ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρον 66.)

Τροποποίησις του περί Νομίσματος Νόμου

(Κεφ. 197.)

1. Τα άρθρα 10 έως 15 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) και τα άρθρα 20 έως 24 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) διά του παρόντος καταργούνται.

2. Τα άρθρα 16 έως 19 (αμφοτέρων περιλαμβανομένων) αναριθμούνται ως άρθρα 11 έως 14, αντιστοίχως, και θα αναγιγνώσκωνται, ερμηνεύωνται και εφαρμόζωνται υπό τας ακολούθους τροποποιήσεις:

(α) αι λέξεις “ή τραπεζογραμμάτιον” εντίθενται μετά την λέξιν “χαρτονόμισμα” οσάκις αύτη απαντάται?

(β) αι λέξεις “ή ο Διοικητής και/ή ο θησαυροφύλαξ της Κεντρικής Τραπέζης” εντίθενται μετά την λέξιν “Έφορος” οσάκις η τοιαύτη λέξις απαντάται.

3. Αμέσως προ του άρθρου 11 (ως τούτο επανηριθμήθη) εντίθεται το ακόλουθον άρθρον:

“10. Διά τους σκοπούς των άρθρων 11 έως 14 ο όρος “τραπεζογραμμάτιον” σημαίνει τραπεζογραμμάτιον εκδοθέν υπό της Τραπέζης δυνάμει των διατάξεων του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου του 1963.”