Εξαιρέσεις

5.-(1) Ουδείς φόρος καταβάλλεται οσάκις το συνολικόν κέρδος το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως ή διαθέσεων ιδιοκτησίας υπό φυσικού τινος προσώπου δεν υπερβαίνη το ποσόν των δέκα χιλιάδων λιρών ή εις περίπτωσιν διαθέσεως γεωργικής γης υπό φυσικού τινος προσώπου του οποίου το κύριον επάγγελμα είναι η γεωργία δεν υπερβαίνη το ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων λιρών, είτε τούτο εκτήθη κατά την διάρκειαν του ιδίου έτους ή οιουδήποτε ετέρου έτους.

(2) Δεν καταβάλλεται φόρος σε περίπτωση που το κέρδος το οποίο προκύπτει από τη διάθεση κύριας κατοικίας, που χρησιμοποιείται από τον ιδιοκτήτη για συνολική περίοδο τουλάχιστο πέντε ετών αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης και βρίσκεται σε έκταση γης μέχρι ενάμισι δεκάριο, δεν  υπερβαίνει το ποσό  των  πενήντα  χιλιάδων λιρών:

Νοείται ότι:

(i) Σε περίπτωση που το κέρδος υπερβαίνει το ποσό των πενήντα  χιλιάδων  λιρών,  θα  καταβάλλεται  φόρος πάνω στο ποσό που υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες·

(ii) σε περίπτωση που η κατοικία βρίσκεται σε έκταση γης πέραν του ενάμισι δεκαρίου, επιβάλλεται φόρος πάνω    στην αναλογία του κέρδους που προκύπτει από τη   διάθεση της γης πέραν της έκτασης του ενάμισι δεκαρίου·

(iii) σε περίπτωση διάθεσης κατοικίας για δεύτερη φορά ή περισσότερες, η συνολική περίοδος χρήσης από τον ιδιοκτήτη αποκλειστικά για σκοπούς ιδιοκατοίκησης αυξάνεται σε τουλάχιστο δέκα έτη·

(iv) σε περίπτωση διάθεσης της κατοικίας μετά την πάροδο τουλάχιστον ενός χρόνου από τη διακοπή της ιδιοκατοίκησης, δε θα παρέχεται  καμιά εξαίρεση·

(ν) κανένα πρόσωπο δε δικαιούται και τις δύο εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με το εδάφιο αυτό και το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, αλλά δικαιούται μόνο μια από τις δύο εξαιρέσεις, οποιαδήποτε είναι η μεγαλύτερη.

(3) Ουδείς φόρος καταβάλλεται επί κέρδους προκύπτοντος εκ διαθέσεως ιδιοκτησίας εκτός της Δημοκρατίας―

(α) υπό αλλοδαπού τινος φυσικού προσώπου διαμένοντος εν τη Δημοκρατία· ή

(β) υπό Κυπρίου όστις απέκτησε την τοιαύτην ιδιοκτησίαν καθ' ον χρόνον ούτος ήτο μονίμως εγκατεστημένος εν τη αλλοδαπή· ή

(γ) υπό εταιρείας της οποίας αι μετοχαί ανήκουν αμέσως ή εμμέσως κατ' αποκλειστικότητα εις αλλοδαπούς και η οποία κτάται το εισόδημα αυτής εκτός της Δημοκρατίας.

(4) Ουδείς φόρος καταβάλλεται επί τοσούτου κέρδους το οποίον προκύπτει εκ της διαθέσεως μετοχών δημοσίων εταιρειών όσον το Υπουργικόν Συμβούλιον, δι' αποφάσεως αυτού δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας, ήθελε καθορίσει, υπό τοιούτους όρους και περιορισμούς οίοι ήθελον διατυπωθή εν τη αποφάσει.