Αρμοδιότητες Διοικητού

15.-(1) Ο Διοικητής είναι το ανώτατον εκτελεστικόν όργανον της Τραπέζης, εφαρμόζει την πολιτικήν της Τραπέζης και έχει την διεύθυνσιν και έλεγχον των εργασιών αυτής, αναφορικώς δε προς την διεξαγωγήν των εργασιών της Τραπέζης έχει αρμοδιότητα ενεργείας εις άπαντα τα ζητήματα άτινα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού γενομένων Κανονισμών δεν υπάγονται ειδικώς εις την αρμοδιότητα του Συμβουλίου.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1), ο Διοικητής διορίζει, θέτει εις διαθεσιμότητα ή απολύει άπαντας τους αξιωματούχους ή υπαλλήλους της Τραπέζης πλην εκείνων δι’ ους γίνεται ειδική πρόνοια εν τω παρόντι Νόμω, τηρουμένων των εκάστοτε εν ισχύϊ νόμων και συμφώνως προς Κανονισμούς γενομένους δυνάμει του παρόντος Νόμου αναφορικώς προς τους αξιωματούχους και υπαλλήλους της Τραπέζης.

(3)(α) Ο Διοικητής εν τη ενασκήσει οιασδήποτε των αρμοδιοτήτων αυτού δυνάμει του εδαφίου (2) ενεργεί συμφώνως προς γνωμοδότησιν Επιτροπής επί τούτω συνιστωμένης (εν τοις εφεξής εν τω παρόντι εδαφίω αναφερομένης ως “η Επιτροπή”) και συγκειμένης εκ του ιδίου ως Προέδρου, του Υποδιοικητού, του Υπουργικού Επιτρόπου και δύο ετέρων προσώπων επί τούτω διοριζομένων υπό του Συμβουλίου διά θητείαν δύο ετών, εκτός εάν παυθώσι προηγουμένως υπό του Διοικητού.

(β) Εις περίπτωσιν καθ’ ην οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής αδυνατεί να παραστή εις συνεδρίαν της Επιτροπής δι’ οιονδήποτε λόγον, η Επιτροπή δύναται, τη συστάσει του Διοικητού, να ορίση έτερον πρόσωπον όπως αντ’ αυτού παραστή εις την συνεδρίαν.

(γ) Η Επιτροπή δύναται, τη συστάσει του Διοικητού, να εκχωρή οιανδήποτε των εξουσιών της, ως η Επιτροπή ήθελεν ορίσει, εις υπεπιτροπήν αποτελουμένην εξ ουχί ολιγωτέρων των τριών προσώπων.

(δ) Η Επιτροπή δύναται, τη συστάσει του Διοικητού, να εκδίδη κανονισμούς ρυθμίζοντας τας συνεδρίας και την διαδικασίαν των συνεδριών αυτής ως και οιασδήποτε υπεπιτροπής εις την οποίαν ήθελον εκχωρηθή εξουσίαι αυτής δυνάμει της παραγράφου (γ) του παρόντος εδαφίου.

(4) Ο Διοικητής είναι ο κύριος εκπρόσωπος της Τραπέζης και εν τη ιδιότητι ταύτη έχει εξουσίαν όπως-

(α) εκπροσωπή την Τράπεζαν εις πάσαν σχέσιν αυτής μεθ’ ετέρων προσώπων, περιλαμβανομένης και της Κυβερνήσεως˙

(β) εκπροσωπή την Τράπεζαν, προσωπικώς ή διά δικηγόρου, εις πάσαν νομικήν διαδικασίαν εις ην η Τράπεζα είναι διάδικος˙

(γ) υπογράφη συμβάσεις συναπτομένας υπό της Τραπέζης ως και τας ετησίας εκθέσεις, τους ισολογισμούς, τας αναλύσεις του λογαριασμού κερδών και ζημιών, την αλληλογραφίαν και τα λοιπά έγγραφα της Τραπέζης.

(δ) αναθέτη την άσκησιν οιωνδήποτε των εν παραγράφοις (α), (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου προβλεπομένων εξουσιών εις ετέρους αξιωματούχους της Τραπέζης υπό ιδίαν αυτού ευθύνην.

(5) Ο Διοικητής οφείλει να τηρή το Συμβούλιον και τον Υπουργικόν Επίτροπον ενημέρους εφ’ απάντων των τρεχόντων ζητημάτων άτινα χρήζουν της προσοχής του Συμβουλίου, να παρέχη δε εις το Συμβούλιον και εις τον Υπουργικόν Επίτροπον, εφ’ όσον τούτο είναι πρακτικώς δυνατόν, τοιαύτα στοιχεία και γνωμοδοτήσεις άτινα θα διευκολύνουν το Συμβούλιον εις την λήψιν αποφάσεων και εις τον καθορισμόν της πολιτικής. Ο Διοικητής προσέτι υποβάλλει εις το Συμβούλιον προς έγκρισιν σχέδια μέτρων ή αποφάσεων άτινα κατά την κρίσιν αυτού είναι αναγκαία διά την πραγματοποίησιν των σκοπών και της πολιτικής της Τραπέζης.

(6) Το Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να αναθέτη οιασδήποτε των εξουσιών αυτού εις τον Διοικητήν υπό τοιούτους όρους και διά τοιαύτας περιόδους, ως το Συμβούλιον ήθελε καθορίσει.

(7) Ο Υποδιοικητής βοηθεί τον Διοικητήν εν τη ασκήσει των αρμοδιοτήτων αυτού, και εν περιπτώσει απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του Διοικητού, ασκεί πάσας τας εξουσίας και εκτελεί άπαντα τα καθήκοντα και υπηρεσίας του Διοικητού ως προβλέπεται υπό του Συντάγματος ή του παρόντος Νόμου.