Εξαιρέσεις

5.-(1) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το συνολικόν κέρδος το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως ή διαθέσεων ιδιοκτησίας υπό φυσικού τινος προσώπου δεν υπερβαίνη το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών ή εις περίπτωσιν διαθέσεως γεωργικής γης υπό φυσικού τινος προσώπου του οποίου το κύριον επάγγελμα είναι η γεωργία δεν υπερβαίνη το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων λιρών, είτε τούτο εκτήθη κατά την διάρκειαν του ιδίου έτους ή οιουδήποτε ετέρου έτους.

(2) Δεν καταβάλλεται φόρος σε περίπτωση που το κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση κύριας κατοικίας, που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για συνολική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και βρίσκεται σε έκταση γης μέχρι ενάμισι δεκάριο, δεν  υπερβαίνει το ποσό  των  πενήντα  χιλιάδων λιρών:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που το κέρδος υπερβαίνει το ποσό των πενήντα  χιλιάδων  λιρών,  θα  καταβάλλεται  φόρος πάνω στο ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες-

(ii) σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται σε έκταση γης πέραν του ενάμισι δεκαρίου, επιβάλλεται φόρος πάνω    στην αναλογία του κέρδους που προκύπτει από τη   διάθεση της γης πέραν της έκτασης του ενάμισι δεκαρίου·

(iii) σε περίπτωση διάθεσης κατοικίας για δεύτερη φορά ή περισσότερες, η συνολική περίοδος χρήσης από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αυξάνεται σε τουλάχιστο δέκα έτη·

(iv) σε περίπτωση διάθεσης της κατοικίας μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός χρόνου από τη διακοπή της ιδιοκατοίκησης, δε θα παρέχεται  καμιά εξαίρεση·

(ν) κανένα πρόσωπο δε δικαιούται και τις δύο εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αλλά δικαιούται μόνο μια από τις δύο εξαιρέσεις, οποιαδήποτε είναι η μεγαλύτερη.

(3) Κανένας φόρος δεν καταβάλλεται στο κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών.

(4) [Διαγράφηκε].