Επιδόματα σε μέλη της Επιτροπής, κλπ.

9. Καταβάλλονται από τα έσοδα της Δημοκρατίας-

(α) οποιαδήποτε ποσά επιδικάζονται από την Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 7(ι) του Νόμου αυτού·

(β) οποιαδήποτε χορηγήματα που το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να παραχωρήσει με μορφή αμοιβής στα μέλη και εμπειρογνώμονες της Επιτροπής.