Επιδόματα σε μέλη της Επιτροπής, κλπ.

9. Καταβάλλονται από τα έσοδα της Δημοκρατίας-

(α) οποιαδήποτε ποσά επιδικάζονται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7(ι) του Νόμου αυτού·

(β) οποιαδήποτε χορηγήματα που το Υπουργικό Συμβούλιο ή ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση, δύναται να παραχωρήσει με μορφή αμοιβής στα μέλη και εμπειρογνώμονες της Επιτροπής.