Ερμηνεία

2.- (1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου―

"αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσεως" σημαίνει το ποσό της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά το χρόνο κτήσεώς της μειωμένο κατά το ποσό κεφαλαιουχικού κέρδους, που προέκυψε στο παρελθόν και για το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί φόρος·

"δημόσια εταιρεία" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο:

Νοείται ότι εταιρείες που λογίζονταν δημόσιες εταιρείες πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζονται δημόσιες εταιρείες για περίοδο τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος ορισμού·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

"εταιρεία" σημαίνει πάσαν εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης συσταθείσαν ή εγγραφείσαν δυνάμει παντός εν τη Δημοκρατία ισχύοντος Νόμου, ως και πάσαν εταιρείαν ήτις, αν και συνέστη ή ενεγράφη εκτός της Δημοκρατίας, διεξάγει επιχειρήσεις ή κέκτηται γραφείον ή έδραν διεξαγωγής εργασιών εν Κύπρω·

"ιδιοκτησία" σημαίνει―

(α) Στην περίπτωση προσώπου που διαμένει ή συνήθως διαμένει στη  Δημοκρατία,  η  ακίνητη  ιδιοκτησία οπουδήποτε και αν βρίσκεται, καθώς επίσης και μετοχές εταιρειών των οποίων   η   ιδιοκτησία   συνίσταται   και από ακίνητη ιδιοκτησία·

(β) Στην περίπτωση προσώπου που δε διαμένει ή συνήθως δε διαμένει στη Δημοκρατία, ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία καθώς και μετοχές εταιρειών η ιδιοκτησία των οποίων συνίσταται και από ακίνητη  ιδιοκτησία με την προϋπόθεση ότι τόσο η ακίνητη ιδιοκτησία όσο και οι μετοχές δεν αποκτήθηκαν με αγορά και εισαγωγή ξένου συναλλάγματος μεταξύ της 1ης Αυγούστου, 1980 και της ημερομηνίας της δημοσίευσης του παρόντος Τροποποιητικού Νόμου στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"κέρδος" σημαίνει το κέρδος παντός προσώπου το οποίον προκύπτει μετά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας και το οποίον δεν αποτελεί κέρδος εμπίπτον εντός των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων·

"Κυρίαρχος Περιοχή των Βάσεων" σημαίνει την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Ακρωτηρίου ως και την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκελείας, ως αύται καθορίζονται εν τω άρθρω 1 της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960·

"οικογένεια" για τους  σκοπούς  του παρόντος  Νόμου  περιλαμβάνει συζύγους και πρόσωπα μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας, είτε αυτά είναι άγαμα είτε είναι έγγαμα·

"οργανισμός προσώπων" σημαίνει οιονδήποτε σώμα – μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος - ως και πάσαν εταιρείαν, αδελφότητα ή άλλην ένωσιν προσώπων, κεκτημένην νομικήν προσωπικότητα ή μη·

"πρόσωπον" περιλαμβάνει και οργανισμόν προσώπων·

"φόρος" σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενον φόρον.