Αυτομολία

35. Στρατιωτικός, όστις άνευ εγγράφου αδείας ή εγγράφου διαταγής, του ανωτέρου του μεταβαίνει εις τον εχθρόν ή διαβαίνει τα υπό του Διοικητού ή του διοικητού του σώματος εις ο ούτος ανήκει, ορισθέντα όρια κατά μέρη, δι’ ων δύναται να επικοινωνήση μετά του εχθρού ή όστις εξέρχεται φρουρίου ή τόπου αποκεκλεισμένου υπό του εχθρού, είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση.