Εξαιρέσεις

5.-(1) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το συνολικόν κέρδος το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως ή διαθέσεων ιδιοκτησίας υπό φυσικού τινος προσώπου δεν υπερβαίνη το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών ή εις περίπτωσιν διαθέσεως γεωργικής γης υπό φυσικού τινος προσώπου του οποίου το κύριον επάγγελμα είναι η γεωργία δεν υπερβαίνη το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων λιρών, είτε τούτο εκτήθη κατά την διάρκειαν του ιδίου έτους ή οιουδήποτε ετέρου έτους.

(2) Δεν καταβάλλεται φόρος σε περίπτωση που το κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση κύριας κατοικίας, που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για συνολική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και βρίσκεται σε έκταση γης μέχρι ενάμισι δεκάριο, δεν  υπερβαίνει το ποσό  των  πενήντα  χιλιάδων λιρών:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που το κέρδος υπερβαίνει το ποσό των πενήντα  χιλιάδων  λιρών,  θα  καταβάλλεται  φόρος πάνω στο ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες-

(ii) σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται σε έκταση γης πέραν του ενάμισι δεκαρίου, επιβάλλεται φόρος πάνω    στην αναλογία του κέρδους που προκύπτει από τη   διάθεση της γης πέραν της έκτασης του ενάμισι δεκαρίου·

(iii) σε περίπτωση διάθεσης κατοικίας για δεύτερη φορά ή περισσότερες, η συνολική περίοδος χρήσης από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αυξάνεται σε τουλάχιστο δέκα έτη·

(iv) σε περίπτωση διάθεσης της κατοικίας μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός χρόνου από τη διακοπή της ιδιοκατοίκησης, δε θα παρέχεται  καμιά εξαίρεση·

(ν) κανένα πρόσωπο δε δικαιούται και τις δύο εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αλλά δικαιούται μόνο μια από τις δύο εξαιρέσεις, οποιαδήποτε είναι η μεγαλύτερη.

(3) Κανένας φόρος δεν καταβάλλεται στο κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση μετοχών εισηγμένων σε οποιοδήποτε αναγνωρισμένο Χρηματιστήριο Αξιών.

(4) (α) Δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση της κύριας κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, στις περιπτώσεις που το προϊόν διάθεσης αυτής δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€350.000) και η διάθεση πραγματοποιείται-

(ί) Ανεξαρτήτως των διατάξεων της παραγράφου (β) του παρόντος εδαφίου, στα πλαίσια αναδιάρθρωσης:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης επιστρέφεται στο διαθέτη, τότε κατά την ημερομηνία της επιστροφής, καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού που επιστρέφεται:

Νοείται περαιτέρω ότι, η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου αναστέλλεται, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 μέχρι την ημερομηνία λήξης αυτού.

(ίί) στα πλαίσια συμβιβασμού ή σχεδίου διευθέτησης που εγκρίθηκε από το Δικαστήριο ή από τον Επίσημο Παραλήπτη ή το Διαχειριστή που ενεργεί σύμφωνα με Διάταγμα Πτώχευσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του περί Πτώχευσης Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που μη διανεμηθέν μέρος της πτωχευτικής περιουσίας επιστρέφεται στον πτωχεύσαντα, τότε κατά την ημερομηνία της επιστροφής καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού ή και της αξίας της περιουσίας που επιστρέφεται στον πτωχεύσαντα:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που-

(αα) το Δικαστήριο ακυρώνει συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης για το λόγο ότι η έγκριση του Δικαστηρίου για τον εν λόγω συμβιβασμό ή σχέδιο διευθέτησης εξασφαλίστηκε κατόπιν απάτης, ή

(ββ) το Δικαστήριο με διάταγμα ακυρώνει την κήρυξη του χρεώστη σε πτώχευση για το λόγο ότι, κατά τη γνώμη του Δικαστηρίου, ο χρεώστης δεν έπρεπε να είχε κηρυχθεί σε πτώχευση,

ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου είναι καταβλητέος από την ημερομηνία της διάθεσης·

(ίίί) στα πλαίσια Προσωπικού Σχεδίου Αποπληρωμής το οποίο βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που επιστρέφεται οποιοδήποτε μη διανεμηθέν μέρος της περιουσίας στο χρεώστη, τότε κατά την ημερομηνία της επιστροφής καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού ή και της αξίας της περιουσίας που επιστρέφεται στο χρεώστη:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην περίπτωση που χρεώστης είναι ένοχος ποινικού αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διάταγμα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου του 2015, ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου είναι καταβλητέος από την ημερομηνία της διάθεσης·

(iv) στα πλαίσια διατάγματος εκκαθάρισης εταιρείας ή στα πλαίσια διορισμού εξεταστή από το Δικαστήριο δυνάμει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία διανέμονται στους μετόχους της εταιρείας, τότε κατά την ημερομηνία της διανομής καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού ή και της αξίας της περιουσίας που διανέμεται στους μετόχους ·

(ν) δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που οποιοδήποτε υπόλοιπο από το προϊόν της πώλησης καταβάλλεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη, τότε καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου μέχρι του ύψους του ποσού του υπολοίπου που καταβάλλεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη.

Για σκοπούς της παρούσας παραγράφου-

(ί) στην περίπτωση που n κατοικία ανήκει σε εταιρεία και αυτή αποτελεί την κύρια κατοικία μετόχου της και χρησιμοποιείται από το μέτοχο αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, τότε ο μέτοχος θεωρείται ο ιδιοκτήτης της κατοικίας·

(ίί) Οι εξαιρέσεις του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται αναφορικά με διάθεση που πραγματοποιείται μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2017.

(β) Δεν καταβάλλεται οποιοσδήποτε φόρος για κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση ιδιοκτησίας στα πλαίσια οποιασδήποτε άλλης αναδιάρθρωσης:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διάθεσης ή κατοχής δι’ ίδιαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης για σκοπούς φορολόγησης του δανειστή δυνάμει του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμου, ως κόστος κτήσης θεωρείται η τιμή αναδιάρθρωσης και το προϊόν διάθεσης μειώνεται με οποιοδήποτε ποσό επιστρέφεται στο δανειολήπτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που:

(i) κατά την αναδιάρθρωση ή

(ii) κατά τη διάθεση ή κατοχή δι’ ιδίαν χρήσιν ακίνητης ιδιοκτησίας από το δανειστή, η οποία αποκτήθηκε στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης,

επιστρέφεται στο δανειολήπτη οποιοδήποτε μέρος από το προϊόν διάθεσης, τότε καταβάλλεται ο φόρος που εξαιρέθηκε δυνάμει του παρόντος εδαφίου για το δανειολήπτη μέχρι του ύψους του ποσού που επιστρέφεται.

Για τους σκοπούς της παρούσας επιφύλαξης-

(i) ο φόρος που προκύπτει βαρύνει το δανειολήπτη και παρακρατείται από το δανειστή από το εν λόγω ποσό που επιστρέφεται και καταβάλλεται στον Έφορο.

(ii) ο φόρος που προκύπτει και καταβάλλεται δυνάμει της παρούσας επιφύλαξης και των κατ’ αναλογίαν διατάξεων του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 και του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, δεν υπερβαίνουν στο σύνολό τους το ποσό που επιστρέφεται:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης διαπιστώσει ότι απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής φόρου ή επιβολή μηδενικού φόρου με βάση τις διατάξεις του περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών (Τροποποιητικού) (Αρ. 4) Νόμου του 2015 είναι λανθασμένη λόγω πράξεων του προσώπου οι οποίες αποδεδειγμένα δεν είναι γνήσιες ή είναι εικονικές, έχει εξουσία όπως παρά τις διατάξεις του πιο πάνω νόμου, προχωρήσει σε επιβολή στο πρόσωπο αυτό, του ορθού ποσού φόρου.