Ερμηνεία

2.- (1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου―

"Δημοσία εταιρεία" σημαίνει εταιρείαν ήτις εξέδωσε πρόσκλησιν δι' εγγραφήν προς το κοινόν εν τη Δημοκρατία και της οποίας―

(ι) ο αριθμός των μετόχων δεν είναι μικρότερος των διακοσίων·

(ιι) ουδείς μέτοχος κατέχει αμέσως ή εμμέσως μόνος ή μετά της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού μετοχάς μετά δικαιώματος ψήφου πέραν των τεσσαράκοντα τοις εκατόν του εκδοθέντος και καταβληθέντος κεφαλαίου· και

(ιιι) το εκδοθέν και καταβληθέν μετοχικόν κεφάλαιον δεν είναι χαμηλότερον του ποσού των εκατόν χιλιάδων λιρών·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

"εταιρεία" σημαίνει πάσαν εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης συσταθείσαν ή εγγραφείσαν δυνάμει παντός εν τη Δημοκρατία ισχύοντος Νόμου, ως και πάσαν εταιρείαν ήτις, αν και συνέστη ή ενεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτηται γραφείον ή έδραν διεξαγωγής εργασιών εν Κύπρω·

"ιδιοκτησία" σημαίνει―

(α) εις την περίπτωσιν προσώπου διαμένοντος ή συνήθως διαμένοντος εν τη Δημοκρατία πάσαν ακίνητον ιδιοκτησίαν οπουδήποτε ευρισκομένην καθώς επίσης και μετοχάς εταιρειών η ιδιοκτησία των οποίων συνίσταται κατά κύριον λόγον εξ ακινήτου ιδιοκτησίας·

(β) εις την περίπτωσιν προσώπου μη διαμένοντος ή μη συνήθως διαμένοντος εν τη Δημοκρατία πάσαν ακίνητον ιδιοκτησίαν ευρισκομένην εν τη Δημοκρατία η οποία δεν εκτήθη δι' αγοράς και εισαγωγής ξένου συναλλάγματος·

"κέρδος" σημαίνει το κέρδος παντός προσώπου το οποίον προκύπτει μετά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας και το οποίον δεν αποτελεί κέρδος εμπίπτον εντός των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων·

"Κυρίαρχος Περιοχή των Βάσεων" σημαίνει την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Ακρωτηρίου ως και την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκελείας, ως αύται καθορίζονται εν τω άρθρω 1 της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960·

"οργανισμός προσώπων" σημαίνει οιονδήποτε σώμα – μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος - ως και πάσαν εταιρείαν, αδελφότητα ή άλλην ένωσιν προσώπων, κεκτημένην νομικήν προσωπικότητα ή μη·

"πρόσωπον" περιλαμβάνει και οργανισμόν προσώπων·

"φόρος" σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενον φόρον.