Διακανονισμός διά την μεταβίβασιν των εν άρθρω 47 μνημονευομένων αρμοδιοτήτων θεματοφύλακος, κ.λ.π.

63.-(1) Η Τράπεζα και ο Υπουργός δύνανται να προβούν εις καταλλήλους διευθετήσεις όπως μεταβιβασθώσι τη Τραπέζη αι εν παραγράφω (α) του άρθρου 47 μνημονευόμεναι αρμοδιότητες θεματοφύλακος.

(2) Αι διευθετήσεις αύται δύνανται να προνοούν περί της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος της τοιαύτης μεταβιβάσεως.

(3) Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα επιλογής, συμφώνως τη παραγράφω (α) του άρθρου 47, επί μέρους τραπεζών ή υποκαταστημάτων τραπεζών, ίνα καταστώσι θεματοφύλακες κυβερνητικών κεφαλαίων εις τόπους ένθα η τράπεζα δεν έχει υποκαταστήματα.