Κανονισμοί

14. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου το Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς ρυθμίζοντας την ενάσκησιν των λειτουργιών της Τραπέζης, την ιδίαν αυτού διαδικασίαν, και γενικώς την καλήν οργάνωσιν και λειτουργίαν της Τραπέζης.