Τροποποιήσεις

66.-(1) Ο περί Νομίσματος Νόμος θα αναγιγνώσκηται, ερμηνεύηται και εφαρμόζηται υποκείμενος εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου και τας εν τω Δευτέρω Παραρτήματι εκτιθεμένας τροποποιήσεις.

(2) Εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, ή εκ της ημερομηνίας του συγκεκριμένου ζητήματος ή συναλλαγής, οιαδήποτε αναφορά γενομένη εν νόμω ή διοικητική πράξει εις “λίραν” ή “στερλίναν” ή οιανδήποτε υποδιαίρεσιν αυτών, θα ερμηνεύηται ως αναφορά εις κυπριακήν λίραν ή υποδιαίρεσιν αυτής ως προνοείται υπό του παρόντος Νόμου.