Πλήρης απασχόλησις του Διοικητού και Υποδιοικητού εν τη υπηρεσία της Τραπέζης

16.-(1) Τηρουμένης της εν παραγράφω (δ) του άρθρου 10 διαλαμβανομένης επιφυλάξεως, ο Διοικητής και Υποδιοικητής οφείλουσιν όπως διαρκούσης της θητείας αυτών αφιερώσιν ολόκληρον τον χρόνον αυτών εις την υπηρεσίαν της Τραπέζης, και όπως μη ασχολώνται εις οιανδήποτε ετέραν εργασίαν, εμπόριον ή επιχείρησιν.

(2) Δι’ εν έτος μετά τον τερματισμόν του διορισμού αυτών ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής δεν δύνανται άνευ της εγκρίσεως του Υπουργικού Συμβουλίου να αναλάβωσιν εν τη Δημοκρατία οιανδήποτε θέσιν, ή να αποδεχθώσιν συμφέρον τι εν οιωδήποτε τραπεζικώ ή οικονομικώ ιδρύματι, ή να δεχθώσιν οιανδήποτε αντιμισθίαν εξ αυτών.