.-(1) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το συνολικόν κέρδος το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως ή διαθέσεων ιδιοκτησίας υπό φυσικού τινος προσώπου δεν υπερβαίνη το ποσόν των πέντε χιλιάδων λιρών ή εις περίπτωσιν διαθέσεως γεωργικής γης υπό φυσικού τινος προσώπου του οποίου το κύριον επάγγελμα είναι η γεωργία δεν υπερβαίνη το ποσόν των οκτώ χιλιάδων λιρών, είτε τούτο εκτήθη κατά την διάρκειαν του ιδίου έτους ή οιουδήποτε ετέρου έτους.

(2) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το κέρδος το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως μιας κατοικίας χρησιμοποιουμένης υπό του ιδιοκτήτου τουλάχιστον δια συνολικήν περίοδον πέντε ετών δια σκοπούς ιδιοκατοικήσεως και κειμένης επί εκτάσεως γης μέχρι μιας σκάλας δεν υπερβαίνη το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών:

Νοείται ότι―

(ι) εις περίπτωσιν καθ' ην το εκ της διαθέσεως κέρδος υπερβαίνει το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών θα καταβάλληται φόρος επί του ποσού του υπερβαίνοντος τας δέκα χιλιάδας λίρας·

(ιι) ουδεμία εξαίρεσις θα παρέχηται εις περίπτωσιν καθ' ην η διάθεσις της κατοικίας γίνεται μετά πάροδον χρόνου πέραν του ενός έτους αφ' ότου διεκόπη η ιδιοκατοίκησις·

(ιιι) ουδείς θα δικαιούται εις την παρούσαν εξαίρεσιν ομού μετά της δια του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου προνοουμένης εξαιρέσεως αλλά μόνον εις μίαν εξ αυτών οιαδήποτε των δύο είναι η μεγαλυτέρα.

(3) Ουδείς φόρος καταβάλλεται επί κέρδους προκύπτοντος εκ διαθέσεως ιδιοκτησίας εκτός της Δημοκρατίας―

(α) υπό αλλοδαπού τινος φυσικού προσώπου διαμένοντος εν τη Δημοκρατία· ή

(β) υπό Κυπρίου όστις απέκτησε την τοιαύτην ιδιοκτησίαν καθ' ον χρόνον ούτος ήτο μονίμως εγκατεστημένος εν τη αλλοδαπή· ή

(γ) υπό εταιρείας της οποίας αι μετοχαί ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ' αποκλειστικότητα εις αλλοδαπούς και η οποία κτάται το εισόδημα αυτής εκτός της Δημοκρατίας.

(4) Ουδείς φόρος καταβάλλεται επί τοσούτου κέρδους το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως μετοχών δημοσίων εταιρειών όσον το Υπουργικόν Συμβούλιον, δι' αποφάσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ήθελε καθορίσει, υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς οίοι ήθελον διατυπωθή εν τη αποφάσει.