Ερμηνεία

2.- (1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου―

"αναδιάρθρωση" σημαίνει όλες τις πράξεις, ενέργειες ή διευθετήσεις μεταξύ ενός ή περισσότερων δανειοληπτών και ενός ή περισσοτέρων δανειστών, σύμφωνα με τη διαδικασία αναδιάρθρωσης που προβλέπεται από τις εκάστοτε σε ισχύ Οδηγίες Διαχείρισης Καθυστερήσεων που εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δυνάμει του άρθρου 41 των Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2015·

"Αναδιοργάνωση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"αναπροσαρμοσμένη αξία κτήσεως" σημαίνει το ποσό της αγοραίας αξίας της ιδιοκτησίας κατά το χρόνο κτήσεώς της μειωμένο κατά το ποσό κεφαλαιουχικού κέρδους, που προέκυψε στο παρελθόν και για το οποίο σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου, δεν έχει καταβληθεί φόρος·

"δανειστής" σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα ή το χρηματοδοτικό ίδρυμα, στο οποίο χορηγήθηκε άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, δυνάμει των διατάξεων των περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμων του 1997 έως (Αρ. 3) του 2015 και περιλαμβάνει και τα πιστωτικά και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία δυνάμει του άρθρου 10Α των προαναφερόμενων Νόμων, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες των ιδρυμάτων αυτών·

"δημόσια εταιρεία" έχει την έννοια η οποία αποδίδεται στον όρο αυτό στον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο:

Νοείται ότι εταιρείες που λογίζονταν δημόσιες εταιρείες πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου λογίζονται δημόσιες εταιρείες για περίοδο τριών ετών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του παρόντος ορισμού·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντήν του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων·

"εταιρεία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"ιδιοκτησία" σημαίνει –

(i) ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία,

(ii) μετοχές εταιρειών των οποίων η ιδιοκτησία συνίσταται και από ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία,

(iii) μετοχές εταιρειών που άμεσα ή έμμεσα συμμετέχουν σε εταιρεία ή εταιρείες που κατέχουν ακίνητη ιδιοκτησία που βρίσκεται στη Δημοκρατία και τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αγοραίας αξίας των μετοχών αυτών προέρχεται από την αγοραία αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία, και

(iv) συμφωνία πώλησης ιδιοκτησίας που βρίσκεται στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, στον υπολογισμό του κατά πόσον η αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αξίας των μετοχών δεν λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε υποχρεώσεις·

"κέρδος" σημαίνει το κέρδος παντός προσώπου το οποίον προκύπτει μετά την ημερομηνίαν της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου λόγω διαθέσεως ιδιοκτησίας και το οποίον δεν αποτελεί κέρδος εμπίπτον εντός των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμων και περιλαμβάνει κέρδος το οποίο απαλλάσσεται από το φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου.

"Κυρίαρχος Περιοχή των Βάσεων" σημαίνει την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Ακρωτηρίου ως και την υπό Βρεττανικήν Κυριαρχίαν Περιοχήν της Βάσεως Δεκελείας, ως αύται καθορίζονται εν τω άρθρω 1 της Συνθήκης Εγκαθιδρύσεως της Δημοκρατίας, ήτις υπεγράφη εν Λευκωσία την 16ην Αυγούστου, 1960·

"οικογένεια" για τους  σκοπούς  του παρόντος  Νόμου  περιλαμβάνει συζύγους και πρόσωπα μέχρι και τρίτου βαθμού συγγένειας, είτε αυτά είναι άγαμα είτε είναι έγγαμα·

"οργανισμός προσώπων" [Διαγράφηκε]·

"πρόσωπο" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο·

"φόρος" σημαίνει τον δυνάμει του παρόντος Νόμου επιβαλλόμενον φόρον.