Εγγραφή και αντίγραφα ορισμένων ψηφισμάτων

137.-(1) Αντίγραφο κάθε ψηφίσματος που υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παραδίδεται στον έφορο εταιρειών για εγγραφή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έγκρισή του.

(2)  Σε περίπτωση που καταστατικό έχει εγγραφεί τότε-

(α) Εάν το ψήφισμα τροποποιεί το καταστατικό, μαζί με το αντίγραφο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), παραδίδεται στον έφορο εταιρειών και αντίγραφο του καταστατικού στο οποίο είναι ενσωματωμένη η τροποποίηση, το οποίο εγγράφεται από τον έφορο εταιρειών, και

(β) αντίγραφο κάθε εκάστοτε εν ισχύι ψηφίσματος ενσωματώνεται ή επισυνάπτεται σε κάθε αντίγραφο του καταστατικού που εκδίδεται μετά την έγκριση του ψηφίσματος.

(3) Σε περίπτωση που δεν έχει εγγραφεί καταστατικό, τότε αντίγραφο κάθε ψηφίσματος αποστέλλεται σε οποιοδήποτε μέλος μετά από αίτησή του με την καταβολή πενήντα σεντ (€0,50) ή χαμηλότερου ποσού το οποίο η εταιρεία δυνατό να ορίσει.

(4)  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής στις περιπτώσεις-

(α) Ειδικών ψηφισμάτων,

(β) έκτακτων ψηφισμάτων,

(γ) ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν ομόφωνα από όλα τα μέλη της εταιρείας, αλλά των οποίων ο σκοπός δεν θα είχε αποτέλεσμα αν αυτά δεν εγκρίνονταν ομόφωνα, εκτός αν ψηφίζονταν ως ειδικά ή έκτακτα ψηφίσματα, ανάλογα με την περίπτωση,

(δ) ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν από όλα τα μέλη ορισμένης τάξης μετόχων αλλά τα οποία, αν δεν εγκρίνονταν με τον τρόπο αυτό, ο σκοπός τους δεν θα εκπληρωνόταν εκτός αν ψηφίζονταν από οποιαδήποτε συγκεκριμένη πλειοψηφία ή με οποιοδήποτε συγκεκριμένο τρόπο,

(ε) ψηφισμάτων που δεσμεύουν αποτελεσματικά όλα τα μέλη οποιασδήποτε τάξης μετόχων ανεξάρτητα αν δεν συγκατατέθηκαν όλα τα μέλη,

(στ) ψηφισμάτων που απαιτούν εκούσια εκκαθάριση εταιρείας, τα οποία ψηφίστηκαν δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 261.

(5) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (1), η εταιρεία και κάθε αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο παράλειψης είκοσι πέντε λιρών.

(6) Αν εταιρεία παραλείψει να συμμορφωθεί με το εδάφιο (2) ή το εδάφιο (3) του άρθρου αυτού, η εταιρεία και καθένας αξιωματούχος της που ευθύνεται για παράλειψη υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε αντίγραφο αναφορικά με το οποίο γίνεται η παράλειψη.

(7) Για τους σκοπούς των εδαφίων (5) και (6) εκκαθαριστής της εταιρείας λογίζεται ως αξιωματούχος της εταιρείας.