Λιποταξία ενώπιον του εχθρού

34. Στρατιωτικός εγκαταλείπων το σώμα εις ο ανήκει ενώπιον του εχθρού είναι ένοχος κακουργήματος και τιμωρείται με ισόβια φυλάκιση.