ΠΡΩΤΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 18.)

Όρκος Πίστεως και Απορρήτου

Εγώ,

ορκίζομαι ότι θα εκτελώ πιστώς, ειλικρινώς και με όλας μου τας δυνάμεις τα καθήκοντα του Διοικητού (Υποδιοικητού, Συμβούλου, αξιωματούχου ή υπαλλήλου, αναλόγως της περιπτώσεως) της Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου τα οποία αναφέρονται εις τας αρμοδιότητας της θέσεως μου εις την Τράπεζαν.

Επίσης ορκίζομαι, ότι δεν θα μεταδίδω και δεν θα επιτρέπω εις οιονδήποτε πρόσωπον όπερ δεν δικαιούται κατά νόμον να γνωρίζει οιανδήποτε πληροφορίαν σχετικήν με τας εργασίας της Τραπέζης ούτε θα επιτρέπω εις οιονδήποτε πρόσωπον να λαμβάνη γνώσιν του περιεχομένου των βιβλίων ή εγγράφων των ανηκόντων ή ευρισκομένων εις την κατοχήν της Τραπέζης, των σχετικών με τας εργασίας της Τραπέζης.