Ανάληψις του Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος, κ.λ.π., υπό της Τραπέζης

64.-(1) Η Τράπεζα αναλαμβάνει το ενεργητικόν και παθητικόν του Ταμείου Καλύμματος Χαρτονομίσματος όπερ επί τούτω τίθεται υπό εκκαθάρισιν.

(2) Η Τράπεζα αναλαμβάνει το ενεργητικόν και παθητικόν του γνωστού ως “Ταμείον Αργύρου” ταμείου, όπερ επί τούτω τίθεται υπό εκκαθάρισιν.

(3) Η Τράπεζα, το ταχύτερον δυνατόν από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, αναλαμβάνει το κατεχόμενον υπό του Εφόρου Νομίσματος ποσόν απάντων των μη εκδοθέντων χαρτονομισμάτων και νομισμάτων, ως εάν επρόκειτο περί τραπεζογραμματίων και νομισμάτων της Τραπέζης.