Ειδική διάταξη

5Α.(1) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διάθεση ιδιοκτησίας η οποία αποτελείται από ακίνητη ιδιοκτησία συνισταμένη σε γη, γη με οικοδομή ή γη με οικοδομές, απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου, νοουμένου ότι:

(i) Αποκτήθηκε εντός της περιόδου που ορίζεται από την έναρξη της ισχύος του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2016·

(ii) αποκτήθηκε με αγορά ή συμφωνία αγοράς, αλλά όχι με ανταλλαγή ή δωρεά, στην αγοραία αξία της από μη συνδεδεμένο πρόσωπο, όπως ο όρος αυτός ερμηνεύεται από τις διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου:

Νοείται ότι, διάθεση ακίνητης ιδιοκτησίας, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, εμπίπτει στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα αν αυτή διενεργήθηκε εντός της ως άνω καθοριζομένης περιόδου ή καθ’ οιονδήποτε χρόνο μετά τη λήξη αυτής.

(2) Ουδεμία εξαίρεση από την υποχρέωση επιβολής και καταβολής φόρου, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ισχύει, αναφορικά με διάθεση ιδιοκτησίας κατά την έννοια του παρόντος άρθρου, η οποία αποκτήθηκε στα πλαίσια διαδικασίας πώλησης ακινήτου δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VI και του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου.