Καταλογισμός ευθυνών σε αξιωματούχους

8Α.(1) Η Επιτροπή, στην έκθεση που συντάσσει δυνάμει του Νόμου αυτού, καταγράφει την κρίση της και το τελικό πόρισμά της επί των γεγονότων που διερεύνησε σύμφωνα με τους όρους εντολής της.

(2) Τα ευρήματα της έρευνας της Επιτροπής και το πόρισμά της που καταγράφονται στην έκθεση της σύμφωνα με το εδάφιο (1), εφόσον εμπίπτουν στους όρους εντολής της και καταλογίζουν ευθύνες οποιουδήποτε πολιτειακού ή πολιτικού αξιωματούχου, οι οποίες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις του κατά την άσκηση των καθηκόντων του, παραπέμπονται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.