Διευθυντής

3.- (1) Ο Διευθυντής είναι υπεύθυνος δια την καλήν και πιστήν εφαρμογήν του παρόντος Νόμου, επί τούτω δε δύναται να προβαίνη εις πάσαν ενέργειαν ήν ήθελε κρίνει αναγκαίαν ή σκόπιμον δια την εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) H άσκησις εξουσιών και αρμοδιοτήτων αναφερομένων εις την εφαρμογήν του παρόντος Νόμου δύναται να ανατίθηται υπό του Διευθυντού εις έτερον ή ετέρους λειτουργούς του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων.