Εμπλεκόμενα πρόσωπα κλπ., δύνανται να αντιπροσωπεύονται

8. Κάθε πρόσωπο του οποίου η συμπεριφορά αποτελεί το αντικείμενο έρευνας δυνάμει του Νόμου αυτού ή το οποίο με οποιοδήποτε τρόπο εμπλέκεται ή ενδιαφέρεται για το ζήτημα που ερευνάται, δικαιούται να αντιπροσωπεύεται σε ολόκληρη την έρευνα, από δικηγόρο ή άλλο τέτοιο πρόσωπο όπως η Επιτροπή, κατά την κρίση της δύναται να δώσει άδεια για να εμφανιστεί και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που μπορεί να θεωρήσει επιθυμητό ότι θα έπρεπε να αντιπροσωπευθεί με τον τρόπο αυτό δύναται, με άδεια της Επιτροπής να αντιπροσωπευθεί με τον πιο πάνω τρόπο.