Αρμοδιότητες Συμβουλίου

13.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος και του παρόντος Νόμου, το Συμβούλιον είναι υπεύθυνον διά την πολιτικήν της Τραπέζης και την γενικήν εποπτείαν της διαχειρίσεως αυτής, διά τους σκοπούς δε τούτους θα ενασκή πάσας τας προς τούτο αναγκαίας ή παρεμπιπτούσας εξουσίας και καθήκοντα.

(2) Άνευ επηρεασμού της γενικότητος του εδαφίου (1) το Συμβούλιον κέκτηται εξουσίαν όπως-

(α) καθορίζη και εφαρμόζη την γενικήν πολιτικήν της Τραπέζης, συμφώνως προς τους σκοπούς της Τραπέζης, λαμβάνον δεόντως υπ’ όψιν οιασδήποτε υποδείξεις του Υπουργού αφού ούτος ζητήση προηγουμένως την γνώμην του Υπουργικού Συμβουλίου, οσάκις τούτο είναι αναγκαίον˙

(β) τηρουμένων των διατάξεων των εκάστοτε εν ισχύϊ νόμων, εκδίδει τη συστάσει του Διοικητού κανονισμούς διέποντας την εσωτερικήν οργάνωσιν της Τραπέζης, καθορίζοντας, τη εγκρίσει του Υπουργού, τους όρους υπηρεσίας απάντων των αξιωματούχων και υπαλλήλων της Τραπέζης, και ρυθμίζοντας τας εξουσίας και καθήκοντα αυτών ως και την επί των αξιωματούχων και υπαλλήλων τούτων άσκησιν του πειθαρχικού ελέγχου.