Συνοπτικός τίτλος.

1.- Ο παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Φορολογίας Κεφαλαιουχικών Κερδών Νόμος του 1980.