Ειδικαί Τραπεζικαί αργίαι

65. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε διατάξεως διαλαμβανομένης εν τω εκάστοτε εν ισχύϊ περί Τραπεζικών Αργιών Νόμω, ο Υπουργός δύναται να κηρύξη διά γνωστοποιήσεως δημοσιευομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ωρισμένας ημέρας ως ειδικάς Τραπεζικάς αργίας ή ως ημέρες κατά τις οποίες δε θα διενεργούνται συναλλαγές των τραπεζών με το κοινό εφ’ όσον κρίνει ότι τούτο είναι προς το δημόσιον συμφέρον.